Search result for

attend

(109 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attend-, *attend*, atten
English-Thai: Longdo Dictionary
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attend[VI] เข้าร่วม
attend[VT] เข้าร่วม, Syn. accompany, appear at
attend[VT] ไปกับ, See also: ตาม
attend[VI] ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ, Syn. pay attention
attend[VT] รับใช้, Syn. serve
attend on[PHRV] ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์), See also: คอยรับใช้, Syn. attend upon
attend on[PHRV] ช่วยดูแล
attend to[PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ, See also: สนใจฟัง, Syn. pay to
attend to[PHRV] ให้ความสนใจกับ
attend to[PHRV] ช่วยดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)

English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attend(vt) เข้า(ประชุม),อยู่,ไปกับ,มาพร้อมกับ,ตาม
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attendance of witnessการมาศาลของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendance officer; truant officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attendance ratioอัตราส่วนการมาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย Chuck in Real Life (2008)
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
Do I get seven doctors attending to me?ผมจะมีหมอเจ็ดคนเป็นที่ปรึกษาไหม? Last Resort (2008)
Then I'll attend night school.ผมจะเข้าเรียนต่อไฮสคูล Akai ito (2008)
seems like he's attending a school around here.ได้ข่าวจากยูริมา ดูเหมือนว่าจะมาเข้า้เรียนแถวนี้ด้วย Akai ito (2008)
Madam Noh. I mean, Attendant Noh.นายหญิงนอ ข้าหมายถึง นอซังกุง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
Attending upon His Majesty himself.รายงานขึ้นตรงต่อพระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
It'll be a wedding attended by the king of England with all the greatest lords of the land.จะเป็นพิธีที่มีกษัตริย์ทรงเข้าร่วม ..พร้อมกับบรรดาขุนนาง ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน The Other Boleyn Girl (2008)
Dong Chul Lee. This lady has some urgent business to attend to.ดงชอล, ลี คุณผู้หญิงคนนี้ต้องเข้าร่วมประชุม ทางธุรกิจโดยด่วน Episode #1.7 (2008)
Did you know President Guk will be attending Steven Packer's 60th birthday party?คุณ รู้หรือไม่ว่า ประธานกุ๊กจะเข้าร่วมงาน ฉลองวันเกิดครบ 60 ปี ของสตีเวน เพ็กเกอร์? Episode #1.7 (2008)
You wear this when you attend the initiation ceremony.เจ้าส่วมชุดนี้ ตอนเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendA bad cold prevented her from attending the class.
attendA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
attendA flight attendant walks up to the boys.
attendA great many people attended his funeral.
attendAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
attendAll the students attended the party.
attendAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
attendAn accident prohibited his attending the ceremony.
attend"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
attendAre you going to attend ceremony?
attendAre you going to attend the meeting?
attendAre you going to attend the meeting tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
ร่วมงาน[V] attend a ceremony, Example: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์, Thai definition: เข้าร่วมในพิธี
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
เข้าเรียน[V] attend class, See also: take a lesson, go to class, Syn. เข้าห้องเรียน, เข้าชั้นเรียน, Ant. หนีเรียน, Example: พวกคุณเข้าเรียนไปก่อนแล้วกัน ผมขอกินข้าวก่อน, Thai definition: ไปเรียนหนังสือที่ห้องเรียน เป็นต้น
เฝ้าแหน[V] enter the presence of the king or members of the royal family, See also: attend upon a royal member, have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง
ออกมหาสมาคม[V] attend a meeting, Syn. เสด็จออกมหาสมาคม, Thai definition: ออกที่ประชุมใหญ่, ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ว่า เสด็จออกมหาสมาคม, Notes: (ราชา)
อุปัฏฐาก[N] attendant of a monk, Ant. อุปัฏฐายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุ สามเณร, Notes: (บาลี)
ตรับฟัง[V] listen, See also: attend, mind, hear, Syn. สดับ, ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก, Example: พ่อแม่คอยตรับฟังข่าวของลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai definition: เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
อยู่งาน[V] attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)
เยียวยา[V] treat, See also: attend to, care for, nurse, cure, heal, Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค, Example: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน, Thai definition: ทำให้หายจากโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee   
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await   FR: attendre
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTEND    AH0 T EH1 N D
ATTENDS    AH0 T EH1 N D Z
ATTENDEE    AH0 T EH1 N D IY0
ATTENDED    AH0 T EH1 N D AH0 D
ATTENDANT    AH0 T EH1 N D AH0 N T
ATTENDEES    AH0 T EH1 N D IY0 Z
ATTENDING    AH0 T EH1 N D IH0 NG
ATTENDANTS    AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ATTENDANCE    AH0 T EH1 N D AH0 N S
ATTENDANTS'    AH0 T EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attend    (v) (@1 t e1 n d)
attends    (v) (@1 t e1 n d z)
attended    (v) (@1 t e1 n d i d)
attendant    (n) (@1 t e1 n d @ n t)
attending    (v) (@1 t e1 n d i ng)
attendance    (n) (@1 t e1 n d @ n s)
attendants    (n) (@1 t e1 n d @ n t s)
attendances    (n) (@1 t e1 n d @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance [Add to Longdo]
アテンダント[, atendanto] (n) attendant [Add to Longdo]
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone [Add to Longdo]
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant [Add to Longdo]
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] attend on, #8,979 [Add to Longdo]
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc, #21,924 [Add to Longdo]
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, / ] attend a lecture; listen to a talk, #28,550 [Add to Longdo]
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, ] attendant; footman (servant), #30,144 [Add to Longdo]
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] attendant; waiter, #36,631 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attend (official functions), #41,756 [Add to Longdo]
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, / ] attendant, #67,882 [Add to Longdo]
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, ] attendant, #81,070 [Add to Longdo]
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, / ] attendant of the bride or bridegroom at a wedding, #178,330 [Add to Longdo]
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ, ] attendant, #339,506 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attend \At*tend"\, v. t. [imp. & p. p. {Attended}; p. pr. & vb.
   n. {Attending}.] [OE. atenden, OF. atendre, F. attendre, to
   expect, to wait, fr. L. attendre to stretch, (sc. animum), to
   apply the mind to; ad + tendere to stretch. See {Tend}.]
   1. To direct the attention to; to fix the mind upon; to give
    heed to; to regard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The diligent pilot in a dangerous tempest doth not
       attend the unskillful words of the passenger. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To care for; to look after; to take charge of; to watch
    over.
    [1913 Webster]
 
