Search result for

pendent

(46 entries)
(0.0602 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pendent-, *pendent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pendent[ADJ] ห้อยอยู่, See also: แขวนอยู่, วางอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
pendent(adj) ห้อยอยู่,ค้างอยู่,แขวนอยู่,คอยอยู่
dependent(adj) เป็นผลมาแต่,ขึ้นอยู่กับ,ต้องอาศัย,ต้องพึ่งพา
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโตงกระเตง[ADV] swingingly, See also: pendently, swayingly, Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง, โตงๆ เตงๆ, Example: ซากศพเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายถูกแขวนคอ ห้อยกระโตงกระเตงอยู่ที่ต้นมะขาม, Thai definition: อาการแห่งสิ่งของที่ห้อยแล้วหย่อนยานแกว่งไปมาได้
โตงเตง[ADV] swingingly, See also: pendently, Example: ซากศพเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายถูกแขวนคอห้อยโตงเตงอยู่ที่ต้นมะขาม, Thai definition: อาการแห่งสิ่งของที่ห้อยแล้วหย่อนยาน แกว่งไปมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāirap itsaraphāp) EN: win independent   FR: gagner son indépendance
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently   
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent   FR: indépendant
เอกราช = เอกราชย์[adj.] (ēkkarāt) EN: independent   FR: indépendant ; souverain
ห้อยพระ[n. exp.] (høi phra) FR: pendentif de bouddha [m]
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal   FR: indépendant ; libre
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pendent    (j) (p e1 n d @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
に応じて[におうじて, nioujite] (exp) depending on; dependent on [Add to Longdo]
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P) [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
コードインデペンデント[, ko-doindependento] (n) {comp} code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no) [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no) [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pendent \Pend"ent\ (p[e^]nd"ent), a. [L. pendens, -entis, p. pr.
   of pendere to hang, to be suspended. Cf. {Pendant}.]
   1. Supported from above; suspended; depending; pendulous;
    hanging; as, a pendent leaf. "The pendent world." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Often their tresses, when shaken, with pendent
       icicles tinkle.            --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Jutting over; projecting; overhanging. "A vapor sometime
    like a . . . pendent rock." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pendent
   adj 1: held from above; "a pendant bunch of grapes" [syn:
       {pendent}, {pendant}, {dependent}]
   n 1: an adornment that hangs from a piece of jewelry (necklace
      or earring) [syn: {pendant}, {pendent}]
   2: branched lighting fixture; often ornate; hangs from the
     ceiling [syn: {chandelier}, {pendant}, {pendent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top