Search result for

อภิปราย

(52 entries)
(0.0486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อภิปราย-, *อภิปราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภิปราย[V] debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิปราย(อะพิปฺราย) ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This guy single-handedly set political discourse back a hundred years.ไอ้หมอนี่คนเดียว ที่ทำให้การอภิปรายการเมือง ย้อนหลังไปร้อยปี Excellence in Broadcasting (2010)
How is killing the last of a species, in secret and without debate, good for anyone?การฆ่าสัตว์ตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ โดยปิดเป็นความลับและไม่ผ่านการอภิปราย จะดีกับทุกคนได้อย่างไรกัน? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
We'll discuss.เราจะอภิปรายกัน The Jenna Thing (2010)
This debate for and against an intelligently designed cosmos has raged inside the world of physics for decades.มันเป็นเพียงแค่ม้วน โชคดีในการยิงอึจักรวาล การอภิปรายครั้งนี้และต่อต้าน จักรวาลออกแบบอย่างชาญฉลาด Is There a Creator? (2010)
You're back. Discussion over.นายกลับมา การอภิปรายจบลงแล้ว Chuck Versus the Anniversary (2010)
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า Assassin (2010)
It is far too dangerous for you to give your speech tonight.นั่นมันทั้งไกลและอันตรายที่จะไปอภิปรายคืนนี้ Assassin (2010)
Sue it is not a discussion!ซู นี่ไม่ใช่การอภิปราย Prom Queen (2011)
I wish to discuss your theories of black holes. Meet me at the Randy's Donut by the airport at 2:00 AM."ผมปรารถนาจะอภิปรายทฤษฎีของคุณเรื่องหลุมดำ" "มาหาผมที่ร้านแรนดี้ส์โดนัทที่สนามบินตอนสิบสามนาฬิกา" The Agreement Dissection (2011)
There's a debate after school. Why don't you come?จะมีการอภิปรายหลังเลิกเรียนด้วยนะ ทำไมเธอไม่มาด้วยล่ะ? From Up on Poppy Hill (2011)
Come on everybody, the debate's starting.เร็วเข้าทุกคน การอภิปรายจะเริ่มแล้ว From Up on Poppy Hill (2011)
Debates are always like that.การอภิปรายก็เป็นอย่างนี้เสมอแหละ From Up on Poppy Hill (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue against[PHRV] ถกเถียงเพื่อต่อต้าน, See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue for[PHRV] ถกเถียงเรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง
bat around[PHRV] พิจารณาอย่างถี่ถ้วน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อภิปรายอย่างละเอียด
debate about[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ, Syn. debate on
debate on[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate upon[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate with[PHRV] อภิปรายกับ, Syn. debate about
discourse on[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง
discourse upon[PHRV] กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง, ปราศรัยเรื่อง
discuss with[PHRV] อภิปรายกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue

English-Thai: Nontri Dictionary
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top