ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incline

IH2 N K L AY1 N   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incline-, *incline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incline[VI] โค้ง, See also: ค้อม, ก้ม, Syn. bend, stoop
incline[N] พื้นที่ลาดเอียง, See also: ทางลาด, Syn. slant, slope
incline[VI] มีแนวโน้มที่จะ, See also: มักจะ, Syn. tend
incline[VT] มีแนวโน้มที่จะ, See also: มักจะ, Syn. tend
incline[VI] ลาดเอียง, See also: เอียง, ลาด, เท, Syn. lean, tilt
incline[VT] ลาดเอียง, See also: เอียง, ลาด, เท, Syn. lean, tilt
inclined[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ, See also: อยากจะ, ค่อนข้างจะ, Syn. likely, willing
inclined[ADJ] เอียง, See also: ลาด, Syn. oblique
incline to[PHRV] ลาดเอียงไปทาง, See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ, Syn. incline towards
incline forward[PHRV] ก้ม, See also: โน้มตัวลง, โค้ง, Syn. bend forward, lean forward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined planeพื้นเอียง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inclined planeระนาบเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclined positionท่าเอียง, แนวเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined shaftอุโมงค์เอียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inclined planeพื้นเอียง, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inclined (n ) คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจในวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's where Mark's clinic is, on the south incline of these mountains.ที่เป็นคลินิกของมาร์ค บนทีลาดตอนใต้ของเทือกเขา Nights in Rodanthe (2008)
Then up this steep incline over here and around the river.จากบนชั้นเขาพวกนั้นล้อมไปด้วยแม่น้ำ Nights in Rodanthe (2008)
First of all labor contractor to incline roughly 15 to pass around you.เธอต้องฆ่าคนแบบนั้นทิ้งไปเลยนะ Spellbound (2011)
The incline too steep.มีความลาดชันเกินไป IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclineAs a rule man is inclined to be lazy.
inclineChildren are inclined to be disobedient.
inclineChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.
inclineDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
inclineHe is inclined to be lazy.
inclineHe is inclined to get mad.
inclineHe is inclined to make light of his father's advice.
inclineHe is inclined to start at once, without waiting for him.
inclineHis advice inclined me to change my mind.
inclineHis letter inclines me to anxiety.
inclineHis opinion inclines towards the conservative.
inclineI am inclined to wait for him and start.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่[V] incline, See also: lean, Syn. เอียง, เฉียง, เฉ, Example: เธอใส่หมวกเท่ไปข้างหนึ่งเพื่ออวดดอกไม้งามที่ติดอยู่บนศีรษะ, Thai definition: ที่เอียงน้อยๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก)
โน้มเอียง[V] tend, See also: incline, Syn. โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง, Example: คนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง คือ บางครั้งก็โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว บางครั้งก็แสดงตัว
ค่อน[V] incline, See also: tend, Syn. มีแนวโน้ม, เอียง, Example: เขาค่อนไปทางชาตินิยม
มีแนวโน้ม[V] tend, See also: incline, be apt, be liable, have a tendency, lean, Example: ราคาของคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: มีแนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
ง้ำ[V] lean, See also: incline, bend, Syn. งอ, คว่ำ, Ant. ตรง, Example: สาวใช้ทำหน้าง้ำหน้างอทุกครั้งที่ถูกผมเรียก, Thai definition: ยื่นออกไปเกินปกติจนปลายโน้มลง, โน้มไปทางข้างหน้า เช่น สวมชฎาหน้าง้ำ, เรียกหน้าที่มีลักษณะงอคว่ำแสดงความไม่พอใจว่าหน้าง้ำ
ลาดเอียง[V] slope, See also: incline, decline, slant, Syn. เอียง, ลาด, ลาดเท, Example: พื้นดินหน้าบ้านของเขาลาดเอียงไปทางทะเล, Thai definition: มีลักษณะเทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
เอียงเอน[V] incline, See also: tend, Syn. เอนเอียง, โน้มเอียง, Example: ข้าราชการพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่เอียงเอนไปในทางใดทางหนึ่ง, Thai definition: ไม่เที่ยงตรง
ตั้งใจ[V] intend (to), See also: incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to), Syn. วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้
ตะแคง[V] lean, See also: incline, lie on one side, tilt, list, lie at an angle, Syn. เอียง, Ant. ตรง, Example: เมื่อผู้ป่วยมีอาการช็อกควรให้ใบหน้าของผู้ป่วยตะแคงข้างและให้ศีรษะอยู่ในระดับต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อยเลือดจะได้ไม่ไหล, Thai definition: เอาข้างลง เช่น นอนตะแคง, หันข้างเข้า เช่น ตะแคงตัวเข้าไป
ระนาบเอียง[N] inclined plane, Example: คนงานใช้ระนาบเอียงช่วยในการขนของ, Thai definition: ระนาบที่เอียงทำมุมแหลมกับพื้นระดับ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องกลอย่างง่าย สำหรับเลื่อนเทหวัตถุหนักไปสู่ระดับที่ต้องการ โดยที่สามารถพักเทหวัตถุนั้นได้เป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
ฝักฝ่าย[v.] (fakfāi) EN: be inclined to   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLINE IH2 N K L AY1 N
INCLINE IH1 N K L AY0 N
INCLINED IH2 N K L AY1 N D
INCLINES IH2 N K L AY1 N Z
INCLINES IH1 N K L AY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incline (n) ˈɪnklaɪn (i1 n k l ai n)
incline (v) ˈɪnklˈaɪn (i1 n k l ai1 n)
inclined (v) ˈɪnklˈaɪnd (i1 n k l ai1 n d)
inclines (n) ˈɪnklaɪnz (i1 n k l ai n z)
inclines (v) ˈɪnklˈaɪnz (i1 n k l ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾斜[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, ] inclined plane, #40,465 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクライン[, inkurain] (n) incline [Add to Longdo]
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
何だったら[なんだったら, nandattara] (exp) (See 何なら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何なら[なんなら, nannara] (exp) (See 何だったら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
気がある[きがある, kigaaru] (exp,v5r-i) to have an interest (in something); to feel inclined (toward doing something) [Add to Longdo]
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が向く[きがむく, kigamuku] (exp,v5k) to feel like; to feel inclined to do [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incline \In*cline"\, v. i. [imp. & p. p. {Inclined}; p. pr. &
   vb. n. {Inclining}.] [OE. inclinen, enclinen, OF. encliner,
   incliner, F. incliner, L. inclinare; pref. in- in + clinare
   to bend, incline; akin to E. lean. See {Lean} to incline.]
   [1913 Webster]
   1. To deviate from a line, direction, or course, toward an
    object; to lean; to tend; as, converging lines incline
    toward each other; a road inclines to the north or south.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To lean or tend, in an intellectual or moral sense;
    to favor an opinion, a course of conduct, or a person; to
    have a propensity or inclination; to be disposed.
    [1913 Webster]
 
