ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overwhelming

OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overwhelming-, *overwhelming*, overwhelm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overwhelming(adj) ที่มีอำนาจมาก, See also: ที่ยากที่จะต่อต้าน ในเชิงอารมณ์, Syn. irresistible, overpowering
overwhelming(adj) ที่มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ, ซึ่งปกคลุม, ท่วมท้น, รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing, severe

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pounding, overwhelming waves.ห้ำหั่นคลื่นครอบงำ Yellow Submarine (1968)
He is overwhelming us.มันกำลังครอบงำเรา Vampire Hunter D (1985)
Really overwhelming us.ครอบงำอย่างล้นเหลือ Vampire Hunter D (1985)
Life has become more complex in the overwhelming sea of information.ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารข้ามประเทศ Ghost in the Shell (1995)
And as people rejoice with overwhelming joy, And as people rejoice with overwhelming joy, Anna and the King (1999)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands.เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ The Great Raid (2005)
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง.. The Great Raid (2005)
It's that convergence of 3s that causes the overwhelming anxiety.มันเป็นการบรรจบกันของเลขสาม/Nที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากมาย Compulsion (2005)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
It's just... A little overwhelming to even consider...ฉันซึ้งใจมากแค่คิดว่าคุณจะ Chuck Versus the Truth (2007)
I guess we can be a little overwhelming at times.ฉันคิดว่าบางครั้งเราเป็นได้ทุกคน ถ้าบางสิ่งมันมากเกินไปนิดนึง Prey (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overwhelmingAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
overwhelmingAn overwhelming part of our behavior is learned.
overwhelmingA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
overwhelmingDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
overwhelmingHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
overwhelmingThe bill was passed by an overwhelming majority.
overwhelmingThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
overwhelmingThey were attacking against overwhelming odds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำโด่ง(adv) overwhelmingly, Syn. นำลิ่ว, Example: นักกีฬาทีมสีฟ้าวิ่งนำโด่งนักกีฬาทีมอื่นหลายสิบเมตร, Thai Definition: ล่วงหน้าไปไกล, มากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
ขาดลอย(adv) definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ล้นหลาม(adj) excessive, See also: overwhelming, Example: อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีหนี้สินล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ล้นหลาม(adv) overwhelmingly, See also: excessively, Example: ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการอย่างล้นหลาม, Thai Definition: มากมายเหลือประมาณ
ลอยลำ(adv) absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai Definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
ลอยลำ[løilam] (adv) EN: absolutely ; overwhelmingly
ล้น[lon] (v) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming  FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[lonphon] (adj) EN: overwhelming  FR: incomparable ; irrésistible
นำโด่ง[namdong] (adv) EN: overwhelmingly
ถม[thom] (adj) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful
อย่างท่วมท้น[yāng thūamthon] (adv) EN: overwhelmingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OVERWHELMING OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMING OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG
OVERWHELMINGLY OW2 V ER0 W EH1 L M IH0 NG L IY0
OVERWHELMINGLY OW2 V ER0 HH W EH1 L M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overwhelming (v) ˌouvəwˈɛlmɪŋ (ou2 v @ w e1 l m i ng)
overwhelmingly (a) ˌouvəwˈɛlmɪŋliː (ou2 v @ w e1 l m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] overwhelming majority, #7,900 [Add to Longdo]
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, / ] overwhelming; overpower, #18,943 [Add to Longdo]
压倒性[yā dào xìng, ㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] overwhelming, #34,390 [Add to Longdo]
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc), #48,710 [Add to Longdo]
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting, #81,862 [Add to Longdo]
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc), #199,763 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n, vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] (adj-na, n) overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n, adj-na, adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n, vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n, vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overwhelming \O`ver*whelm"ing\, a.
   Overpowering; irresistible. -- {O`ver*whelm"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overwhelm \O`ver*whelm"\, v. t. [imp. & p. p. {Overwhelmed}; p.
   pr. & vb. n. {Overwhelming}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover over completely, as by a great wave; to overflow
    and bury beneath; to ingulf; hence, figuratively, to
    immerse and bear down; to overpower; to crush; to bury; to
    oppress, etc., overpoweringly.
    [1913 Webster]
 
       The sea overwhelmed their enemies.  --Ps. lxxviii.
                          53.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness and trembling are come upon me, and
       horror hath overwhelmed me.      --Ps. lv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Foul deeds will rise,
       Though all the earth o'erwhelm them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Gaza yet stands; but all her sons are fallen,
       All in a moment overwhelmed and fallen. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To project or impend over threateningly.
    [1913 Webster]
 
       His louering brows o'erwhelming his fair sight.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to surround, to cover. --Papin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overwhelming
   adj 1: so strong as to be irresistible; "an overpowering need
       for solitude"; "the temptation to despair may become
       overwhelming"; "an overwhelming majority" [syn:
       {overpowering}, {overwhelming}]
   2: very intense; "politics is his consuming passion";
     "overwhelming joy" [syn: {consuming}, {overwhelming}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top