ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consequent

K AA1 N S AH0 K W AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequent-, *consequent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequent(adj) ที่เป็นผลที่ตามมา, Syn. resulting, sequential
consequently(adv) ดังนั้น, Syn. therefore, hence, for this reason
consequential(adj) ที่เป็นผลกระทบ
consequential(adj) สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา, เกี่ยวกับผลลัพธ์, อวดดี, วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important, eventful
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น, Syn. hence, therefore -Conf. subsequently

English-Thai: Nontri Dictionary
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์, เป็นผลเนื่องมาจาก
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น, ผลสืบเนื่อง
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์, ที่สืบเนื่องมา, ที่สำคัญ
consequently(adv) เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, ผลที่สุดก็คือ
inconsequent(adj) ไม่สมเหตุผล, นอกประเด็น, ไม่ต่อเนื่องกัน
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequentอนุบท, ข้อตาม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequent๑. อนุบท, ข้อตาม๒. พจน์หลัง [ ของอัตราส่วน ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consequent fault scarpผาตามผารอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
consequent stream; dip streamธารน้ำตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential loss insuranceการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About the exponential growth of internet start-ups and the consequent effect on...เกี่ยวกับการขยายตัวแบบทบต้น ของบริษัทอินเทอร์เน็ตเล็กๆ และผลกระทบที่ตามมาเกี่ยวกับ.. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consequentHis failure was consequent upon his idleness.
consequentI overslept and consequently couldn't join them.
consequentIt rained heavily, and consequently the baseball game was called off.
consequentThis increase of the unemployed is consequent on the business depressions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้(conj) consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ภายหลัง(adv) later, See also: consequently, next, following days, Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง, Example: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้, Thai Definition: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จึง[jeung] (x) EN: then ; thus ; so ; because ; after that  FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
ภายหลัง[phāilang] (adv) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days  FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[phrǿ hēt nī] (x) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: à cause de ça
สืบเนื่อง[seūpneūang] (x) EN: as a consequence of ; because of ; consequential
ต้องกัน[tǿng kan] (adv) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSEQUENT K AA1 N S AH0 K W AH0 N T
CONSEQUENTLY K AA1 N S AH0 K W AH0 N T L IY0
CONSEQUENTLY K AA1 N S AH0 K W EH2 N T L IY0
CONSEQUENTIAL K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequent (j) kˈɒnsɪkwənt (k o1 n s i k w @ n t)
consequently (a) kˈɒnsɪkwəntliː (k o1 n s i k w @ n t l ii)
consequential (j) kˌɒnsɪkwˈɛnʃl (k o2 n s i k w e1 n sh l)
consequentially (a) kˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴う(P);伴なう(io)[ともなう, tomonau] (v5u, vi) to accompany; to bring with; to be accompanied by; to be involved in; to be consequent upon; (P) #2,575 [Add to Longdo]
従って[したがって, shitagatte] (conj) (uk) (See にしたがって) therefore; consequently; accordingly; (P) #7,480 [Add to Longdo]
故に[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P) #9,081 [Add to Longdo]
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
それだから[soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequent \Con"se*quent\, n.
   1. That which follows, or results from, a cause; a result or
    natural effect.
    [1913 Webster]
 
       They were ill-governed, which is always a consequent
       of ill payment.            --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) That which follows from propositions by rational
    deduction; that which is deduced from reasoning or
    argumentation; a conclusion, or inference.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) The second term of a ratio, as the term b in the
    ratio a:b, the first a, being the antecedent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequent \Con"se*quent\, a. [L. consequens, -entis, p. pr. of
   consequi to follow; con- + sequi to follow: cf. F.
   cons['e]quent. See {Second}, and cf. {Consecution}.]
   1. Following as a result, inference, or natural effect.
    [1913 Webster]
 
       The right was consequent to, and built on, an act
       perfectly personal.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) Following by necessary inference or rational
    deduction; as, a proposition consequent to other
    propositions.
    [1913 Webster]
 
   {Consequent points}, {Consequent poles} (Magnetism), a number
    of poles distributed under certain conditions, along the
    axis of a magnetized steel bar, which regularly has but
    the two poles at the extremities.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consequent
   adj 1: following or accompanying as a consequence; "an excessive
       growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
       incidental to the changeover in management"; "attendant
       circumstances"; "the period of tension and consequent
       need for military preparedness"; "the ensuant response to
       his appeal"; "the resultant savings were considerable"
       [syn: {attendant}, {consequent}, {accompanying},
       {concomitant}, {incidental}, {ensuant}, {resultant},
       {sequent}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 consequent /kɔnsəkwɛnt/
  consistent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top