ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attendant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendant-, *attendant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attendant(n) ผู้ต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล, ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ผู้เข้าร่วมประชุม, สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย, เกี่ยวข้อง, ดูแลรักษา (servant)

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(adj) อยู่, ไปด้วยกัน, ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่, ผู้ดูแล, คนรับใช้, บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leslie, the other flight attendant, told me the guy dragged me to the exit.โจยังด๊อก กับ จินดูวุค เปิดสำนักพิมพ์งั้นเหรอ นี่นายจัดการเรื่องเมื่อคืนเรียบร้อยมั้ย Hero (1992)
Oskar, please, attend to business.คณะก.ก.สรรพาวุธบ่นมา... Schindler's List (1993)
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง The Great Dictator (1940)
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ Rebecca (1940)
I've never attended a Mrs. De Winter in my life.แต่ผมไม่เคยพบคุณนายเดอ วินเทอร์มาก่อนในชีวิต Rebecca (1940)
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก The Little Prince (1974)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้? Suspiria (1977)
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
Besides attending the conference he has found time to meet political and religious leaders like Mr. Lloyd George the Archbishop of Canterbury, George Bernard Shaw and Charlie Chaplin.นอกจากจะเข้าร่วมประชุม เขายังได้พบกับผู้นำ ทางการเมืองและศาสนา อย่างลอยด์ ยอร์จ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendantA flight attendant walks up to the boys.
attendantDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
attendantI applied to be an attendant at the exposition.
attendantI long for a job as a flight attendant.
attendantIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
attendantI work as a museum attendant.
attendantJust where have you been loitering around without your attendants?
attendantLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
attendantMy sister got a job with an airline company and became a flight attendant.
attendantThe attendant is good at flattery.
attendantThe cabin attendant is good at flattery.
attendantThe plan was supported by practically all the attendants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปัฏฐาก(n) attendant of a monk, Ant. อุปัฏฐายิกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุ สามเณร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริกร[børikøn] (n) EN: attendant ; waiter ; serveur  FR: serveur [ m ] ; garçon [ m ]
จางวาง[jāngwāng] (n) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household
ข้าหลวงน้อย[khālūang nøi] (n, exp) EN: personal attendant of princes or nobles
ขณะ[khana] (conj) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while  FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ลูกศิษย์วัด[lūksit wat] (n, exp) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery
ในระหว่างนี้[nai rawāng nī] (adv) EN: in the meantime  FR: en attendant
พลาง[phlāng] (x) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile  FR: en ; tout en ; en attendant
พฤติการณ์ประกอบ[phreuttikān prakøp] (n, exp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances
พฤติการณ์แวดล้อม[phreuttikān waētløm] (n, exp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances
ผู้ช่วยแพทย์[phūchūay phaēt] (n, exp) EN: medical attendant  FR: assistant médical [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attendant
attendants
attendant's
attendants'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendant
attendants

WordNet (3.0)
attendant(n) someone who waits on or tends to or attends to the needs of another, Syn. tender, attender
attendant(n) a person who is present and participates in a meeting, Syn. attendee, attender, meeter
attendant(adj) being present (at meeting or event etc.)
attendant(adj) following or accompanying as a consequence, Syn. concomitant, sequent, consequent, ensuant, accompanying, resultant, incidental
accompaniment(n) an event or situation that happens at the same time as or in connection with another, Syn. concomitant, co-occurrence, attendant

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Attendant

a. [ F. attendant, p. pr. of attendre. See Attend, v. t. ] 1. Being present, or in the train; accompanying; in waiting. [ 1913 Webster ]

From the attendant flotilla rang notes triumph. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Cherub and Seraph . . . attendant on their Lord. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Accompanying, connected with, or immediately following, as consequential; consequent; as, intemperance with all its attendant evils. [ 1913 Webster ]

The natural melancholy attendant upon his situation added to the gloom of the owner of the mansion. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

3. (Law) Depending on, or owing duty or service to; as, the widow attendant to the heir. Cowell. [ 1913 Webster ]


Attendant keys (Mus.), the keys or scales most nearly related to, or having most in common with, the principal key; those, namely, of its fifth above, or dominant, its fifth below (fourth above), or subdominant, and its relative minor or major.
[ 1913 Webster ]

Attendant

n. 1. One who attends or accompanies in any character whatever, as a friend, companion, servant, agent, or suitor. “A train of attendants.” Hallam. [ 1913 Webster ]

2. One who is present and takes part in the proceedings; as, an attendant at a meeting. [ 1913 Webster ]

3. That which accompanies; a concomitant. [ 1913 Webster ]

[ A ] sense of fame, the attendant of noble spirits. Pope. [ 1913 Webster ]

4. (Law) One who owes duty or service to, or depends on, another. Cowell. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ,    /   ] attendant on an airplane, train, boat etc #21,924 [Add to Longdo]
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ,  ] attendant; footman (servant) #30,144 [Add to Longdo]
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ,  ] attendant; waiter #36,631 [Add to Longdo]
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ,   /  ] attendant #67,882 [Add to Longdo]
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ,   ] attendant #81,070 [Add to Longdo]
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] attendant of the bride or bridegroom at a wedding #178,330 [Add to Longdo]
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ,  ] attendant #339,506 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher { m }; Wächter { m } | Aufseher { pl }; Wächter { pl }attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleiter { m } | Begleiter { pl }attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleitumstände { pl }attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
Nebenkosten { pl }attendant expenses [Add to Longdo]
Wärter { m } | Wärter { pl }attendant | attendants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間;仲間[ちゅうげん, chuugen] (n, adj-no) samurai's attendant; footman #3,521 [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) #4,977 [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me #5,262 [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her #6,984 [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n, vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) #11,774 [Add to Longdo]
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n, vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute #12,746 [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] (n) station attendant; (P) #14,742 [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer #17,230 [Add to Longdo]
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant #19,353 [Add to Longdo]
お供;御供[おとも, otomo] (n, vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top