ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soft

S AA1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soft-, *soft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soft(adj) อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา, Syn. adjustable, adaptable, weak, Ant. stubborn
soft(adj) อ่อนนุ่ม, See also: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม, Syn. smooth, silky, delicate, Ant. rough
soft(adj) ผ่อนปรน, See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด, Syn. affectionate, considerate
soft(adj) ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์, See also: ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์
soft(n) ความนิ่ม
softy(n) คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softie
soften(vi) อ่อนนุ่มลง, Syn. dissolve, lessen, diminish, Ant. stiffen, solidify
soften(vt) ทำให้อ่อนนุ่ม, Syn. mollify, modify, palliate, Ant. strengthen, increase
softie(n) คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softy
softly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. lightly, mildly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน, อ่อนนิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม, ส่วนที่นิ่ม, ความนิ่ม, ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!, หยุด, ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...
soft copyสำเนาชั่วคราวหมายถึง ผลลัพธ์จากการประมวลผลที่แสดงผลของการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎบนจอภาพ ผลลัพธ์นี้ยังสามารถแก้ไขได้ง่าย ต่างกับ hard copy ซึ่งหมายถึงสำเนาถาวร หรือผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์แล้วที่เรียกว่าสำเนาถาวรดู hard copy เปรียบเทียบ
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)
soft hyphenยัติภังค์เทียมหมายถึง ขีดสั้น ๆ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ที่แสดงว่าคำนั้นยังไม่จบ และจะมีต่อในบรรทัดถัดไป เป็นขีดที่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อมีการแบ่งคำที่ปลายบรรทัด (ถ้าหากมีการแก้ไขข้อความ จนทำให้ไม่ต้องมีการแบ่งคำนี้อีก ขีดนี้ก็จะหายไป) ตรงข้ามกับยัติภังค์จริง (hard hyphen) ซึ่งหมายถึง ขีดที่เราพิมพ์ลงไปเองเพื่อแบ่งคำที่อยู่ปลายบรรทัด ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ทำให้ขีดนี้ไม่อยู่ปลายบรรทัด ขีดก็จะยังคงมีอยู่ ไม่หายไป
soft palaten. เพดานอ่อนของช่องปาก
soft-boiled(ซอฟทฺ'บอลดฺ) adj. (ไข่) ต้มไม่ให้แข็ง, คิดมาก, มีความรู้สึกไว, soft coal, =bituminous coal (ดู)
soft-core(ซอฟทฺ'คอร์) adj. บอกเป็นนัย, กระตุ้นให้รู้, กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
soft-headed(ซอฟทฺ'เฮด'ดิด) adj. โง่, เง่า, เซ่อ, ไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง., See also: softhead n. soft-headedness n., Syn. foolish
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน, เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
softball(ซอฟทฺ'บอล) n. กีฬาเบสบอลแบบหนึ่ง ที่ใช้ลูกที่นิ่มและใหญ่กว่า, ลูกบอลดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
soft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อน, อ่อนโยน, เบา, ละมุนละไม, นิ่มนวล
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม
soften(vi) เบาลง, อ่อนลง, จาง, เลือน, หยุ่น, นิ่ม
soften(vt) ทำให้เบา, ทำให้อ่อนนุ่ม, ทำให้นิ่มนวล, ทำให้นิ่ม
softness(n) ความอ่อนโยน, ความอ่อนนุ่ม, ความละมุนละไม, ความนิ่มนวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soft๑. อ่อน๒. เปลี่ยนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft chancre; chancre, simple; chancroidแผลริมอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft copy: softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft depositคราบอ่อน [ ดู dental deposit ประกอบ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft errorความผิดพลาดด้านโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft extractสารสกัดอย่างนิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft flameเปลวอ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
soft fontชุดแบบอักษรเฉพาะคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soft Detergentสารซักฟอกชนิดอ่อน, Example: สารซักฟอกที่ย่อยง่ายทางชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Soft drink industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
Soft drinksเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
Soft Loanเงินกู้ผ่อนปรน, Example: เงินกู้ที่มีเงื่อนไขในการให้กู้ยืมที่ดีกว่า เงินกู้ทั่วไปในท้องตลาด กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือไม่มีอัตราดอกเบี้ยเลย ระยะเวลาให้กู้ยาวกว่ารวมทั้งมีระยะเวลาผ่อนผัน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่า (ดู Grace Period) เงินกู้ผ่อนปรนมักเป็นเงินให้กู้จากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาล เช่น เงินกู้จากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของประเทศนั้น เงินให้กู้จากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบทหรือเพื่อการลงทุนในกจิการที่รัฐส่ง เสริม มักจะเป็นเงินกู้ผ่อนปรนด้วย [สิ่งแวดล้อม]
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soft tissue infectionsการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
Soft tissue neoplasmsเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
soft waterน้ำอ่อน, น้ำที่ให้ฟองกับสบู่ได้ดี  เช่น น้ำฝน น้ำกลั่น  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soft-shelled turtlesตะพาบ [TU Subject Heading]
Softballซอฟท์บอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ" Rebecca (1940)
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
Soft game... broom sticks.เกมซอฟท์แท่งไม้กวาด Help! (1965)
- I will have. He's a bit soft that Inspector, isn't he?เขาคือบิตอ่อนที่ตรวจสอบไม่ได้คือ เขา? Help! (1965)
Where ground is soft most often grows, ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น Yellow Submarine (1968)
Your brain is going soft from playing with that girl.สมองของคุณจะอ่อนนุ่มจากการเล่นกับผู้หญิงที่ The Godfather (1972)
He's a bit soft in the head.เขาเป็นบิตอ่อนในหัว Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Any soft spots?มีที่นิ่มๆบ้างไหม? Return to Oz (1985)
Go for the gut. He's soft there.ไปสำหรับลำไส้ เขาเป็นคนที่มีความอ่อนนุ่ม Bloodsport (1988)
