ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trend

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trend-, *trend*, tren
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trend(n) แนวทาง, See also: ครรลอง, ทิศทาง
trend(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม
trend(vi) โน้มเอียง, See also: เบน, เปลี่ยนทิศทาง
trendy(adj) ซึ่งเป็นที่นิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
trend(n) ความเอนเอียง, ทิศทาง, แนวโน้ม
trend(vi) โอนเอียง, เลี้ยว, โน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
No, the latest trend is white. White should not be a problem.ไม่นะ เทรนด์ตอนนี้อิตสีขาว ขาวไม่น่าจะมีปัญหา If in Love... Like Them (2007)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
LOOKS LIKE SHE WAS COMPILING EMPIRICAL DATA ABOUT HOMICIDE TRENDS IN CLEVELAND.ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระยะนี้ในคลิฟแลนด์ Zoe's Reprise (2009)
Do the new rent-to-own prices A recent trend in furniture stores But think twice before you decide to buy...ราคาใหม่ของการเช่าซื้อนั่น... .. ? You Can't Handle the Truth (2010)
my voice, my ability to spot trends in men's fashion, and my ability to know when it comes from a bottle.แต่ฉันมีพรสวรรค์สามอย่าง, เสียงของฉัน บอกได้ว่าอะไรกำลัง อิน ในแฟชั่นชาย ท้ายสุดคือ ฉันรู้ว่าสิ่งไหนมาจากขวด Duets (2010)
I'm not liking the trend here.พ่อไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้ Beauty and the Beast (2010)
I'm sensing a dangerous trend here.ได้กลิ่นว่ามันค่อนข้างอันตรายพิกล Sketchy (2010)
Arson investigators have noticed a 3-year trend in the days leading up to Halloween.เจ้าหน้าที่สืบสวนอาร์สัน ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดใน 3 ปีมานี้ ในวันก่อนที่จะถึง วันฮาโลวีน Devil's Night (2010)
Is that method a trend these days?มันเป็นเทรนด์รึไง Episode #1.5 (2010)
But the trend has changed, and now is the right time to venture. I'm positive.แต่ตอนนี้กระแสความนิยมได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้แหล่ะเป็นเวลาของเราแล้ว ชั้นเชื่ออย่างนั้นค่ะ Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trendAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
trendFinancial experts don't know what to make of this trend.
trendHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.
trendI gave up keeping up with trends.
trendI'm worried about the global warming trend.
trendIt's the trend that counts.
trendPrices are on the upward trend.
trendShe follows all the latest trends in fashion.
trendThe job-seeking season is starting earlier each year and it's the (mass) media that are causing that trend by moving up their job interview schedule.
trendThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.
trendThere's a trend these days towards small families.
trendThe trend of public opinion is against corporal punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนว(n) style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
กระแส(n) trend, See also: course, flow, way, Syn. ทาง, แนวทาง, Example: ความเห็นของนักการเมืองบางคนจะทวนกับกระแสความคิดของคนทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเทรนด์[inthrēn] (v) EN: be in trend  FR: être tendance
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
กระแส[krasaē] (n) EN: trend ; trendency  FR: tendance [ f ]
กระแสประวัติศาสตร์[krasaē prawattisāt] (n, exp) EN: tide of history ; trend of history  FR: tendance de l'histoire [ f ]
แนว[naēo] (n) EN: trend ; tendency ; style
แนวโน้ม[naēonōm] (n) EN: tendency ; trend  FR: tendance [ f ] ; incination [ f ]
แนวโน้มในระยะสั้น[naēonōm nai raya san] (n, exp) EN: short-term trend  FR: tendance à court terme [ f ]
แนวโน้มในระยะยาว[naēonōm nai raya yāo] (n, exp) EN: long-term trend  FR: tendance à long terme [ f ]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[naēonōm sētthakit] (n, exp) EN: economic trend  FR: tendance économique [ f ]
สวนกระแส[sūan krasaē] (v, exp) EN: go against ; reverse trend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trend
trends
trends
trendy
trended
trendier
trendier
trending
trendiest
trendiest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trend
trends
trendy
trended
trendier
trending
trendiest
trend-setter
trend-setters
trend-setting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趋势[qū shì, ㄑㄩ ㄕˋ,   /  ] trend; tendency #1,533 [Add to Longdo]
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] trend; to move towards; to head for; strike (geol.) #2,511 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency; orientation #4,065 [Add to Longdo]
动向[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency #12,349 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisentwicklung { f } | Preisentwicklungen { pl }trend of prices | trends of prices [Add to Longdo]
Trend { m }; Tendenz { f }; Strömung { f } | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Trendlinie { f }trendline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
動向[どうこう, doukou] (n) trend; tendency; movement; attitude; (P) #6,548 [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u, vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) #9,337 [Add to Longdo]
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P) #10,701 [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] (n) general trend; current thought; (P) #10,866 [Add to Longdo]
ナウ[nau] (adj-na, n) now; "in"; trendy; (P) #11,806 [Add to Longdo]
トレンド[torendo] (n) trend; (P) #15,086 [Add to Longdo]
潮流[ちょうりゅう, chouryuu] (n) tide; tidal current; trend; (P) #17,568 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. t. [Cf. G. & OD. trennen to separate.]
   To cleanse, as wool. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, n.
   Clean wool. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. i. [imp. & p. p. {Trended}; p. pr. & vb. n.
   {Trending}.] [OE. trenden to roll or turn about; akin to
   OFries. trind, trund, round, Dan. & Sw. trind, AS. trendel a
   circle, ring, and E. trendle, trundle.]
   To have a particular direction; to run; to stretch; to tend;
   as, the shore of the sea trends to the southwest.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. t.
   To cause to turn; to bend. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Not far beneath i' the valley as she trends
      Her silver stream.            --W. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, n.
   Inclination in a particular direction; tendency; general
   direction; as, the trend of a coast.
   [1913 Webster]
 