   3. To go or stay with, as a companion, nurse, or servant; to
    visit professionally, as a physician; to accompany or
    follow in order to do service; to escort; to wait on; to
    serve.
    [1913 Webster]
 
       The fifth had charge sick persons to attend.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Attends the emperor in his royal court. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With a sore heart and a gloomy brow, he prepared to
       attend William thither.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be present with; to accompany; to be united or
    consequent to; as, a measure attended with ill effects.
    [1913 Webster]
 
       What cares must then attend the toiling swain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To be present at; as, to attend church, school, a concert,
    a business meeting.
    [1913 Webster]
 
   6. To wait for; to await; to remain, abide, or be in store
    for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The state that attends all men after this. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Three days I promised to attend my doom. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Attend}, {Mind}, {Regard}, {Heed}, {Notice}.
 
   Usage: Attend is generic, the rest are specific terms. To
      mind is to attend so that it may not be forgotten; to
      regard is to look on a thing as of importance; to heed
      is to attend to a thing from a principle of caution;
      to notice is to think on that which strikes the
      senses. --Crabb. See {Accompany}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attend \At*tend"\, v. i.
   1. To apply the mind, or pay attention, with a view to
    perceive, understand, or comply; to pay regard; to heed;
    to listen; -- usually followed by to.
    [1913 Webster]
 
       Attend to the voice of my supplications. --Ps.
                          lxxxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Man can not at the same time attend to two objects.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To accompany or be present or near at hand, in pursuance
    of duty; to be ready for service; to wait or be in
    waiting; -- often followed by on or upon.
    [1913 Webster]
 
       He was required to attend upon the committee.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (with to) To take charge of; to look after; as, to attend
    to a matter of business.
    [1913 Webster]
 
   4. To wait; to stay; to delay. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For this perfection she must yet attend,
       Till to her Maker she espoused be.  --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Attend}, {Listen}, {Hearken}.
 
   Usage: We attend with a view to hear and learn; we listen
      with fixed attention, in order to hear correctly, or
      to consider what has been said; we hearken when we
      listen with a willing mind, and in reference to
      obeying.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attend
   v 1: be present at (meetings, church services, university),
      etc.; "She attends class regularly"; "I rarely attend
      services at my church"; "did you go to the meeting?" [syn:
      {attend}, {go to}] [ant: {miss}]
   2: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I
     must attend to this matter"; "She took care of this business"
     [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}]
   3: to accompany as a circumstance or follow as a result;
     "Menuhin's playing was attended by a 15-minute standing
     ovation"
   4: work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends
     the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table,
     please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister
     served the King for many years" [syn: {serve}, {attend to},
     {wait on}, {attend}, {assist}]
   5: give heed (to); "The children in the audience attended the
     recital quietly"; "She hung on his every word"; "They
     attended to everything he said" [syn: {attend}, {hang},
     {advert}, {pay heed}, {give ear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top