ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitterly

B IH1 T ER0 L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitterly-, *bitterly*, bitter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitterly[ADV] ที่ขมขื่น, See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ, Syn. angrily, sourly
bitterly[ADV] ที่เสียดแทงใจ, Syn. uncomfortably

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And having read your files, I'd think he'd be bitterly disappointed in the choices you've made.ฉันเช็คดูประวัติของเธอ เธอคงผิดหวังกับเส้นทางที่เธอเลือกเดิน Kingsman: The Secret Service (2014)
Russia's bitterly opposed to a new Turkish pipeline, which could see Russian economic dominance of oil exports shattered.กรณีรัสเซียไม่พอใจการเดินท่อส่งแก๊สของตุรกี ซึ่งอาจทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ต้องสั่นคลอนได้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Sally. This life gets bitterly cold.แซลลี่ ชีวิตนี้มันยากเย็นนะ Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
And maybe all complain about as bitterly as old man.-เราควรเอาอะไรไป -โกยไปให้หมด Clash of the Titans (2010)
Anyway, the point is that I am sad, and I miss you, and I bitterly regret what I did, and it would be very, very nice if you called or, in fact, if we could see each other.ยังไงก็ตาม เรื่องก็คือผมกำลังเศร้า ฉันคิดถึงเธอ และก็เสียใจจริงๆกับสิ่งที่ผมได้ทำไป Did You Hear About the Morgans? (2009)
Bitterly jealous, but proud.อิจฉานิดๆ แต่ก็ภูมิใจนะ Back in Business (2008)
About how bitterly unfair your lives have beenชีวิตช่างขมชื่น โหดร้าย Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitterlyI cannot abide hearing you cry so bitterly.
bitterlyI can't abide hearing you cry so bitterly.
bitterlyShe bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.
bitterlyShe cried bitterly at a press interview.
bitterlyShe is bitterly ashamed of her son for stealing.
bitterlyThey say that as it was bitterly cold in Northern Europe that winter, many people were frozen to death.
bitterlyYesterday I saw a man who was crying bitterly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็บแสบ[ADV] bitterly, See also: caustically, tartly, Example: แต่ละคนได้โชว์ลีลาเขย่าฝ่ายบริหารได้อย่างเจ็บแสบ เจ็บๆ คันๆ ทีเดียว, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly   
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly   

CMU English Pronouncing Dictionary
BITTERLY    B IH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bitterly    (a) bˈɪtəliː (b i1 t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold [Add to Longdo]
泣き頻る[なきしきる, nakishikiru] (v5r,vi) to wail; to cry; to sob bitterly [Add to Longdo]
底寒い[そこさむい, sokosamui] (adj-i) bitterly cold [Add to Longdo]
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bitterly \Bit"ter*ly\, adv.
   In a bitter manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bitterly
   adv 1: with bitterness, in a resentful manner; "she complained
       bitterly"
   2: indicating something hard to accept; "he was bitterly
     disappointed"
   3: extremely and sharply; "it was bitterly cold"; "bitter cold"
     [syn: {piercingly}, {bitterly}, {bitingly}, {bitter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top