ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarcastic

S AA0 R K AE1 S T IH0 K   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarcastic-, *sarcastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarcastic[ADJ] ช่างเสียดสี, See also: ช่างเหน็บแนม, Syn. ironic, mocking, sardonic, satirical
sarcastically[ADV] อย่างเสียดสี, See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม, Syn. scornfully, caustically, maliciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical

English-Thai: Nontri Dictionary
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง The Birdcage (1996)
( sarcastic sigh )( sarcastic sigh ) The O.C. (2003)
Sarcastic.ประชด The Perfect Man (2005)
you're abrasive, sarcastic. you never shut up.เธอหยาบ ชอบพูดจาประชดประชัน ไม่เคยหุบปากเลย Aqua (2005)
Not sure if they were being sarcastic...ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นการเสียดสีหรือปล่าว... Death Note: The Last Name (2006)
Yeah, he seemed a little sarcastic.ใช่เขาช่างประชดประชัน Cassandra's Dream (2007)
Are you always this sarcastic with your clients?นี่เธอประชดลูกค้าเธอตลอดเลยหรอ Sunday (2008)
-Thank you. - Are you being sarcastic?ขอบคุณมาก นี่เธอประชดฉันใช่มั้ย? Zack and Miri Make a Porno (2008)
-You're just being sarcastic. - I am. See, I was pretending cry right there.เฮ้ยนี่ประชดนี่หว่า ดูดิ น้ำตาจะไหลแล้ว Zack and Miri Make a Porno (2008)
You know, Bree, I can't help but take issue with your sarcastic tone.คุณก็รู้ บรี่ว่ามันช่วยไม่ได้แต่ ด้วยน้ำเสียงประชดประชันอย่างนั้น Me and My Town (2008)
Oh, Orson, I can't help but take issue with your sarcastic tone.ออร์สันค่ะ ฉันอดคิดไม่ได้ว่าคุณก็กำลังพูดเอาแต่ใจ Me and My Town (2008)
She envies me... She's being sarcastic?เธออิจฉาฉัน เธอพูดประชดหรือเปล่า The Bank Job (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
ปากจัด[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ปากตะไกร[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, Syn. ปากจัด, Example: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่
ทิ่มแทง[ADV] sarcastically, Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน, Example: เธอพูดจาทิ่มแทงเพื่อนๆ จนไม่มีใครอยากพูดกับเธอ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระแทกกระทั้น[ADJ] sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic   
จัดจ้าน[v.] (jatjān) EN: be bold ; be sarcastic   
กัด [v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner   
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with   FR: chercher querelle
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie

CMU English Pronouncing Dictionary
SARCASTIC    S AA0 R K AE1 S T IH0 K
SARCASTICALLY    S AA0 R K AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarcastic    (j) sˈaːkˈæstɪk (s aa1 k a1 s t i k)
sarcastically    (a) sˈaːkˈæstɪkliː (s aa1 k a1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P) [Add to Longdo]
傑作[けっさく, kessaku] (adj-na,n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P) [Add to Longdo]
口が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See 口の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue [Add to Longdo]
口の悪い[くちのわるい, kuchinowarui] (adj-i) (See 口が悪い) sarcastic; foulmouthed [Add to Longdo]
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger [Add to Longdo]
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sarcastic \Sar*cas"tic\, Sarcastical \Sar*cas"tic*al\, a.
   Expressing, or expressed by, sarcasm; characterized by, or of
   the nature of, sarcasm; given to the use of sarcasm; bitterly
   satirical; scornfully severe; taunting.
   [1913 Webster]
 
      What a fierce and sarcastic reprehension would this
      have drawn from the friendship of the world! --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sarcastic
   adj 1: expressing or expressive of ridicule that wounds [ant:
       {unsarcastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top