Search result for

tend

(158 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tend-, *tend*, ten
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,

English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tend[VT] เลี้ยง (สัตว์), Syn. care
tend[VI] คอยรับใช้, Syn. guard, attend
tend[VI] โน้มเอียง, See also: โน้มน้าว, Syn. conduce, direct, point, lead
tender[ADJ] อ่อนนุ่ม, Syn. delicate, soft, Ant. tough
tender[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย, Syn. affectionate, sympathetic, Ant. cruel
tender[ADJ] อ่อนเยาว์, See also: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่, Syn. immature, Ant. old
tender[ADJ] อ่อน (เช่น สีอ่อน)
tender[ADJ] ที่แสดงถึงความรักใคร่
tender[ADJ] (จิตใจ) เปราะบาง, See also: มีความรู้สึกไว, Syn. sensitive, sore
tender[VT] ทำให้อ่อน, See also: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean,incline,verge
tendance(เทน'เดินซฺ) n.การรับใช้,การบริการ,การเฝ้าดูแล,คนใช้, Syn. care,ministration
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tendernessแข็งกดเจ็บ
tendon(เทน'เดิน) n. เอ็น,เส้นเอ็น
tendril(เทน'ดริล) n. กิ่งก้านเลื้อยของไม้เลื้อย, See also: tendrilar,tendrilous adj.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tend(vi) มักจะ,โน้มเอียง,ชอบ
tend(vt) ดูแล,เฝ้า,คอยรับใช้,เลี้ยง(สัตว์)
tendance(n) การดูแล,การบริหาร,การรับใช้,คนใช้
tendency(n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ
tender(n) การขอให้รับสิ่งที่ให้
tender(n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ
tender(vt) ให้,มอบ,ยื่น,ประมูลราคา,ทำให้อ่อน
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
tendon(n) เอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender bondกรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล มีความหมายเหมือนกับ bid bond [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender clauseข้อกำหนดการประมูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of amendsข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of performanceการขอปฏิบัติชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender offer๑. การยื่นประมูล๒. การเสนอซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender, legalเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tender, legalเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendinitis; tenonitis; tenontitis; tenositisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Tendinitisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
tendrilมือเกาะ, อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One heart tenderlу beatingหนึ่งหัวใจเต้นละม่อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tenderly beatingละม่อมเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้ The Great Dictator (1940)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
Shaking, tenderizing. Down you go.สะบัดให้น่วมเเล้วก็กินลงไป Jaws (1975)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย The Russia House (1990)
I had to explain your tendency to exaggerate.-อ๊ายย ลุ๊งงง Hero (1992)
Tell, um, what... how I get to tend the rabbits.เล่าสิว่าฉันต้องเลี้ยงกระต่ายยังไง Of Mice and Men (1992)
- And I get to tend the rabbits.- และฉันต้องดูแลพวกกระต่าย Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendHe tends to do everything to excess.
tendI tend to catch colds.
tendShe tends to talk too much.
tendJohn tends to get angry when he doesn't have his own way.
tendBoys tend to look down on their sister.
tendHe tends to consider things too much earnestly.
tendWe tend to use more and more electric appliances in the home.
tendYounger Cubans tend to tune into the American television network.
tendThe present writer doesn't like such a tendency.
tendI want to disappear somewhere! I tend to feel like that in sultry summers.
tendOne of the important differences between Japanese and Americans is that Japanese tend to choose a safe course in life, while Americans choose to explore and challenge life.
tendHe tends to place more stress on society in general than on individual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
แนวโน้ม[N] tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
เนียน[ADJ] smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
เนื้อสันใน[N] tenderloin, Ant. เนื้อสันนอก
โน้มเอียง[V] tend, See also: incline, Syn. โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง, Example: คนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง คือ บางครั้งก็โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว บางครั้งก็แสดงตัว
อ่อนโยน[ADJ] gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
การประมูลราคา[N] bid, See also: tender, offer, proposal, Syn. การเสนอราคา, Example: การประมูลราคารถยนต์ของบริษัทเสนอราคาน้อยกว่าผู้แข่งขันถัดไปถึงหนึ่งแสนบาท, Thai definition: การแข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ค่อน[V] incline, See also: tend, Syn. มีแนวโน้ม, เอียง, Example: เขาค่อนไปทางชาตินิยม
มีแนวโน้ม[V] tend, See also: incline, be apt, be liable, have a tendency, lean, Example: ราคาของคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: มีแนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender   FR: soumission (à un appel d'offres)
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee   
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
TEND    T EH1 N D
TENDS    T EH1 N D Z
TENDER    T EH1 N D ER0
TENDED    T EH1 N D AH0 D
TENDON    T EH1 N D AH0 N
TENDERS    T EH1 N D ER0 Z
TENDING    T EH1 N D IH0 NG
TENDONS    T EH1 N D AH0 N Z
TENDLER    T EH1 N D L ER0
TENDENCY    T EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tend    (v) (t e1 n d)
tends    (v) (t e1 n d z)
tended    (v) (t e1 n d i d)
tender    (v) (t e1 n d @ r)
tendon    (n) (t e1 n d @ n)
tenders    (v) (t e1 n d @ z)
tending    (v) (t e1 n d i ng)
tendons    (n) (t e1 n d @ n z)
tendril    (n) (t e1 n d r @ l)
tendency    (n) (t e1 n d @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèn, ㄋㄣˋ, ] tender; soft, #5,615 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] tender; gentle; to die prematurely, #14,257 [Add to Longdo]
细嫩[xì nèn, ㄒㄧˋ ㄋㄣˋ, / ] tender, #28,716 [Add to Longdo]
倾向性[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tendency; tendentious, #32,636 [Add to Longdo]
柔嫩[róu nèn, ㄖㄡˊ ㄋㄣˋ, ] tender; delicate (texture), #38,123 [Add to Longdo]
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, ] tender and soft as water; deeply attached to sb, #51,032 [Add to Longdo]
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, / ] tendons and muscles, #102,788 [Add to Longdo]
[nèn, ㄋㄣˋ, ] tender; delicate, #134,877 [Add to Longdo]
卷须[juǎn xū, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄩ, / ] tendril, #141,431 [Add to Longdo]
卷须[juǎn xū, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄩ, / ] tendril, #141,431 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tendenz {f}; Absicht {f}; Neigung {f} | Tendenzen {pl}tendency | tendencies [Add to Longdo]
Tender {m}tender [Add to Longdo]
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive [Add to Longdo]
tendenziell {adj} | eine tendenziell Veränderungin direction | a change in direction [Add to Longdo]
tendenziös {adj} | tendenziöser | am tendenziösestentendentious | more tendentious | most tendentious [Add to Longdo]
tendenziös {adv}tendentiously [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text [Add to Longdo]
拡張モード[かくちょうモード, kakuchou mo-do] extend mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] Tendenz, Neigung, -Hang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tend \Tend\, v. i. [F. tendre, L. tendere, tensum and tentum, to
   stretch, extend, direct one's course, tend; akin to Gr. ? to
   stretch, Skr. tan. See {Thin}, and cf. {Tend} to attend,
   {Contend}, {Intense}, {Ostensible}, {Portent}, {Tempt},
   {Tender} to offer, {Tense}, a.]
   1. To move in a certain direction; -- usually with to or
    towards.
    [1913 Webster]
 
