Search result for

biting

(64 entries)
(0.0763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biting-, *biting*, bit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biting    [ADJ] กระทบกระเทียบ, See also: ประชดประชัน, Syn. sarcastic, mordant
biting    [ADJ] เจ็บปวดเพราะหนาวมาก, Syn. piercing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitingรอยกรดกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biting pressureแรงกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
biting strengthแรงกัดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitingกัด [การแพทย์]
Biting Periodระยะที่เด็กพอใจการกัด [การแพทย์]
Biting Rateอัตราเกาะกัด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม

English-Thai: Nontri Dictionary
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I would've felt a spider biting me.ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไร แค่แมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
Biting, scratching, panting, tongue all over the place.ทั้งกัด ทั้งข่วน หายใจระรัว ละเลงลิ้นไปทั่ว Superhero Movie (2008)
And the reason why Marley looks like he's biting her head... is because the antennas on it- he went ballistic.แล้วที่มาร์ลีย์ดูเหมือน จะไปงับที่หัวเธอก็เพราะ.. มันเห็นหนวดอยู่ตรงหัว มันแทบคลั่งแน่ะ Marley & Me (2008)
They're biting.พวกเขากำลังคุยกัน WarGames: The Dead Code (2008)
Well, I hear the networks aren't biting.ครับ ผมได้ยินมาว่าทางเครือข่ายโทรทัศน์ ยังไม่ตอบรับเขาเลย Frost/Nixon (2008)
No biting, scratching, hair-pulling. None of that sissy stuff, okay?okay? I Love You, Beth Cooper (2009)
I don't want him biting his tongue off with the pain.ฉันไม่อยากให้เขากัดลิ้นตัวเอง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Well, except for the biting,เว้นเสียแต่ ที่มันดูดเลือดเธอ Scratches (2009)
Biting the arm is against the rules!กัดแขนมันผิดกฏน่ะเฟร้ย Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Or biting my neck.หรือกัดคอของฉัน You're Undead to Me (2009)
FBI can be biting my ass!ไอ้ FBI มาแซะก้น! Black Swan (2009)
- Stop biting.-หยุดกัดได้แล้ว 17 Again (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitingHe has a habit of scratching his back and biting his nails.
bitingI was biting my nails, worrying about you.
bitingI was not aware of a mosquito biting my arm.
bitingShe has a habit of biting her nails.
bitingThe fish aren't biting today.
bitingThey were biting like crazy yesterday.
bitingWhat's biting you?
bitingYou don't have to play outside in the biting wind.
bitingYou must get rid of the habit of biting your nails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน    [ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก    [ADJ] pungent, See also: biting, strong, sharp, poignant, Example: ฉันได้กลิ่นฉุนกึกของกระเทียมจากอาหารจานนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhān) EN: biting   FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead   FR: esprit du lieu [m]
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchabanyat hām …) EN: law prohibiting …   FR: loi d'interdiction de …
พฤกษเทวดา[n.] (phreuksathēwadā) EN: tree deity ; tree-spirit ; the spirit inhabiting a tree   
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid   FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
BITING    B AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biting    (v) (b ai1 t i ng)
bitingly    (a) (b ai1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beißend kalt; Schneidend kaltbiting cold [Add to Longdo]
Stechfliege {f} [zool.] | Stechfliegen {pl}biting housefly | biting houseflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family [Add to Longdo]
甘噛み;あま噛み[あまがみ;あまかみ, amagami ; amakami] (n,vs) play-biting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] biting cold [Add to Longdo]
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] biting words; stinging words [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p.
   {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE.
   biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan,
   OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta,
   Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to
   cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.]
   [1913 Webster]
   1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the
    thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth;
    as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man.
    [1913 Webster]
 
       Such smiling rogues as these,
       Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some
    insects) used in taking food.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure,
    in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the
    mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the
    anchor bites the ground.
    [1913 Webster]
 
       The last screw of the rack having been turned so
       often that its purchase crumbled, . . . it turned
       and turned with nothing to bite.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the
    agonies of death; as, he made his enemy bite the dust.
 
   {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic
    plates by means of an acid.
 
   {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of
    contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you
    bite your thumb at us?" --Shak.
 
   {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biting \Bit"ing\, a.
   That bites; sharp; cutting; sarcastic; caustic. "A biting
   affliction." "A biting jest." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biting
   adj 1: capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting
       aphorism"; "pungent satire" [syn: {barbed}, {biting},
       {nipping}, {pungent}, {mordacious}]
   2: causing a sharply painful or stinging sensation; used
     especially of cold; "bitter cold"; "a biting wind" [syn:
     {biting}, {bitter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top