ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attend-, *attend*, atten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), Syn. attendant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attend(vi) เข้าร่วม
attend(vt) เข้าร่วม, Syn. accompany, appear at
attend(vt) ไปกับ, See also: ตาม
attend(vi) ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ, Syn. pay attention
attend(vt) รับใช้, Syn. serve
attend on(phrv) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์), See also: คอยรับใช้, Syn. attend upon
attend on(phrv) ช่วยดูแล
attend to(phrv) ฟังอย่างตั้งใจ, See also: สนใจฟัง, Syn. pay to
attend to(phrv) ให้ความสนใจกับ
attend to(phrv) ช่วยดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attend(อะเทนดฺ') vt., vi. อยู่กับ, ไป, ไปกับ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง, คาดหมาย, ให้ความสนใจ, ตาม.
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ, การไป (เข้าร่วม) , จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม, การดูแลรักษา, Syn. presence
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล, ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ผู้เข้าร่วมประชุม, สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย, เกี่ยวข้อง, ดูแลรักษา (servant)

English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่, ตั้งใจ, สนใจ, พร้อม, ดูแล, รับใช้
attend(vt) เข้า(ประชุม), อยู่, ไปกับ, มาพร้อมกับ, ตาม
attendance(n) การอยู่, การไปร่วม, การดูแลรักษา, ความสนใจ
attendant(adj) อยู่, ไปด้วยกัน, ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่, ผู้ดูแล, คนรับใช้, บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attendance of witnessการมาศาลของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendance officer; truant officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attendance ratioอัตราส่วนการมาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
attending physician(n) แพทย์ประจำหอผู้ป่วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง The Great Dictator (1940)
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก The Little Prince (1974)
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้? Suspiria (1977)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
Now, if you'll excuse me, there is something I must attend to.ขอโทษนะ ผมมีงานต้องทำนิดหน่อย Gandhi (1982)
Yvette, could you attend to the colonel and give him anything he requires.อีเว็ตต์, ช่วยบริการผู้พัน และให้ตามที่เขาต้องการ Clue (1985)
The owners found that more people can attend night games.เจ้าของสนามพบว่ามันทำให้คน มาดูการแข่งขันตอนกลางคืนมากขึ้น Field of Dreams (1989)
Oskar, please, attend to business.คณะก.ก.สรรพาวุธบ่นมา... Schindler's List (1993)
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม. Dante's Peak (1997)
All citizens are urged to attend the meeting... that will be held in the high school gymnasium...พลเมืองทั้งหมดอยู่ กระตุ้นให้เข้าร่วมประชุม ... ที่จะจัดขึ้น ในโรงยิมโรงเรียนมัธยม ... Dante's Peak (1997)
I'd love to, except I've already got a previous obligation to attend to.ผมก็อยากไป เพียงแต่ผมมีภารกิจอื่นที่ต้องไปทำ Rushmore (1998)
- Rushmore. I've got one last piece of unfinished business to attend to.รัชมอร์ ฉันมีธุระอีกอย่างนึงที่จะต้องสะสาง Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendA bad cold prevented her from attending the class.
attendA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
attendA flight attendant walks up to the boys.
attendA great many people attended his funeral.
attendAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
attendAll the students attended the party.
attendAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
attendAn accident prohibited his attending the ceremony.
attend"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
attendAre you going to attend ceremony?
attendAre you going to attend the meeting?
attendAre you going to attend the meeting tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมประชุม(n) attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count Unit: คน
ร่วมงาน(v) attend a ceremony, Example: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์, Thai Definition: เข้าร่วมในพิธี
ใส่ใจ(v) attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
เข้าเรียน(v) attend class, See also: take a lesson, go to class, Syn. เข้าห้องเรียน, เข้าชั้นเรียน, Ant. หนีเรียน, Example: พวกคุณเข้าเรียนไปก่อนแล้วกัน ผมขอกินข้าวก่อน, Thai Definition: ไปเรียนหนังสือที่ห้องเรียน เป็นต้น
เฝ้าแหน(v) enter the presence of the king or members of the royal family, See also: attend upon a royal member, have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai Definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง
ออกมหาสมาคม(v) attend a meeting, Syn. เสด็จออกมหาสมาคม, Thai Definition: ออกที่ประชุมใหญ่, ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ว่า เสด็จออกมหาสมาคม, Notes: (ราชา)
อุปัฏฐาก(n) attendant of a monk, Ant. อุปัฏฐายิกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุ สามเณร, Notes: (บาลี)
ตรับฟัง(v) listen, See also: attend, mind, hear, Syn. สดับ, ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก, Example: พ่อแม่คอยตรับฟังข่าวของลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน, Thai Definition: เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
อยู่งาน(v) attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai Definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)
เยียวยา(v) treat, See also: attend to, care for, nurse, cure, heal, Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค, Example: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน, Thai Definition: ทำให้หายจากโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
บังเอิญ[bang-oēn] (adj) EN: accidental ; fortuitous  FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
เบี้ยประชุม[bīa prachum] (n, exp) EN: attendance fee
บริกร[børikøn] (n) EN: attendant ; waiter ; serveur  FR: serveur [ m ] ; garçon [ m ]
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes
เฝ้าคอย[faokhøi] (v) EN: wait ; await ; look forward to ; expect  FR: attendre
เฝ้ารอ[faorø] (v) EN: wait ; await  FR: attendre
จางวาง[jāngwāng] (n) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household
กะ[ka] (v) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think  FR: compter ; espérer ; s'attendre à
ข้าหลวงน้อย[khālūang nøi] (n, exp) EN: personal attendant of princes or nobles

