Search result for

อ่อนโยน

(48 entries)
(0.0877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนโยน-, *อ่อนโยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนโยน[ADJ] gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนโยนว. มีกิริยาวาจานิ่มนวล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Tom is the most gentle soul I've ever met.แต่ทอมเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุด ที่ข้าเคยพบ To Kill the King (2008)
You say I'm the strongest. I say you're the kindest.คุณบอกว่าผมแข็งแกร่งที่สุด ผมว่าคุณอ่อนโยนที่สุด New York, I Love You (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
If you think I'm going gently to that good night, then go fuck yourself!ถ้าเธอยังคิดว่าฉันยังมีความ อ่อนโยนในคืนนั้นอยู่ล่ะก็ ไปตายซะ! Dead Like Me: Life After Death (2009)
Ain't nothing gentle about this, asshole.มันไม่เกี่ยวกับความความอ่อนโยนอะไรแล้ว มันเกี่ยวกับนี่ ไอ้สารเลว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Supple, sensual, the color of money.ความอ่อนโยน น่าหลงไหล/N สีของธนบัตร Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, I'm sure you'll be gentle.โอ้! ฉันแน่ใจว่าคุณเป็นคนอ่อนโยน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Give handsome To a homeless man.ให้แน่ใจนะ ว่าเค้ามีสายตาที่อ่อนโยน Carrnal Knowledge (2009)
It's nice to see the kinder, gentler chloe.มันดีที่ได้เห็โคลอี้เวอร์ชั่นที่ใจดีและอ่อนโยนอีกครั้ง Legion (2009)
Please tell me you're not going soft on me.นี้คุณคงไม่กำลังจะพยายามเป็นผู้หญิงอ่อนโยนนะ Chuck Versus the Suburbs (2009)
¢Ü Not just your face ¢Ü ¢Ü Not just your cool manner ¢Ü ¢Ü I need only love that's warm ¢Üไม่ไช่ใบหน้าหรือท่าทางของเขา ฉันต้องการเพียงความรักอันอ่อนโยนจากเขา Episode #1.15 (2009)
And sweet.เขาจะอ่อนโยนมากๆเลยล่ะ Episode #1.16 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft   FR: courtois ; affable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affable[ADJ] สุภาพ, See also: อ่อนโยน, Syn. polite
fair[ADJ] สุภาพ, See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
genial[ADJ] ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly
kind[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
kindly[ADJ] อ่อนโยน, See also: อย่างนุ่มนวล, Syn. pleasant, mild, tender, Ant. aggressive
malleable[ADJ] ว่าง่าย, See also: อ่อนโยน, หัวอ่อน, Syn. flexible, plaint
mild[ADJ] อ่อนโยน, See also: สุภาพ, ถ่อมตัว, Syn. easygoing
pigeon-livered[ADJ] อ่อนโยน, See also: ถ่อมตัว, นิ่มนวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
feminine(เฟม'มะนิน) adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง,คล้ายผู้หญิง,อ่อนแอ,อ่อนโยน. -n. คำที่เป็นเพศหญิงในทางไวยากรณ์., See also: femininely adv. feminineness n.
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี

German-Thai: Longdo Dictionary
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top