ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tendency

T EH1 N D AH0 N S IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tendency-, *tendency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tendency[N] แนวโน้ม, See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, Syn. inclination, trend
tendency[N] จุดประสงค์เฉพาะ, Syn. inclination, trend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
tendency(n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to explain your tendency to exaggerate.-อ๊ายย ลุ๊งงง Hero (1992)
Well, I guess cyborgs like myself have a tendency to be paranoid about our origins.ฉันคิดว่าไซบอร์กอย่างฉัน อาจจะสนใจที่จะค้นหาว่าตัวเองมาจากไหน Ghost in the Shell (1995)
I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong.I suppose, since you must be both mother and father to son, tendency to overprotect is strong. Anna and the King (1999)
Cold-blooded murder has a tendency to do that.เกิดจากอาการฆ่าคนอย่างเลือดเย็น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Human beings have a tendency to solve problems unconsciouslyมนุษย์เรามีนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว Ing (2006)
I have been told there is much to see upon a walk but all I've detected so far is a general tendency to green above and brown below.มีคนบอกว่ามีอะไรสวยๆ ให้ดูเยอะ แต่ผมเห็นมีใบไม้สีเขียวข้างบน แล้วก็สีน้ำตาลข้างล่าง Becoming Jane (2007)
Obviously you have a tendency to overreact!เพราะผมรู้ว่า พ่อต้องโวยวาย National Treasure: Book of Secrets (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
- Yeah, he has a tendency to run late.- ค่ะ เขามักจะสายอย่างนี้บ่อยๆ Chuck Versus the Sensei (2008)
'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear.'Cause we're familiar with your tendency to go nuclear. Page Turner (2008)
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง Paradise (2008)
What I do know is that I have a tendency to surprise myself.สิ่งที่ผมทราบคือ ผมมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองได้ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendencyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
tendencyChildren have a tendency to become rebellious.
tendencyHe has a tendency to be pessimistic.
tendencyHe has a tendency toward exaggeration.
tendencyIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
tendencyPrices showed a tendency of going up.
tendencyShe has a tendency to look on the dark side of things.
tendencySpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.
tendencyThe present writer doesn't like such a tendency.
tendencyThere is a tendency for Japanese to want to know a certain amount of personal information about someone such as age, position and whether they are married or not, before they feel comfortable talking with a stranger.
tendencyThere is a tendency for people to think that hanggliding is dangerous.
tendencyToday there seems to be a tendency to make little of human relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวโน้ม[N] tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
ท่วงที[N] attitude, See also: tendency, sign, deportment, manner, Syn. ท่าทาง, ชั้นเชิง, หน่วยก้าน, Example: พระแก้วมีท่วงทีกริยาสงบ สำรวม สมเป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนว[n.] (naēo) EN: trend ; tendency ; style   
แนวโน้ม[n.] (naēonōm) EN: tendency ; trend   FR: tendance [f] ; incination [f]
ท่า[n.] (thā) EN: sign ; promise ; tendency   FR: signe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDENCY T EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tendency (n) tˈɛndənsiː (t e1 n d @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向性[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tendency; tendentious, #32,636 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tendenz {f}; Absicht {f}; Neigung {f} | Tendenzen {pl}tendency | tendencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
イオン化傾向[イオンかけいこう, ion kakeikou] (n) ionization tendency; ionisation tendency [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
テンデンシー[, tendenshi-] (n) tendency [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] (n) {comp} data trend; data tendency [Add to Longdo]
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P) [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to [Add to Longdo]
帰趨[きすう, kisuu] (n,vs) tendency; trend; drift [Add to Longdo]
気運[きうん, kiun] (n) luck; tendency; opportunity; trend [Add to Longdo]
気味[ぎみ, gimi] (n) (1) (See いい気味・いいきみ) sensation; feeling; (2) (きみ only) (See 気味・ぎみ) tendency; propensity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tendency \Tend"en*cy\, n.; pl. {Tendencies}. [L. tendents,
   -entis, p. pr. of tendere: cf. F. tendance. See {Tend} to
   move.]
   Direction or course toward any place, object, effect, or
   result; drift; causal or efficient influence to bring about
   an effect or result.
   [1913 Webster]
 
      Writings of this kind, if conducted with candor, have a
      more particular tendency to the good of their country.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      In every experimental science, there is a tendency
      toward perfection.            --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Disposition; inclination; proneness; drift; scope; aim.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tendency
   n 1: an attitude of mind especially one that favors one
      alternative over others; "he had an inclination to give up
      too easily"; "a tendency to be too strict" [syn:
      {inclination}, {disposition}, {tendency}]
   2: an inclination to do something; "he felt leanings toward
     frivolity" [syn: {leaning}, {propensity}, {tendency}]
   3: a characteristic likelihood of or natural disposition toward
     a certain condition or character or effect; "the alkaline
     inclination of the local waters"; "fabric with a tendency to
     shrink" [syn: {tendency}, {inclination}]
   4: a general direction in which something tends to move; "the
     shoreward tendency of the current"; "the trend of the stock
     market" [syn: {tendency}, {trend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top