Search result for

overwhelming

(62 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overwhelming-, *overwhelming*, overwhelm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overwhelming[ADJ] ที่มีอำนาจมาก, See also: ที่ยากที่จะต่อต้าน (ในเชิงอารมณ์), Syn. irresistible, overpowering
overwhelming[ADJ] ที่มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but you know, politically, the pressure on me to let them go, that became overwhelming!แต่คุณก็รู้ว่า ในทางการเมือง มีแรงกดดันให้ปลดพวกเขาสูงอย่างเหลือล้น Frost/Nixon (2008)
She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt.ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้เองถึงอำนาจที่เหนือกว่าของความละอาย Doubt (2008)
This all must be pretty overwhelming, huh?เรื่องทั้งหมดนี้มันมากเกินกว่าจะรับไหวใช่มั้ย? Death Takes a Holiday (2009)
It can be overwhelming to humansมันเกินกว่าที่มนุษย์ปกติจะรับได้ The Rapture (2009)
When couples lose a child,the grief is overwhelming.พ่อแม่ที่สูญเสียลูกจะถูกความเศร้าครอบงำ A Shade of Gray (2009)
Trust in the power of our overwhelming sexual chemistry to drive a wedge between them.และเชื่อในพลังของเคมีทางเพศที่ครอบงำอยู่ การจะไปขวางพวกเค้า Remains of the J (2009)
She's in the grips of an overwhelming number of transformations.เธอกำลังหลงติดกับอยู่ในการเปลี่ยนสภาพ ที่มากมายนับไม่ถ้วน Keep This Party Going (2009)
In the grips of overwhelming transformations, check.หลงอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ก็ใช่ Keep This Party Going (2009)
The guilt of that would be overwhelming, the truth almost impossible to take.ความรู้สึกผิดในครั้งนั้นคงจะเอ่อล้น ความเป็นจริงมันยากเกินจะรับไหว Roadkill (2009)
Beside the fear, my most overwhelming sensation was one of betrayal...ฉันอยู่กับ ความกลัว อวัยวะที่ไว ต่อความรู้สึกมากที่สุดของฉัน กลายเป็นผู้ทรยศ... Night of Desirable Objects (2009)
I got the overwhelming impression that however he was killing these people, he wanted it to end.ผมรู้สึกประทับใจ ท่วมท้น ถึงแม้ว่าเขา ได้ฆ่าคนไปส่วนหนึ่งแล้ว เขายังอยากยุติมัน Earthling (2009)
Although shoulder pads can be overwhelming on my delicate frame.งั้นแผ่นรองไหล่ก็คงต้องรวมอยู่ด้วย เพื่อการทุ่มเทของฉัน How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overwhelmingAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
overwhelmingAn overwhelming part of our behavior is learned.
overwhelmingA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
overwhelmingDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
overwhelmingHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
overwhelmingThe bill was passed by an overwhelming majority.
overwhelmingThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
overwhelmingThey were attacking against overwhelming odds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำโด่ง[ADV] overwhelmingly, Syn. นำลิ่ว, Example: นักกีฬาทีมสีฟ้าวิ่งนำโด่งนักกีฬาทีมอื่นหลายสิบเมตร, Thai definition: ล่วงหน้าไปไกล, มากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ล้นหลาม[ADJ] excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม[ADV] overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai definition: มากมายเหลือประมาณ
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming   FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
นำโด่ง[adv.] (namdong) EN: overwhelmingly   
ถม[adj.] (thom) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful   
อย่างท่วมท้น[adv.] (yāng thūamthon) EN: overwhelmingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERWHELMING    OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMING    OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMINGLY    OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG L IY0
OVERWHELMINGLY    OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG L IY0
OVERWHELMINGLY    OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG G L IY0
OVERWHELMINGLY    OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overwhelming    (v) (ou2 v @ w e1 l m i ng)
overwhelmingly    (a) (ou2 v @ w e1 l m i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] (adj-na,n) overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, / ] overwhelming; overpower [Add to Longdo]
压倒性[yā dào xìng, ㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] overwhelming [Add to Longdo]
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] overwhelming majority [Add to Longdo]
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overwhelming \O`ver*whelm"ing\, a.
   Overpowering; irresistible. -- {O`ver*whelm"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overwhelm \O`ver*whelm"\, v. t. [imp. & p. p. {Overwhelmed}; p.
   pr. & vb. n. {Overwhelming}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover over completely, as by a great wave; to overflow
    and bury beneath; to ingulf; hence, figuratively, to
    immerse and bear down; to overpower; to crush; to bury; to
    oppress, etc., overpoweringly.
    [1913 Webster]
 
       The sea overwhelmed their enemies.  --Ps. lxxviii.
                          53.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness and trembling are come upon me, and
       horror hath overwhelmed me.      --Ps. lv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Foul deeds will rise,
       Though all the earth o'erwhelm them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Gaza yet stands; but all her sons are fallen,
       All in a moment overwhelmed and fallen. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To project or impend over threateningly.
    [1913 Webster]
 
       His louering brows o'erwhelming his fair sight.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to surround, to cover. --Papin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overwhelming
   adj 1: so strong as to be irresistible; "an overpowering need
       for solitude"; "the temptation to despair may become
       overwhelming"; "an overwhelming majority" [syn:
       {overpowering}, {overwhelming}]
   2: very intense; "politics is his consuming passion";
     "overwhelming joy" [syn: {consuming}, {overwhelming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top