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak, ...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
Curley says he's keeping that hand soft for his wife.เคอร์ลีย์บอกว่า จะเก็บมือข้างนั้นให้นุ่มเพื่อภรรยาเขา Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softA good conscience is a soft pillow.
softAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
softAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
softApparently my anti-virus software is not up to snuff.
softAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
softAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
softA soft answer is a specific cure of anger. [ Proverb ]
softA soft answer turneth away wrath.
softBecause the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.
softCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
softCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
softDon't be soft on kids.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำขวด(n) soft drinks, See also: aerated water, Syn. น้ำหวาน, น้ำอัดลม, Example: น้ำขวดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
สุขุม(adj) mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน
แผ่วๆ(adj) soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai Definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
ไข่ลวก(n) soft-boiled egg, See also: parboiled egg, Example: ไข่ลวกเป็นอาหารที่เขาทานทุกเช้า, Count Unit: ฟอง
มันเปลว(n) soft fatty tissue, See also: adipose tissue, Thai Definition: มันหยุ่นที่ไม่ติดกับเนื้อ
ละมุน(adj) soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
อ่อนนุ่ม(adj) soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
อ่อนละมุน(adj) soft, See also: silky, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ผมรวบสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยอ่อนละมุนของหล่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[bao] (adj) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low  FR: faible ; léger
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [ f ]
ดินสอพอง[dinsøphøng] (n) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler  FR: craie [ f ]
เอื่อย[eūay] (adj) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light  FR: indolent
ฟอด[føt] (adv) EN: spongy ; soft  FR: spongieux
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [ terminal particle to soften a question or command ]  FR: [ particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive ]
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOFT S AA1 F T
SOFT S AO1 F T
SOFTEN S AA1 F AH0 N
SOFTLY S AO1 F T L IY0
SOFTLY S AO1 F L IY0
SOFTER S AA1 F T ER0
SOFTER S AO1 F T ER0
SOFTEN S AO1 F AH0 N
SOFTEST S AO1 F T AH0 S T
SOFTKEY S AA1 F T K EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soft (j) sˈɒft (s o1 f t)
softy (n) sˈɒftiː (s o1 f t ii)
soften (v) sˈɒfn (s o1 f n)
softer (j) sˈɒftər (s o1 f t @ r)
softie (n) sˈɒftiː (s o1 f t ii)
softly (a) sˈɒftliː (s o1 f t l ii)
softens (v) sˈɒfnz (s o1 f n z)
softest (j) sˈɒftɪst (s o1 f t i s t)
softies (n) sˈɒftɪz (s o1 f t i z)
softish (j) sˈɒftɪʃ (s o1 f t i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm, #7 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible, #2,610 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ), #5,757 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] soft, #7,562 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
轻柔[qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ, / ] soft; gentle; pliable, #16,397 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] software development, #18,878 [Add to Longdo]
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] soften, #19,538 [Add to Longdo]
垒球[lěi qiú, ㄌㄟˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] softball, #33,275 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] TH: นุ่มนวล นิ่ม  EN: soft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerenobst { n }soft fruit [Add to Longdo]
Bildschirmausgabe { f } [ comp. ]soft copy [Add to Longdo]
Faible { n } für jdn.soft spot [Add to Longdo]
Fritteporzellan { n }; Weichporzellan { n }soft paste china [Add to Longdo]
Schmierseife { f } | Schmierseifen { pl }soft soap | soft soaps [Add to Longdo]
Schmus { m }soft sawder [Add to Longdo]
Softeis { n }soft ice cream [Add to Longdo]
Softie { m } [ ugs. ]softy [Add to Longdo]
Software { f } [ comp. ]software [Add to Longdo]
Software-Anwendung { f } [ comp. ]software application [Add to Longdo]
Software-Entwicklung { f } [ comp. ]software development [Add to Longdo]
Software-Entwurfstechnik { f } [ comp. ]software design methods [Add to Longdo]
Softwarekombination { f } [ comp. ]mixed software [Add to Longdo]
Softwaretechnik { f } [ comp. ]software engineering [Add to Longdo]
Softwarewerkzeuge { pl } [ comp. ]software tools [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[oppai aisu] (n) (See おっぱい・1, アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na, adj-no, n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n, vs, adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[gunyagunya] (adj-na, adj-no, adv, n, vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[shinashina ; shineshine] (adv, adv-to, vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフト[そふと, sofuto] soft [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\ (s[o^]ft; 115), a. [Compar. {Softer}
   (s[o^]ft"[~e]r); superl. {Softest}.] [OE. softe, AS.
   s[=o]fte, properly adv. of s[=e]fte, adj.; akin to OS.
   s[=a]fto, adv., D. zacht, OHG. samfto, adv., semfti, adj., G.
   sanft, LG. sacht; of uncertain origin.]
   1. Easily yielding to pressure; easily impressed, molded, or
    cut; not firm in resisting; impressible; yielding; also,
    malleable; -- opposed to {hard}; as, a soft bed; a soft
    peach; soft earth; soft wood or metal.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rough, rugged, or harsh to the touch; smooth;
    delicate; fine; as, soft silk; a soft skin.
    [1913 Webster]
 
