ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lineage

L IH1 N IY0 AH0 JH   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lineage-, *lineage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lineage[N] เชื้อสาย, See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล, Syn. bloodline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent

English-Thai: Nontri Dictionary
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lineage zone; phylozoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This particular method is a secret teaching... from the lineage of the great master, Sangye Yeshe.พิธีกรรมอันพิเศษนี้ เป็นคำสอนที่เป็นความลับ ที่สืบต่อเป็นสายตรงจาก ท่านปรมาจารย์ซานเจ เยซี Milarepa (2006)
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว Snow Buddies (2008)
Bonnie's family has a lineage of witches.ครอบครัวของบอนนี่มีเชื้อสายแม่มดน่ะ Friday Night Bites (2009)
How the gilberts came over on the "mayflower" stuff, all that family lineage from way back.อย่างตระกูลกิลเบิร์ตมา ได้อย่างไร? ในข้าวของที่เขียนว่า ดอกไม้บานในเดือนพฤษภา สายตระกูลทั้งหมด สืบสาวไปได้ถึงนั่น History Repeating (2009)
Because she ewew they were gonna come for her, too, and she made me promise that her lineage would survive.เพราะว่าเธอรู้นะสิ ว่ามันต้องตกกลายเป็น ของเธอด้วยเหมือนกัน และเธอให้ฉันสัญญาว่า เชื้อสายของเธอจะอยู่รอด History Repeating (2009)
You have questions about your lineage and about katherine.คุณมีหลายคำถามเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล และแคทเธอรีน Bad Moon Rising (2010)
Is it because my blood lineage is a little complicated?หรือเป็นเพราะสายเลือดของผม มันค่อนข้างสลับซับซ้อน Episode #1.9 (2010)
You dare to question my reign... and the lineage of Kings who have reigned before me?เจ้าบังอาจมาบอกว่าข้าหักหลังอะไร ทั้งที่ควรจะภักดีต่อข้า Ironclad (2011)
"The Lineages and Histories of the Great H of the Seven Kingdoms, with descriptions of many high lords and noble ladies and their children.""สายตระกูลแลประวัติ ของบรรดาตระกูลใหญ่โต ในเจ็ดอาณาจักร พร้อมด้วยคำบรรยาย เกี่ยวกับสุภาพบุรุษ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Your lineage goes back to the very beginning of witchcraft, Cassie.เชื้อสายของเธอ มาจากแม่มดยุคแรก,แคซซี่ Wake (2011)
Your father's lineage is from strong dark magic.เชื้อสายของพ่อเธอมานั้นมาจากตระกูลเวทย์มนต์มืดที่แรงกล้า Balcoin (2011)
If his lineage was ever questioned, this would form a test, for only a true King of Camelot could pull the weapon free.ลงบนหิน \ และนี่ก็เป็นที่กล่าวขาน ว่าสิ่งนี้จะเป็นบททดสอบ กษัตริย์ที่แท้จริงของคาเมล็อตเท่านั้น \ ถึงจะดึงดาบออกจากหินได้ The Sword in the Stone: Part Two (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือญาติ[N] relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count unit: เครือญาติ, Thai definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
โคตร[N] lineage, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรเหง้าของครอบครัวนี้มาจากราชบุรี
พงศ์[N] lineage, See also: family, race, kinship, pedigree race, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์, Example: ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พงศ์พันธุ์[N] lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)
พันธุ์[N] lineage, See also: descent, relationship, Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์, Thai definition: เทือกเถา, เหล่ากอ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พืชพันธุ์[N] lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)
พื้นเพ[N] lineage, See also: parentage, Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว, Example: พ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีพื้นเพเป็นชาวจีน
เลือด[N] descent, See also: lineage, blood relation, extraction, blood line, Syn. สายเลือด, เชื้อสาย, Example: คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วย
วงศ์สกุล[N] family, See also: lineage, descent, stock, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล, Example: รางวัลสดุดียกย่องที่เขาได้รับในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลของเขาเป็นอันมาก
สายสกุล[N] lineage, See also: blood line, Syn. สกุล, ตระกูล, Example: นางงามคนนี้มาจากสายสกุลชื่อดัง ใครๆ เลยมองว่าเธอใช้เส้นสายในการประกวด, Count unit: สาย, Thai definition: เชื้อสายหรือตระกูลที่สืบมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage   
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy   
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent   
พงศ์[n.] (phong) EN: family ; stock ; lineage   FR: famille [f] ; lignée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINEAGE L IH1 N IY0 AH0 JH
LINEAGES L IH1 N IY0 IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lineage (n) lˈɪnɪɪʤ (l i1 n i i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction, #17,407 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung {f} | Abstammungen {pl}lineage | lineages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
リネージ[, rine-ji] (n) lineage [Add to Longdo]
一系[いっけい, ikkei] (n) single-family lineage [Add to Longdo]
一統[いっとう, ittou] (n) lineage; line; unification; all (of you) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [Add to Longdo]
家筋[いえすじ, iesuji] (n) lineage; pedigree; family line [Add to Longdo]
家系[かけい, kakei] (n) family lineage; (P) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋目[すじめ, sujime] (n,adj-no) fold; crease; lineage; pedigree [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lineage \Lin"e*age\ (l[i^]n"[-e]*[asl]j; 48), n. [OE. linage, F.
   lignage, fr. L. linea line. See 3d {Line}.]
   Descent in a line from a common progenitor; progeny; race;
   descending line of offspring or ascending line of parentage.
   [1913 Webster]
 
      Both the lineage and the certain sire
      From which I sprung, from me are hidden yet. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lineage
   n 1: the descendants of one individual; "his entire lineage has
      been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
      {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
      {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   2: the kinship relation between an individual and the
     individual's progenitors [syn: {descent}, {line of descent},
     {lineage}, {filiation}]
   3: the number of lines in a piece of printed material [syn:
     {linage}, {lineage}]
   4: a rate of payment for written material that is measured
     according to the number of lines submitted [syn: {linage},
     {lineage}]
   5: inherited properties shared with others of your bloodline
     [syn: {ancestry}, {lineage}, {derivation}, {filiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top