หรือคุณหมายถึง retinü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retinue

R EH1 T AH0 N UW2   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retinue-, *retinue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retinue[N] ข้าราชบริพาร, See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, Syn. entourage, follovers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retinue(เรท'ทะนู) n. กลุ่มผู้ติดตาม,, See also: retinued adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
A retinue of over 100 virgins on your trip to Pyongyang?เสียงหญิงสาวบริสุทธิ์กว่าร้อยคน ที่ติดตามเจ้าไปเปียงยางงั้นรึ? The King and the Clown (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETINUE    R EH1 T AH0 N UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retinue    (n) rˈɛtɪnjuː (r e1 t i n y uu)
retinues    (n) rˈɛtɪnjuːz (r e1 t i n y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] retinue, #46,126 [Add to Longdo]
人从[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] retinue; hangers-on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
供回り;供廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]
供勢[ともぜい, tomozei] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
供揃い[ともぞろい, tomozoroi] (n) attendants; retinue [Add to Longdo]
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retinue \Ret"i*nue\, n. [OE. retinue, OF. retinue, fr. retenir
   to retain, engage, hire. See {Retain}.]
   The body of retainers who follow a prince or other
   distinguished person; a train of attendants; a suite.
   [1913 Webster]
 
      Others of your insolent retinue.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      What followers, what retinue canst thou gain? --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {To have at one's retinue}, to keep or employ as a retainer;
    to retain. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retinue
   n 1: the group following and attending to some important person
      [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top