ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biting

B AY1 T IH0 NG   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biting-, *biting*, bit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biting[ADJ] กระทบกระเทียบ, See also: ประชดประชัน, Syn. sarcastic, mordant
biting[ADJ] เจ็บปวดเพราะหนาวมาก, Syn. piercing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม

English-Thai: Nontri Dictionary
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitingรอยกรดกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biting pressureแรงกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
biting strengthแรงกัดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitingกัด [การแพทย์]
Biting Periodระยะที่เด็กพอใจการกัด [การแพทย์]
Biting Rateอัตราเกาะกัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop biting your nails.หยุดกัดเล็บเสียที Rebecca (1940)
- Is there a cure for nail biting?จะมีการรักษากัดเล็บ? Help! (1965)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
I leapt to Saki's face, biting and clawing but he threw me to the floor and took one swipe with his katana, slicing my ear.ผมกระโดดไปที่ใบหน้าของซากี, กัดและ clawing ... ... แต่เขาโยนฉันลงไปที่พื้น ... ... และเอาหนึ่งรูดกับ Katana ของเขาหั่นหูของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Biting, I see....ฉันไม่อยากจะใช้กำลัง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You got it biting down on a fake emerald before you shot Mr. Williams.มันบี้แบบอย่างนี้ คุณบอกได้เหรอว่ามันเป็นขนาดนั้น Lost Son (2004)
Today, Nakatsuka-kun has been saying some biting words..เป็นอะไรรึเปล่า? - ฉันทนไม่ไหวแล้ว! A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Excuse me, you're biting my butt!โทษนะ, นายกำลังกัดก้นชั้นอยู่ว๊อย! Madagascar (2005)
- lt's biting my legs off!- มันจะกัดขาฉันขาดแล้ว Four Brothers (2005)
Some biting would be better!กัดสักนิดยิ่งดีใหญ่! Happily N'Ever After (2006)
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitingHe has a habit of scratching his back and biting his nails.
bitingI was biting my nails, worrying about you.
bitingI was not aware of a mosquito biting my arm.
bitingShe has a habit of biting her nails.
bitingThe fish aren't biting today.
bitingThey were biting like crazy yesterday.
bitingWhat's biting you?
bitingYou don't have to play outside in the biting wind.
bitingYou must get rid of the habit of biting your nails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน[ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[ADJ] pungent, See also: biting, strong, sharp, poignant, Example: ฉันได้กลิ่นฉุนกึกของกระเทียมจากอาหารจานนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhān) EN: biting   FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead   FR: esprit du lieu [m]
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchabanyat hām …) EN: law prohibiting …   FR: loi d'interdiction de …
พฤกษเทวดา[n.] (phreuksathēwadā) EN: tree deity ; tree-spirit ; the spirit inhabiting a tree   
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid   FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
BITING    B AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biting    (v) bˈaɪtɪŋ (b ai1 t i ng)
bitingly    (a) bˈaɪtɪŋliː (b ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] biting cold, #27,883 [Add to Longdo]
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] biting words; stinging words [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beißend kalt; Schneidend kaltbiting cold [Add to Longdo]
Stechfliege {f} [zool.] | Stechfliegen {pl}biting housefly | biting houseflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family [Add to Longdo]
甘噛み;あま噛み[あまがみ;あまかみ, amagami ; amakami] (n,vs) play-biting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p.
   {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE.
   biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan,
   OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta,
   Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to
   cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.]
   [1913 Webster]
   1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the
    thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth;
    as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man.
    [1913 Webster]
 
       Such smiling rogues as these,
       Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some
    insects) used in taking food.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure,
    in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the
    mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the
    anchor bites the ground.
    [1913 Webster]
 
       The last screw of the rack having been turned so
       often that its purchase crumbled, . . . it turned
       and turned with nothing to bite.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the
    agonies of death; as, he made his enemy bite the dust.
 
   {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic
    plates by means of an acid.
 
   {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of
    contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you
    bite your thumb at us?" --Shak.
 
   {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biting \Bit"ing\, a.
   That bites; sharp; cutting; sarcastic; caustic. "A biting
   affliction." "A biting jest." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biting
   adj 1: capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting
       aphorism"; "pungent satire" [syn: {barbed}, {biting},
       {nipping}, {pungent}, {mordacious}]
   2: causing a sharply painful or stinging sensation; used
     especially of cold; "bitter cold"; "a biting wind" [syn:
     {biting}, {bitter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top