Search result for

confidant

(36 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confidant-, *confidant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confidant[N] เพื่อนที่ไว้วางใจ, See also: คนที่เชื่อใจได้, Syn. confidante, intimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confidante(คอนฟิแดนทฺ') n. confidant (ดู) ที่เป็นผู้หญิง, Syn. female confidant

English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน Frost/Nixon (2008)
And being my close personal confidant, He is only interested if i am in the group.เราเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เขาจะสนใจ ถ้าฉันอยู่ในวงด้วย Acafellas (2009)
Confidantiere.ดูสิ สหายข้า Assassin's Creed: Lineage (2009)
But now I'm in with Serena, and I can become her confidant and find something even bigger to take her down with.แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับเซรีน่า และฉันสามารถเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเธอได้ แล้วก็หาทางทำลายเธอให้เจ็บปวดยิ่งกว่า Goodbye, Columbia (2010)
Julie is my most trusted confidant.จูลี่เป็นผู้ที่ข้าไว้ใจที่สุด Your Highness (2011)
I was her little confidant, her plaything.ข้าเป็นเพื่อนคู่ใจของนาง ของเล่น You Win or You Die (2011)
You know, I'm expecting to fall in love once I see the specimens at Candyland, so before that moment, it would be good if I could have a confidential strategy meeting with my confidant.ผมตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เจอคนพิเศษที่แคนดี้แลนด์ เพราะก่อนถึงที่นั้น มันคงจะดี ถ้าผมจะมี แผนการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมของผม Django Unchained (2012)
Now the divine is held as confidant and council.แต่ตอนนี้กลับเคารพบูชาพวกเขา เพราะเหตุได A Place in This World (2012)
A confidant of mine has told me that when he goes, Sansa Stark goes with him.ข้ามั่นใจอย่างนั้น เมื่อเขาไป ซานซ่า สตาร์กจะไปกับเขาด้วย And Now His Watch Is Ended (2013)
But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect... you didn't bring her any enjoyment.แต่สายของท่านนี่สิ คนที่เอาแผนข้าไปบอกท่าน คนที่ท่านสาบานจะคุ้มครอง... The Climb (2013)
With 50 of your closest confidants.กับเพื่อนที่แม่สนิทอีก 50 คนนู่นไง Dangerous Territory (2013)
Your mother has a confidant... someone few know about.แม่ของท่านมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ มีน้อยคนนักที่จะรู้ The Queen Is Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confidantHe is my boss's friend and confidant.
confidantWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
คนวงใน[N] insider, See also: confidant, Syn. คนใน, วงใน, Ant. คนนอก, Example: เขาได้ยินข่าวมาจากคนวงในว่า คดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเกมการเมือง, Thai definition: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน
คนวงใน[N] insider, See also: confidant, Syn. คนใน, วงใน, Ant. คนนอก, Example: เขาได้ยินข่าวมาจากคนวงในว่า คดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเกมการเมือง, Thai definition: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet   
เพื่อนคู่หู[n. exp.] (pheūoen khūhū) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend   
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī waijai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIDANT    K AA1 N F AH0 D AA2 N T
CONFIDANTE    K AA1 N F AH0 D AE2 N T
CONFIDANTS    K AA1 N F AH0 D AE2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confidant    (n) (k o2 n f i d a1 n t)
confidants    (n) (k o2 n f i d a1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant [Add to Longdo]
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant [Add to Longdo]
腹心[ふくしん, fukushin] (n,adj-no) one's confidant; trusted friend; trusted retainer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confidant \Con`fi*dant"\; 277), n. masc., Confidante
 \Con`fi*dante"\ (?; 277), n. fem.[F. confident, confidente,
   formerly also spelt confidant, confidante. See {Confide}, and
   cf. {Confident}.]
   One to whom secrets, especially those relating to affairs of
   love, are confided or intrusted; a confidential or bosom
   friend.
   [1913 Webster]
 
      You love me for no other end
      Than to become my confidant and friend;
      As such I keep no secret from your sight. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confidant
   n 1: someone to whom private matters are confided [syn:
      {confidant}, {intimate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top