Search result for

tending

(29 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tending-, *tending*, tend
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
goaltendingn. การรักษาประตู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was tending to your fever. Never lost faith.เจ้าชื่มชมข้า ไม่เคยสิ้นศรัทธาในตัวข้า Le Morte d'Arthur (2008)
Once when I was in the field just tending to my cows.ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันอยู่ในไร่ กำลังเลี้ยงวัวอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I was tending to another matter.- ผมมัวแต่สนใจเรื่องอื่นที่สำคัญ Bit by a Dead Bee (2009)
Uh, Lieutenant Johansen is tending to him now.เอ่อ.. โจฮานเซ่น กำลังดูแลเขาอยู่ตอนนี้ Water (2009)
Hunt's so delicious when he's tending to bloody soldiers.ฮันอันโอชะ เมื่อเขา เต็มไปด้วยเลือดทหาร Holidaze (2009)
This is a bar and you are tending it.นี่อะไร? ! [ อ๊า! Our Family Wedding (2010)
The giant fuck tending goatsไอ้ยักษ์ที่ขี้สงสารแพะ Great and Unfortunate Things (2010)
I was tending to Domina.ข้าต้องรับใช้โดมิน่า Whore (2010)
So if you'll excuse me, I think I'll just go back to tending to my sick wife.ถ้าแม่ไม่ว่าอะไร ผมขอตัวไปดูแล เมียที่กำลังป่วยของผมแล้วน่ะ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
If you two wouldn't mind tending these embers.ถ้าพวกเจ้าจะช่วยดูกองไฟนี่ได้ Your Highness (2011)
Did he mean as if she'd been out in the sun, tending an herb garden without wearing a hat or sunblock?เขาหมายถึงว่าเธอไปโดนแดด ตอนทำสวนสมุนไพรโดยไม่ได้ใส่หมวกหรือทาครีมกันแดดหรือเปล่า The Herb Garden Germination (2011)
We might be preparing dinner... coming home after a long day... enjoying a glass of wine... tending to our aches and pains.เราอาจจะกำลังเตรียมมื้อค่ำ กลับมาบ้านหลังจากวันที่แสนยาวนาน ดื่มด่ำกับไวน์ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพุ่ง[N] focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDING    T EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tending    (v) (t e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be [Add to Longdo]
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should [Add to Longdo]
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ホモっぽい[, homo ppoi] (adj-i) pretending to be gay [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
圧延[あつえん, atsuen] (n,vs) rolling; extending by applying pressure [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tend \Tend\, v. t. [imp. & p. p. {Tended}; p. pr. & vb. n.
   {Tending}.] [Aphetic form of attend. See {Attend}, {Tend} to
   move, and cf. {Tender} one that tends or attends.]
   1. To accompany as an assistant or protector; to care for the
    wants of; to look after; to watch; to guard; as, shepherds
    tend their flocks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And flaming ministers to watch and tend
       Their earthly charge.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There 's not a sparrow or a wren,
       There 's not a blade of autumn grain,
       Which the four seasons do not tend
       And tides of life and increase lend. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be attentive to; to note carefully; to attend to.
    [1913 Webster]
 
       Being to descend
       A ladder much in height, I did not tend
       My way well down.           --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To tend a vessel} (Naut.), to manage an anchored vessel when
    the tide turns, so that in swinging she shall not entangle
    the cable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tending
   adj 1: (usually followed by `to') naturally disposed toward; "he
       is apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am
       not minded to answer any questions" [syn: {apt(p)},
       {disposed(p)}, {given(p)}, {minded(p)}, {tending(p)}]
   n 1: the work of providing treatment for or attending to someone
      or something; "no medical care was required"; "the old car
      needs constant attention" [syn: {care}, {attention}, {aid},
      {tending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top