       They that wear soft clothing are in king's houses.
                          --Matt. xi. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, agreeable to feel, taste, or inhale; not irritating
    to the tissues; as, a soft liniment; soft wines. "The
    soft, delicious air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not harsh or offensive to the sight; not glaring; pleasing
    to the eye; not exciting by intensity of color or violent
    contrast; as, soft hues or tints.
    [1913 Webster]
 
       The sun, shining upon the upper part of the clouds .
       . . made the softest lights imaginable. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. Not harsh or rough in sound; gentle and pleasing to the
    ear; flowing; as, soft whispers of music.
    [1913 Webster]
 
       Her voice was ever soft,
       Gentle, and low, -- an excellent thing in woman.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Soft were my numbers; who could take offense?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Easily yielding; susceptible to influence; flexible;
    gentle; kind.
    [1913 Webster]
 
       I would to God my heart were flint, like Edward's;
       Or Edward's soft and pitiful, like mine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The meek or soft shall inherit the earth. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   7. Expressing gentleness, tenderness, or the like; mild;
    conciliatory; courteous; kind; as, soft eyes.
    [1913 Webster]
 
       A soft answer turneth away wrath.   --Prov. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
       A face with gladness overspread,
       Soft smiles, by human kindness bred. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   8. Effeminate; not courageous or manly, weak.
    [1913 Webster]
 
       A longing after sensual pleasures is a dissolution
       of the spirit of a man, and makes it loose, soft,
       and wandering.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   9. Gentle in action or motion; easy.
    [1913 Webster]
 
       On her soft axle, white she paces even,
       And bears thee soft with the smooth air along.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. Weak in character; impressible.
     [1913 Webster]
 
        The deceiver soon found this soft place of Adam's.
                          --Glanvill.
     [1913 Webster]
 
   11. Somewhat weak in intellect. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
        He made soft fellows stark noddies, and such as
        were foolish quite mad.       --Burton.
     [1913 Webster]
 
   12. Quiet; undisturbed; paceful; as, soft slumbers.
     [1913 Webster]
 
   13. Having, or consisting of, a gentle curve or curves; not
     angular or abrupt; as, soft outlines.
     [1913 Webster]
 
   14. Not tinged with mineral salts; adapted to decompose soap;
     as, soft water is the best for washing.
     [1913 Webster]
 
   15. (Phonetics)
     (a) Applied to a palatal, a sibilant, or a dental
       consonant (as g in gem, c in cent, etc.) as
       distinguished from a guttural mute (as g in go, c in
       cone, etc.); -- opposed to {hard}.
     (b) Belonging to the class of sonant elements as
       distinguished from the surd, and considered as
       involving less force in utterance; as, b, d, g, z, v,
       etc., in contrast with p, t, k, s, f, etc.
       [1913 Webster]
 
   {Soft clam} (Zool.), the common or long clam ({Mya
    arenaria}). See {Mya}.
 
