ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rampant

R AE1 M P AH0 N T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rampant-, *rampant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rampant[ADJ] รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
rampant[ADJ] ดุร้าย, See also: ป่าเถื่อน
rampant[ADJ] ซึ่งยืนบนขาหลัง, Syn. upright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious

English-Thai: Nontri Dictionary
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rampant technology.เทคโนโลยีอาละวาด Sex Trek: Charly XXX (2007)
We're dealing with a rampant narcissist and misogynist who's turned himself into a snake oil salesman.เรากับต่อกรกับพวกหลงตัวเองอย่างรุนแรง และเกลียดผู้หญิง ที่กลายมาเป็นคนขายน้ำมันงู 52 Pickup (2008)
Shell corporations like Ecofield, rampant misuse of funds.เปลือกนอกองค์กรก็เหมือนกับเพื่อนสิ่งแวดล้อม เงินกองทุนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิด S.O.B. (2009)
The-the baseball, the freedom, the rampant morbid obesity!บา.. บาสเกตบอล รักอิสระ โรคอ้วนแพร่ระบาด! The Apology Insufficiency (2010)
Running rampant in our town, fine. I'll drop it.ที่ยังวิ่งพล่านอยู่ในเมืองของเีราด้วยสิ ยังไงฉันก็จะลองเช็คดู Brave New World (2010)
The apartment's flag is a gold lion rampant on a field of azure.ธงของอพาร์ตเมนต์เป็นรูปสิงโตทอง ยืนสองขาบนพื้นสีฟ้า The Staircase Implementation (2010)
It's rampant frivolity here at the moment.ที่นี่กำลังคึกกันแบบเอาเป็นเอาตาย I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Is it about the rise of technology, rampant narcissism, or did someone just have a lot of extra TVs?มันอาจจะเป็น ความรุ่งเรื่องของเทคโนโลยีในยุคนีื้ หรือว่าความหลงตัวเองอย่างรุนแรง หรือไม่ก็ เค้าอาจจะมีทีวีหลายเครื่องมากเกินไป Eye of the Beholder (2011)
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง Pulling Strings (2012)
Congratulations to all of us for refusing to resort to idol worship and rampant cannibalism.ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน ที่ไม่ต้องไปค้างแรม เพื่อบูชากราบไหว้ และกินกันเองอย่างอาละวาด Lights Out (2013)
Oh, nothing much, just some rampant witness and jury tampering.อ๋อ ไม่มีอะไรมากหรอก แค่พยานอาละวาด One Angry Fuchsbau (2013)
There has been rampant speculation about what really happened in the Quarter Quell.มีการคาดคะเนมากมาย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ เควลล์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rampantFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
กำเริบ[adj.] (kamroēp) EN: rampant   
เลื้อย[adj.] (leūay) EN: weeping   FR: rampant
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum din) EN: groundcover ; ground covering plants   FR: plante rampante [f]
เป็นพุ่ม[adj.] (pen phum) EN: bushy ; opulent ; full ; rampant   FR: épais ; dense ; opulent ; broussailleux
รุกลาม[adj.] (ruk lām) EN: rampant   
รุนแรงจนควบคุนไว้ไม่ได้[xp] (runraēng jon khūap khun wai mai dāi) EN: rampant   
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant   FR: grossier ; vulgaire

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMPANT R AE1 M P AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rampant (j) rˈæmpənt (r a1 m p @ n t)
rampantly (a) rˈæmpəntliː (r a1 m p @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
跳梁跋扈[ちょうりょうばっこ, chouryoubakko] (n,vs) being rampant; domination [Add to Longdo]
奔放[ほんぽう, honpou] (adj-na,n) wild; uninhibited; extravagant; rampant; (P) [Add to Longdo]
蔓延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair) [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rampant \Ramp"ant\ (r[a^]mp"ant), a. [F., p. pr. of ramper to
   creep. See {Ramp}, v.]
   1. Ramping; leaping; springing; rearing upon the hind legs;
    hence, raging; furious.
    [1913 Webster]
 
       The fierce lion in his kind
       Which goeth rampant after his prey.  --Gower.
    [1913 Webster]
 
       [The] lion . . . rampant shakes his brinded mane.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ascending; climbing; rank in growth; exuberant.
    [1913 Webster]
 
       The rampant stalk is of unusual altitude. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Rising with fore paws in the air as if attacking;
    -- said of a beast of prey, especially a lion. The right
    fore leg and right hind leg should be raised higher than
    the left.
    [1913 Webster]
 
   {Rampant arch}.
    (a) An arch which has one abutment higher than the other.
    (b) Same as {Rampant vault}, below.
 
   {Rampant gardant} (Her.), rampant, but with the face turned
    to the front.
 
   {Rampant regardant}, rampant, but looking backward.
 
   {Rampant vault} (Arch.), a continuous wagon vault, or cradle
    vault, whose two abutments are located on an inclined
    plane, such as the vault supporting a stairway, or forming
    the ceiling of a stairway.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rampant
   adj 1: unrestrained and violent; "rampant aggression"
   2: rearing on left hind leg with forelegs elevated and head
     usually in profile; "a lion rampant" [syn: {rampant(ip)},
     {rearing}]
   3: (of a plant) having a lush and unchecked growth; "a rampant
     growth of weeds"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top