ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmonious

HH AA0 R M OW1 N IY0 AH0 S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmonious-, *harmonious*, harmoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmonious[ADJ] ซึ่งเข้ากันดี, See also: ซึ่งเข้ากันได้
harmonious[ADJ] ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, See also: ซึ่งกลมเกลียวกัน, Syn. concordant, compatible, congruous, Ant. discordant, incompatible, unharmonious
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
harmoniously[ADV] อย่างเข้ากันได้, See also: อย่างเข้ากันได้ดี
harmoniously[ADV] อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, See also: อย่างกลมเกลียวกัน, Syn. concordantly, compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously, Ant. discordantly, incompatibly, unharmoniously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant

English-Thai: Nontri Dictionary
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Not exactly a harmonious couple.- เป็นธรรมดาของคู่รัก ย่อมต้องมีปากเสียงกันบ้าง Mulan 2: The Final War (2004)
What a harmonious family.ครอบครัวที่แสนสามัคคี Episode #1.8 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmoniousThe villa was harmonious with the scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
เป็นปี่เป็นขลุ่ย[ADV] harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี
อันหนึ่งอันเดียวกัน[ADV] harmoniously, See also: congruously, agreeably, Syn. หนึ่งเดียวกัน, Example: รัฐบาลไทยควรเชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Thai definition: อย่างร่วมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent   FR: harmonieux
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched   
สามัคคี[adj.] (sāmakkhī) EN: united ; harmonious   FR: uni ; harmonieux
สมัครสมาน[v.] (samaksamān) EN: be united ; be harmonious ; be hand in hand ; hold together   
สมัครสโมสร[v.] (samaksamōsøn) EN: be united ; be harmonious ; unite ; rally   
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONIOUS HH AA0 R M OW1 N IY0 AH0 S
HARMONIOUSLY HH AA0 R M OW1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmonious (j) hˈaːmˈounɪəʳs (h aa1 m ou1 n i@ s)
harmoniously (a) hˈaːmˈounɪəʳsliː (h aa1 m ou1 n i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和谐[hé xié, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] harmonious, #1,654 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] harmonious; melt; mild, #3,433 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] harmonious, #8,715 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] harmonious; surname Yong, #14,074 [Add to Longdo]
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, ] harmonious; friendly relations; on good terms with one another, #14,966 [Add to Longdo]
调和[tiáo hé, ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] harmonious; harmony, #15,893 [Add to Longdo]
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, ] harmonious; in perfect harmony, #17,596 [Add to Longdo]
和睦相处[hé mù xiāng chù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄔㄨˋ, / ] harmoniously, #35,665 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] harmonious, #38,002 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] harmonious, #40,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
harmonisch {adj} | harmonischer | am harmonischstenharmonious | more harmonious | most harmonious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch [Add to Longdo]
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P) [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
仲睦まじい[なかむつまじい, nakamutsumajii] (n) harmonious; intimate [Add to Longdo]
睦ぶ[むつぶ, mutsubu] (v5b,vi) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close [Add to Longdo]
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
睦む[むつむ, mutsumu] (v5m,vi) (See 睦ぶ) to be harmonious; to get on well; to be intimate or close [Add to Longdo]
良くしたもの[よくしたもの, yokushitamono] (n) (1) convenient thing; harmonious, well-made thing; (exp) (2) things always work out [Add to Longdo]
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonious \Har*mo"ni*ous\ (h[aum]r*m[=o]"n[i^]*[u^]s), a. [Cf.
   F. harmonieux. See {Harmony}.]
   1. Adapted to each other; having parts proportioned to each
    other; symmetrical.
    [1913 Webster]
 
       God hath made the intellectual world harmonious and
       beautiful without us.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting together to a common end; agreeing in action or
    feeling; living in peace and friendship; as, an harmonious
    family.
    [1913 Webster]
 
   3. Vocally or musically concordant; agreeably consonant;
    symphonious. -- {Har*mo"ni*ous*ly}, adv. --
    {Har*mo"ni*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmonious
   adj 1: musically pleasing [ant: {inharmonious}, {unharmonious}]
   2: exhibiting equivalence or correspondence among constituents
     of an entity or between different entities [syn:
     {harmonious}, {proportionate}, {symmetrical}]
   3: suitable and fitting; "the tailored clothes were harmonious
     with her military bearing"
   4: existing together in harmony; "harmonious family
     relationships"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top