Search result for

proposal

(88 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proposal-, *proposal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proposal[N] การเสนอ, Syn. overture, nomination
proposal[N] ข้อเสนอ, See also: แนวทาง, Syn. scheme, program, project, outline
proposal[N] คำขอแต่งงาน, Syn. offer, overture, proposition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,

English-Thai: Nontri Dictionary
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposal formใบแบบคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proposal writing for grantsการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน [TU Subject Heading]
Proposal writing in businessการเขียนโครงการทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Proposal writing in educational researchการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Proposal writing in medicineการเขียนโครงการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Proposal writing in public contractingการเขียนโครงการการทำสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Proposal writing in researchการเขียนโครงการวิจัย [TU Subject Heading]
Proposal writing in the social sciencesการเขียนโครงการทางสังคมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she wants to accept his proposal, that's her business.ถ้าเธอต้องการจะรับคำขอแต่งงานของเค้า มันก็เป็นเรื่องของเธอนะ City on Fire (2008)
WHAT PROPOSAL?ข้อเสนออะไร There's Always a Woman (2008)
BUT PROMISE YOU'LL AT LEAST CONSIDER MY LITTLE PROPOSAL.แต่สัญญาก่อนว่าคุณจะพิจารณาข้อเสนอเล็กๆของฉัน There's Always a Woman (2008)
You've obviously had one successful proposal.เห็นได้ชัดว่าคุณขอแต่งงานสำเร็จ All in the Family (2008)
Not really the response you want to hear to a marriage proposal.ไม่ใช่ปฏิกิริยาตอบรับที่อยากได้ยินหลังขอแต่งงาน All in the Family (2008)
Think she's reacting to my botched proposal?คิดว่าเธอมีท่าทีกับการขอแต่งงานลวกๆ ของผมรึเปล่า All in the Family (2008)
I have another proposal.ฉันมีข้อเสนอ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
The pleasure was mine. Your proposal was interesting.ด้วยความยินดีครับ ผมว่าข้อเสนอของคุณนั้นน่าสนใจมาก Eiga: Kurosagi (2008)
Mr. Minister, we like to thank you for reconsidering our proposal on such short notice.เราต้องของคุณท่านมากท่านรัฐมนตรี ที่ยอมรับข้อเสนอของเราไปพิจารณา Transporter 3 (2008)
Please Josh, your purchase is not very effective in presenting our proposal for the first time.ได้โปรด, แกมีหน้าที่แค่ส่งข่าว อย่าได้มาชักจูงชั้น Transporter 3 (2008)
Listen first agree to my proposal.ฟังนะ อันดับแรกจงรับข้อเสนอของข้า Meet the Spartans (2008)
Proposals?เอกสาร? Meet the Spartans (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proposalAccept the proposal.
proposalA discussion of the proposal seems to be in order.
proposalAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
proposalAll of them agreed to the proposal.
proposalAll the members of the committee consented to my proposal.
proposalAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.
proposalA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
proposalAn executive council was formed to discuss the new proposal.
proposalAnne accepted Henry's proposal.
proposalAre you for or against the proposal?
proposalAre you in favor of the proposal?
proposalAs for his proposal, I think it is out of the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอ[N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ[N] proposal, See also: suggestion, offer
ประพจน์[N] proposal, See also: proposition, announcement, Thai definition: ข้อความที่กล่าว, ข้อความที่เสนอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer   FR: offre [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā khøsanōe) EN: consider a proposal   FR: étudier une proposition
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design   FR: plan [m] ; tracé [m]
แปรญัตติ[v. exp.] (praē yatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal   
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement   
ร่างงบประมาณ[n. exp.] (rāng ngoppramān) EN: budget proposal   
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsanōe) EN: withdraw a proposal   FR: retirer une proposition
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition   FR: proposition [f] ; motion [f]
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsanōe) EN: make a proposal   FR: faire une proposition ; formuler une proposition

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPOSAL    P R AH0 P OW1 Z AH0 L
PROPOSALS    P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z
PROPOSAL'S    P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proposal    (n) (p r @1 p ou1 z l)
proposals    (n) (p r @1 p ou1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off [Add to Longdo]
Angebotsabgabe {f}proposal submittal [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions [Add to Longdo]
Angebotsbudget {n}proposal budget [Add to Longdo]
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsentwurf {m}proposal write-up [Add to Longdo]
Angebotserstellung {f}proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval [Add to Longdo]
Angebotsstrategie {f}proposal strategy [Add to Longdo]
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager [Add to Longdo]
Angebotswesen {n}proposal system [Add to Longdo]
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule [Add to Longdo]
Anschreiben {n} (beim Angebot)proposal submittal letter [Add to Longdo]
Heiratsantrag {m}proposal of marriage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
プロポーザル[, puropo-zaru] (n) proposal; (P) [Add to Longdo]
プロポーズ[, puropo-zu] (n,vs) (marriage) proposal; (P) [Add to Longdo]
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
改革案[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal [Add to Longdo]
改正案[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal [Add to Longdo]
該案[がいあん, gaian] (n) the said proposal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal, #5,338 [Add to Longdo]
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, / ] proposal; suggestion; to propose; to suggest, #6,944 [Add to Longdo]
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, / ] proposal; recommendation; to draft, #56,364 [Add to Longdo]
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] proposal; propose, #116,404 [Add to Longdo]
议案[yì àn, ㄧˋ ㄢˋ, / ] proposal; motion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proposal \Pro*pos"al\, n. [From {Propose}.]
   1. That which is proposed, or propounded for consideration or
    acceptance; a scheme or design; terms or conditions
    proposed; offer; as, to make proposals for a treaty of
    peace; to offer proposals for erecting a building; to make
    proposals of marriage. "To put forth proposals for a
    book." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The offer by a party of what he has in view as to an
    intended business transaction, which, with acceptance,
    constitutes a contract.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Proffer; tender; overture. See {Proposition}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proposal
   n 1: something proposed (such as a plan or assumption)
   2: an offer of marriage [syn: {marriage proposal}, {proposal of
     marriage}, {marriage offer}, {proposal}]
   3: the act of making a proposal; "they listened to her proposal"
     [syn: {proposal}, {proposition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top