   {Trend of an anchor}. (Naut.)
   (a) The lower end of the shank of an anchor, being the same
     distance on the shank from the throat that the arm
     measures from the throat to the bill. --R. H. Dana, Jr.
   (b) The angle made by the line of a vessel's keel and the
     direction of the anchor cable, when she is swinging at
     anchor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., &
   Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L.
   fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.]
   1. Defect; want; lack; default.
    [1913 Webster]
 
       One, it pleases me, for fault of a better, to call
       my friend.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs
    excellence; a failing; a defect; a blemish.
    [1913 Webster]
 
       As patches set upon a little breach
       Discredit more in hiding of the fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a
    deviation from propriety; an offense less serious than a
    crime.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol. & Mining)
    (a) A dislocation of the strata of the vein.
    (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities
      in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent.
    [1913 Webster]
 
       Ceasing their clamorous cry till they have singled,
       With much ado, the cold fault cleary out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a
    crossing of the parts of the conductor, or to contact with
    another conductor or the earth, or to a break in the
    circuit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of
    rock masses along a plane of facture; also, the dislocated
    structure resulting from such slipping.
 
   Note: The surface along which the dislocated masses have
      moved is called the
 
   {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a
 
   {vertical fault}; when its inclination is such that the
    present relative position of the two masses could have
    been produced by the sliding down, along the fault plane,
    of the mass on its upper side, the fault is a
 
   {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is
    so inclined that the mass on its upper side has moved up
    relatively, the fault is then called a
 
   {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or
   {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted,
    the fault is then called a
 
   {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation
    measured on the fault plane and in the direction of
    movement is the
 
   {displacement}; the vertical displacement is the
 
   {throw}; the horizontal displacement is the
 
   {heave}. The direction of the line of intersection of the
    fault plane with a horizontal plane is the
 
   {trend} of the fault. A fault is a
 
   {strike fault} when its trend coincides approximately with
    the strike of associated strata (i.e., the line of
    intersection of the plane of the strata with a horizontal
    plane); it is a
 
   {dip fault} when its trend is at right angles to the strike;
    an
 
   {oblique fault} when its trend is oblique to the strike.
    Oblique faults and dip faults are sometimes called
 
   {cross faults}. A series of closely associated parallel
    faults are sometimes called
 
   {step faults} and sometimes
 
   {distributive faults}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At fault}, unable to find the scent and continue chase;
    hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed;
    puzzled; thrown off the track.
 
   {To find fault}, to find reason for blaming or complaining;
    to express dissatisfaction; to complain; -- followed by
    with before the thing complained of; but formerly by at.
    "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia).
 
   Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness;
     blunder; failing; vice.
 
   Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is
      positive, something morally wrong; a failing is
      negative, some weakness or falling short in a man's
      character, disposition, or habits; a defect is also
      negative, and as applied to character is the absence
      of anything which is necessary to its completeness or
      perfection; a foible is a less important weakness,
      which we overlook or smile at. A man may have many
      failings, and yet commit but few faults; or his faults
      and failings may be few, while his foibles are obvious
      to all. The faults of a friend are often palliated or
      explained away into mere defects, and the defects or
      foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have
      failings in common with every human being, besides my
      own peculiar faults; but of avarice I have generally
      held myself guiltless." --Fox. "Presumption and
      self-applause are the foibles of mankind."
      --Waterland.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trend
   n 1: a general direction in which something tends to move; "the
      shoreward tendency of the current"; "the trend of the stock
      market" [syn: {tendency}, {trend}]
   2: general line of orientation; "the river takes a southern
     course"; "the northeastern trend of the coast" [syn:
     {course}, {trend}]
   3: a general tendency to change (as of opinion); "not openly
     liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement
     of the electorate to the right" [syn: {drift}, {trend},
     {movement}]
   4: the popular taste at a given time; "leather is the latest
     vogue"; "he followed current trends"; "the 1920s had a style
     of their own" [syn: {vogue}, {trend}, {style}]
   v 1: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to
      the left at the intersection"; "The motorbike veered to the
      right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer},
      {slue}, {slew}, {cut}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Trend /trɛnt/ 
  trend

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trend /trɛnt/
  tendency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top