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attend
attends
attended
attendee
attendant
attendees
attending
attendance
attendants
attendant's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attend
attends
attended
attendant
attending
attendance
attendants
attendances

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] attend on #8,979 [Add to Longdo]
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ,    /   ] attendant on an airplane, train, boat etc #21,924 [Add to Longdo]
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ,   /  ] attend a lecture; listen to a talk #28,550 [Add to Longdo]
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ,  ] attendant; footman (servant) #30,144 [Add to Longdo]
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ,  ] attendant; waiter #36,631 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attend (official functions) #41,756 [Add to Longdo]
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ,   /  ] attendant #67,882 [Add to Longdo]
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ,   ] attendant #81,070 [Add to Longdo]
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] attendant of the bride or bridegroom at a wedding #178,330 [Add to Longdo]
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ,  ] attendant #339,506 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバー(P);メンバ[menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) #583 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
中間;仲間[ちゅうげん, chuugen] (n, adj-no) samurai's attendant; footman #3,521 [Add to Longdo]
[さむらい(P);さぶらい, samurai (P); saburai] (n) (1) warrior (esp. of military retainers of daimyos in the Edo period); samurai; (2) (さぶらい only) (arch) man in attendance (on a person of high standing); retainer; (P) #4,255 [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) #4,977 [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me #5,262 [Add to Longdo]
出席[しゅっせき, shusseki] (n) (1) attendance; presence; appearance; (vs) (2) to attend; to be present; to appear; (P) #5,377 [Add to Longdo]
通う[かよう, kayou] (v5u, vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P) #5,638 [Add to Longdo]
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her #6,984 [Add to Longdo]
接する[せっする, sessuru] (vs-s) (1) to come in contact with; to touch; to connect (with); (2) to attend (to); (3) to receive (visitors); (P) #7,254 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attend \At*tend"\, v. t. [imp. & p. p. {Attended}; p. pr. & vb.
   n. {Attending}.] [OE. atenden, OF. atendre, F. attendre, to
   expect, to wait, fr. L. attendre to stretch, (sc. animum), to
   apply the mind to; ad + tendere to stretch. See {Tend}.]
   1. To direct the attention to; to fix the mind upon; to give
    heed to; to regard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The diligent pilot in a dangerous tempest doth not
       attend the unskillful words of the passenger. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. To care for; to look after; to take charge of; to watch
    over.
    [1913 Webster]
 
   3. To go or stay with, as a companion, nurse, or servant; to
    visit professionally, as a physician; to accompany or
    follow in order to do service; to escort; to wait on; to
    serve.
    [1913 Webster]
 
       The fifth had charge sick persons to attend.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Attends the emperor in his royal court. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With a sore heart and a gloomy brow, he prepared to
       attend William thither.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be present with; to accompany; to be united or
    consequent to; as, a measure attended with ill effects.
    [1913 Webster]
 
       What cares must then attend the toiling swain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To be present at; as, to attend church, school, a concert,
    a business meeting.
    [1913 Webster]
 
   6. To wait for; to await; to remain, abide, or be in store
    for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The state that attends all men after this. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Three days I promised to attend my doom. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Attend}, {Mind}, {Regard}, {Heed}, {Notice}.
 
   Usage: Attend is generic, the rest are specific terms. To
      mind is to attend so that it may not be forgotten; to
      regard is to look on a thing as of importance; to heed
      is to attend to a thing from a principle of caution;
      to notice is to think on that which strikes the
      senses. --Crabb. See {Accompany}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attend \At*tend"\, v. i.
   1. To apply the mind, or pay attention, with a view to
    perceive, understand, or comply; to pay regard; to heed;
    to listen; -- usually followed by to.
    [1913 Webster]
 
       Attend to the voice of my supplications. --Ps.
                          lxxxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Man can not at the same time attend to two objects.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To accompany or be present or near at hand, in pursuance
    of duty; to be ready for service; to wait or be in
    waiting; -- often followed by on or upon.
    [1913 Webster]
 
       He was required to attend upon the committee.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (with to) To take charge of; to look after; as, to attend
    to a matter of business.
    [1913 Webster]
 
   4. To wait; to stay; to delay. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For this perfection she must yet attend,
       Till to her Maker she espoused be.  --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Attend}, {Listen}, {Hearken}.
 
   Usage: We attend with a view to hear and learn; we listen
      with fixed attention, in order to hear correctly, or
      to consider what has been said; we hearken when we
      listen with a willing mind, and in reference to
      obeying.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attend
   v 1: be present at (meetings, church services, university),
      etc.; "She attends class regularly"; "I rarely attend
      services at my church"; "did you go to the meeting?" [syn:
      {attend}, {go to}] [ant: {miss}]
   2: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I
     must attend to this matter"; "She took care of this business"
     [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}]
   3: to accompany as a circumstance or follow as a result;
     "Menuhin's playing was attended by a 15-minute standing
     ovation"
   4: work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends
     the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table,
     please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister
     served the King for many years" [syn: {serve}, {attend to},
     {wait on}, {attend}, {assist}]
   5: give heed (to); "The children in the audience attended the
     recital quietly"; "She hung on his every word"; "They
     attended to everything he said" [syn: {attend}, {hang},
     {advert}, {pay heed}, {give ear}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top