   {Soft coal}, bituminous coal, as distinguished from
    anthracite, or hard, coal.
 
   {Soft crab} (Zool.), any crab which has recently shed its
    shell.
 
   {Soft dorsal} (Zool.), the posterior part of the dorsal fin
    of fishes when supported by soft rays.
 
   {Soft grass}. (Bot.) See {Velvet grass}.
 
   {Soft money}, paper money, as distinguished from coin, or
    hard money. [Colloq. U.S.]
 
   {Soft mute}. (Phonetics) See {Media}.
 
   {Soft palate}. See the Note under {Palate}.
 
   {Soft ray} (Zool.), a fin ray which is articulated and
    usually branched.
 
   {Soft soap}. See under {Soap}.
 
   {Soft-tack}, leavened bread, as distinguished from
    {hard-tack}, or {ship bread}.
 
   {Soft tortoise} (Zool.), any river tortoise of the genus
    Trionyx. See {Trionyx}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\, n.
   A soft or foolish person; an idiot. [Colloq.] --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\, adv.
   Softly; without roughness or harshness; gently; quietly.
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      A knight soft riding toward them.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soft \Soft\, interj.
   Be quiet; hold; stop; not so fast.
   [1913 Webster]
 
      Soft, you; a word or two before you go. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soft
   adv 1: in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to
       take it easy" (`soft' is nonstandard) [syn: {easy},
       {soft}]
   adj 1: yielding readily to pressure or weight [ant: {hard}]
   2: compassionate and kind; conciliatory; "he was soft on his
     children" [ant: {hard}]
   3: (of sound) relatively low in volume; "soft voices"; "soft
     music" [ant: {loud}]
   4: easily hurt; "soft hands"; "a baby's delicate skin" [syn:
     {delicate}, {soft}]
   5: produced with vibration of the vocal cords; "a frequently
     voiced opinion"; "voiced consonants such as `b' and `g' and
     `z'"; [syn: {voiced}, {sonant}, {soft}] [ant: {hard}, {surd},
     {unvoiced}, {voiceless}]
   6: not protected against attack (especially by nuclear weapons);
     "soft targets" [ant: {hardened}]
   7: used chiefly as a direction or description in music; "the
     piano passages in the composition" [syn: {piano}, {soft}]
     [ant: {forte}, {loud}]
   8: (of light) transmitted from a broad light source or reflected
     [syn: {soft}, {diffuse}, {diffused}] [ant: {concentrated},
     {hard}]
   9: (of speech sounds); produced with the back of the tongue
     raised toward the hard palate; characterized by a hissing or
     hushing sound (as `s' and `sh') [ant: {hard}]
   10: (of a commodity or market or currency) falling or likely to
     fall in value; "the market for computers is soft"
   11: using evidence not readily amenable to experimental
     verification or refutation; "soft data"; "the soft sciences"
   12: tolerant or lenient; "indulgent parents risk spoiling their
     children"; "too soft on the children"; "they are soft on
     crime" [syn: {indulgent}, {lenient}, {soft}]
   13: soft and mild; not harsh or stern or severe; "a gentle
     reprimand"; "a vein of gentle irony"; "poked gentle fun at
     him" [syn: {gentle}, {soft}]
   14: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle
     rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the
     window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}]
   15: out of condition; not strong or robust; incapable of
     exertion or endurance; "he was too soft for the army";
     "flabby around the middle"; "flaccid cheeks" [syn: {soft},
     {flabby}, {flaccid}]
   16: willing to negotiate and compromise
   17: not burdensome or demanding; borne or done easily and
     without hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing life
     of a parttime consultant"; "a soft job" [syn: {cushy},
     {soft}, {easygoing}]
   18: mild and pleasant; "balmy days and nights"; "the climate was
     mild and conducive to life or growth"; "a soft breeze" [syn:
     {balmy}, {mild}, {soft}]
   19: not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows";
     "soft pastel colors"; "subdued lighting" [syn: {soft},
     {subdued}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top