       Their hearts inclined to follow Abimelech. --Judges
                          ix. 3.
    [1913 Webster]
 
       Power finds its balance, giddy motions cease
       In both the scales, and each inclines to peace.
                          --Parnell.
    [1913 Webster]
 
   3. To bow; to incline the head. --Chaucer.
 
   Syn: To lean; slope; slant; tend; bend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incline \In*cline"\, v. t.
   1. To cause to deviate from a line, position, or direction;
    to give a leaning, bend, or slope to; as, incline the
    column or post to the east; incline your head to the
    right.
    [1913 Webster]
 
       Incline thine ear, O Lord, and hear. --Is. xxxvii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   2. To impart a tendency or propensity to, as to the will or
    affections; to turn; to dispose; to influence.
    [1913 Webster]
 
       Incline my heart unto thy testimonies. --Ps. cxix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       Incline our hearts to keep this law. --Book of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. To bend; to cause to stoop or bow; as, to incline the head
    or the body in acts of reverence or civility.
    [1913 Webster]
 
       With due respect my body I inclined. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incline \In*cline"\, n.
   An inclined plane; an ascent or descent; a grade or gradient;
   a slope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incline
   n 1: an elevated geological formation; "he climbed the steep
      slope"; "the house was built on the side of a mountain"
      [syn: {slope}, {incline}, {side}]
   2: an inclined surface connecting two levels [syn: {ramp},
     {incline}]
   v 1: have a tendency or disposition to do or be something; be
      inclined; "She tends to be nervous before her lectures";
      "These dresses run small"; "He inclined to corpulence"
      [syn: {tend}, {be given}, {lean}, {incline}, {run}]
   2: bend or turn (one's ear) towards a speaker in order to listen
     well; "He inclined his ear to the wise old man"
   3: lower or bend (the head or upper body), as in a nod or bow;
     "She inclined her head to the student"
   4: be at an angle; "The terrain sloped down" [syn: {slope},
     {incline}, {pitch}]
   5: feel favorably disposed or willing; "She inclines to the view
     that people should be allowed to expres their religious
     beliefs"
   6: make receptive or willing towards an action or attitude or
     belief; "Their language inclines us to believe them" [syn:
     {dispose}, {incline}] [ant: {disincline}, {indispose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top