ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proposal

P R AH0 P OW1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proposal-, *proposal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proposal(n) การเสนอ, Syn. overture, nomination
proposal(n) ข้อเสนอ, See also: แนวทาง, Syn. scheme, program, project, outline
proposal(n) คำขอแต่งงาน, Syn. offer, overture, proposition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ, ข้อเสนอ, แผน, โครงการ, การขอแต่งงาน, Syn. offer, bid

English-Thai: Nontri Dictionary
proposal(n) ข้อเสนอ, การขอแต่งงาน, การเสนอความเห็น, คำขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposal formใบแบบคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proposal writing for grantsการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน [TU Subject Heading]
Proposal writing in businessการเขียนโครงการทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Proposal writing in educational researchการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Proposal writing in medicineการเขียนโครงการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Proposal writing in public contractingการเขียนโครงการการทำสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Proposal writing in researchการเขียนโครงการวิจัย [TU Subject Heading]
Proposal writing in the social sciencesการเขียนโครงการทางสังคมศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a proposal to makeฉันมีการเสนอที่จะทำ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
My proposal for utilizing solarpower, rejected.ข้อเสนอเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิเสธ The Time Machine (2002)
I was assured the proposal would be ready this afternoon.เห็นเขารับรองว่า ข้อเสนอเสร็จทันบ่ายนี้แน่ Bringing Down the House (2003)
My proposal is still good.งานของผมไปได้สวยมาก Love So Divine (2004)
I don't think I have explained my proposal fully.ผมบรรยายยังไม่จบเลย. Fantastic Four (2005)
I've already had two marriage proposals today.ฉันโดนขอแต่งงาน สองครั้งแล้ววันนี้ Just Like Heaven (2005)
The World's Best Proposal Everคำขอแต่งงานที่ดีที่สุดในโลก Boys Over Flowers (2005)
We've established my proposal is sound in principle. Now we're haggling over price.ตอนเราตกลงกัน นายไม่ได้บอกจำนวนนี่นา แล้วตอนนี้จะมากำหนดค่าตัว.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Thanks for pulling that proposal together so fast.-Well, it is Seattle. Firewall (2006)
It's a proposal for a museum.มันเป็นพลอปเพอโซ่ของพิพิธภัณฑ์ The Lake House (2006)
Do your marriage proposal just like this!สำหรับเธอการขอแต่งงานมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า Almost Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proposalAccept the proposal.
proposalA discussion of the proposal seems to be in order.
proposalAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
proposalAll of them agreed to the proposal.
proposalAll the members of the committee consented to my proposal.
proposalAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.
proposalA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
proposalAn executive council was formed to discuss the new proposal.
proposalAnne accepted Henry's proposal.
proposalAre you for or against the proposal?
proposalAre you in favor of the proposal?
proposalAs for his proposal, I think it is out of the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอ(n) proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ(n) proposal, See also: suggestion, offer
ประพจน์(n) proposal, See also: proposition, announcement, Thai Definition: ข้อความที่กล่าว, ข้อความที่เสนอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำเสนอ[kham sanōe] (n, exp) EN: proposal ; offer  FR: offre [ f ]
ข้อเสนอ[khøsanōe] (n) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion  FR: proposition [ f ] ; suggestion [ f ]
พิจารณาข้อเสนอ[phijāranā khøsanōe] (v, exp) EN: consider a proposal  FR: étudier une proposition
แปลน[plaēn] (n) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design  FR: plan [ m ] ; tracé [ m ]
แปรญัตติ[praē yatti] (v, exp) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal
ประพจน์[praphot] (n) EN: proposal ; proposition ; announcement
ร่างงบประมาณ[rāng ngoppramān] (n, exp) EN: budget proposal
ถอนข้อเสนอ[thøn khøsanōe] (v, exp) EN: withdraw a proposal   FR: retirer une proposition
ญัตติ[yatti] (n) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition  FR: proposition [ f ] ; motion [ f ]
ยื่นข้อเสนอ[yeūn khøsanōe] (v, exp) EN: make a proposal  FR: faire une proposition ; formuler une proposition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPOSAL P R AH0 P OW1 Z AH0 L
PROPOSALS P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z
PROPOSAL'S P R AH0 P OW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proposal (n) prˈəpˈouzl (p r @1 p ou1 z l)
proposals (n) prˈəpˈouzlz (p r @1 p ou1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal, #5,338 [Add to Longdo]
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, / ] proposal; suggestion; to propose; to suggest, #6,944 [Add to Longdo]
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, / ] proposal; recommendation; to draft, #56,364 [Add to Longdo]
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] proposal; propose, #116,404 [Add to Longdo]
议案[yì àn, ㄧˋ ㄢˋ, / ] proposal; motion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot { n } | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angebots-Kick-Off { n }proposal kick-off [Add to Longdo]
Angebotsabgabe { f }proposal submittal [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen { pl }proposal instructions [Add to Longdo]
Angebotsbudget { n }proposal budget [Add to Longdo]
Angebotsentwicklung { f }proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsentwurf { m }proposal write-up [Add to Longdo]
Angebotserstellung { f }proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung { f }proposal approval [Add to Longdo]
Angebotsstrategie { f }proposal strategy [Add to Longdo]
Angebotsverantwortliche { m, f }; Angebotsverantwortlicherproposal manager [Add to Longdo]
Angebotswesen { n }proposal system [Add to Longdo]
Angebotszeitplanung { f }proposal schedule [Add to Longdo]
Anschreiben { n } (beim Angebot)proposal submittal letter [Add to Longdo]
Heiratsantrag { m }proposal of marriage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
プロポーザル[puropo-zaru] (n) proposal; (P) [Add to Longdo]
プロポーズ[puropo-zu] (n, vs) (marriage) proposal; (P) [Add to Longdo]
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s, vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal [Add to Longdo]
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp, v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
改革案[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal [Add to Longdo]
改正案[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal [Add to Longdo]
該案[がいあん, gaian] (n) the said proposal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proposal \Pro*pos"al\, n. [From {Propose}.]
   1. That which is proposed, or propounded for consideration or
    acceptance; a scheme or design; terms or conditions
    proposed; offer; as, to make proposals for a treaty of
    peace; to offer proposals for erecting a building; to make
    proposals of marriage. "To put forth proposals for a
    book." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The offer by a party of what he has in view as to an
    intended business transaction, which, with acceptance,
    constitutes a contract.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Proffer; tender; overture. See {Proposition}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proposal
   n 1: something proposed (such as a plan or assumption)
   2: an offer of marriage [syn: {marriage proposal}, {proposal of
     marriage}, {marriage offer}, {proposal}]
   3: the act of making a proposal; "they listened to her proposal"
     [syn: {proposal}, {proposition}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top