ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amply

AE1 M P L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amply-, *amply*, amp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amply[ADV] พอเพียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you so amply demonstrated for most of her life.นี่คุณถึงขนาดต้องแสดงการควบคุมเธอไปตลอดชั่วชีวิตสินะ Taken (2008)
Amply and limitปลดปล่อยและจำกัดขอบเขตมัน Over There: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amplyI've spoken amply about the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือเฟือ[ADV] amply, See also: excessively, Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย, Example: เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึง เพราะเขามีให้แม่ใช้อย่างเหลือเฟือ, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี
เหลือล้น[ADV] excessively, See also: amply, Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย, Ant. ขาด, น้อย, Example: ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น, Thai definition: มากจนเกิน
เหลือแหล่[ADV] excessively, See also: amply, plentifully, profusely, abundantly, Syn. เหลือเฟือ, มากมาย, เกินพอ, Ant. ขาด, น้อย, Example: บริษัทนี้มีงานให้เราทำเหลือแหล่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
แยะ[adv.] (yae) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLY    AE1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amply    (a) ˈæmpliː (a1 m p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amply \Am"ply\, adv.
   In an ample manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amply
   adv 1: to an ample degree or in an ample manner; "these voices
       were amply represented"; "we benefited richly" [syn:
       {amply}, {richly}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
       {slenderly}, {sparingly}]
   2: sufficiently; more than adequately; "the evidence amply (or
     fully) confirms our suspicions"; "they were fully (or amply)
     fed" [syn: {amply}, {fully}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
     {slenderly}, {sparingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top