       Two gentlemen tending towards that sight. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
       Thus will this latter, as the former world,
       Still tend from bad to worse.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The clouds above me to the white Alps tend. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To be directed, as to any end, object, or purpose; to aim;
    to have or give a leaning; to exert activity or influence;
    to serve as a means; to contribute; as, our petitions, if
    granted, might tend to our destruction.
    [1913 Webster]
 
       The thoughts of the diligent tend only to
       plenteousness; but of every one that is hasty only
       to want.               --Prov. xxi.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       The laws of our religion tend to the universal
       happiness of mankind.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tend \Tend\, v. t. [See {Tender} to offer.] (O. Eng. Law)
   To make a tender of; to offer or tender. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tend \Tend\, v. t. [imp. & p. p. {Tended}; p. pr. & vb. n.
   {Tending}.] [Aphetic form of attend. See {Attend}, {Tend} to
   move, and cf. {Tender} one that tends or attends.]
   1. To accompany as an assistant or protector; to care for the
    wants of; to look after; to watch; to guard; as, shepherds
    tend their flocks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And flaming ministers to watch and tend
       Their earthly charge.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There 's not a sparrow or a wren,
       There 's not a blade of autumn grain,
       Which the four seasons do not tend
       And tides of life and increase lend. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be attentive to; to note carefully; to attend to.
    [1913 Webster]
 
       Being to descend
       A ladder much in height, I did not tend
       My way well down.           --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To tend a vessel} (Naut.), to manage an anchored vessel when
    the tide turns, so that in swinging she shall not entangle
    the cable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tend \Tend\, v. i.
   1. To wait, as attendants or servants; to serve; to attend;
    -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Was he not companion with the riotous knights
       That tend upon my father?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. attendre.] To await; to expect. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tend
   v 1: have a tendency or disposition to do or be something; be
      inclined; "She tends to be nervous before her lectures";
      "These dresses run small"; "He inclined to corpulence"
      [syn: {tend}, {be given}, {lean}, {incline}, {run}]
   2: have care of or look after; "She tends to the children"
   3: manage or run; "tend a store"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top