Search result for

care

(148 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -care-, *care*
English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
care[N] ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
care[N] ความห่วงใย, Syn. concern, close attention
care[VI] ดูแล, See also: ปกป้อง
care[VT] ห่วงใย, Syn. concern
care[VI] ห่วงใย
carer[N] ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน, Syn. care giver
caret[N] สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
careen[VI] เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้, Syn. hurtle, sway
career[N] อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
careen(คะรีน') {careened,careening,careens} vt.,n. (การ) เอียง,ทำให้เอียง vi. คว่ำ,เอียง,วิ่งเอียง,วิ่งโคลง S. lurch
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried

English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
caret(n) เครื่องหมายตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
careการดูแล, การสงวนรักษา, การระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care orderคำสั่งศาลให้เด็กอยู่ในความพินิจ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care proceedingsการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, critical respiratoryการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, duty of๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, medicalเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Careการบริบาล,การพยาบาล [การแพทย์]
Care and Assistance, Generalการพยาบาลทั่วไปและการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Care and hygieneการดูแลและอนามัย [TU Subject Heading]
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Care of the sickการดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Care, Continuity ofบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
Care, Goodบริการดูแลผู้ป่วยอย่างดี [การแพทย์]
Care, Secondaryการดูแลรักษาขั้นที่2 [การแพทย์]
Care, Tertiaryการดูแลรักษาขั้นที่3 [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
See also: S. careers advice,
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father doesn't care enough to get angry.พ่อฉันไม่เคยแคร์ฉันมากพอที่จะรู้สึกโกรธฉันเลยด้วยซ้ำ The Serena Also Rises (2008)
Would you take care of this right away, please?เอ่อ คุณช่วยจัดการทีนะคะ The Serena Also Rises (2008)
I don't care. As of this minute, your fashion duties are over.พ่อไม่สนหรอก และนาทีนี้ไป งานแฟชั่นของลูกก็จบลงแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Good. I'll take care of it.ดี ฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง The Ex-Files (2008)
Would you care to leave a message?อยากจะฝากข้อความอะไรไว้ไหมครับ The Ex-Files (2008)
I can forget to dress. Nobody cares.สามารถลืมแต่งตัว โดยที่ไม่มีใครสน The Serena Also Rises (2008)
- I was home, just taking care of--- ฉันอยู่บ้านน่ะ พอดีมีเรื่อง... The Ex-Files (2008)
Why do you care who's queen of the high school?ทำไมเธอต้องแคร์ด้วยล่ะว่า ใครจะเป็นควีนของโรงเรียน The Ex-Files (2008)
You think I care about the money?คิดว่าฉันแคร์เรื่องเงินหรอ The Ex-Files (2008)
I thought I would leave doing nothing to you. I was taking care of it.ฉันคิดว่าฉันจะไม่อะไรกับเธอแล้ว ฉันคุมเกมไว้ได้หมดแล้ว The Ex-Files (2008)
It's like the government doesn't even care.- เหมือนกับว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจเลย\ The Ex-Files (2008)
You can take care of this...เธอจะจัดการเรื่องนี้ได้... The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
careCarelessness is his principle feature.
careWould you care to go for a walk?
careCare aged him quickly.
careWhich comes first, your career or your family?
careOne should take care of oneself.
careIt is impossible for you to be too careful of your health.
careWhen taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.
careAll you have to do is to take care of yourself.
careI said my carefully prepared speech.
careShe seems to devote all her effects to her career.
careShe cared for her father until his death.
careIf he had been careful then, the terrible accident would not have happened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
อย่างระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
พยาบาล[V] nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
ไยดี[V] care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
เหลียวแล[V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
อาทร[N] care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat

CMU English Pronouncing Dictionary
CARE    K EH1 R
CARES    K EH1 R Z
CAREW    K AE1 R UW0
CARER    K EH1 R ER0
CARED    K EH1 R D
CAREY    K EH1 R IY0
CAREL    K AA0 R EH1 L
CARENA    K EH2 R IY1 N AH0
CAREEN    K ER0 IY1 N
CARESS    K ER0 EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
care    (v) (k e@1 r)
cared    (v) (k e@1 d)
cares    (v) (k e@1 z)
caret    (n) (k a1 r e t)
careen    (v) (k @1 r ii1 n)
career    (v) (k @1 r i@1 r)
caress    (v) (k @1 r e1 s)
carets    (n) (k a1 r e t s)
careens    (v) (k @1 r ii1 n z)
careers    (v) (k @1 r i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersfürsorge {f}care of the elderly [Add to Longdo]
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care [Add to Longdo]
Hautpflege {f}care of the skin [Add to Longdo]
Heilverfahren {n}care process [Add to Longdo]
sorgfältige Beachtungcare and attention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, / ] careful; attentive; cautious, #2,939 [Add to Longdo]
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, ] career, #5,151 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
细心[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] careful; attentive, #7,963 [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow, #8,517 [Add to Longdo]
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] carelessly; by accident, #9,093 [Add to Longdo]
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, ] careful; thorough, #14,426 [Add to Longdo]
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] carelessly; recklessly, #16,183 [Add to Longdo]
草草[cǎo cǎo, ㄘㄠˇ ㄘㄠˇ, ] careless; hasty, #16,241 [Add to Longdo]
马虎[mǎ hu, ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] careless; sloppy; negligent; skimpy, #20,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\ (k[^a]r), n. [AS. caru, cearu; akin to OS. kara
   sorrow, Goth. kara, OHG chara, lament, and perh. to Gr.
   gh^rys voice. Not akin to cure. Cf. {Chary}.]
   1. A burdensome sense of responsibility; trouble caused by
    onerous duties; anxiety; concern; solicitude.
    [1913 Webster]
 
       Care keeps his watch in every old man's eye,
       And where care lodges, sleep will never lie. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Charge, oversight, or management, implying responsibility
    for safety and prosperity.
    [1913 Webster]
 
       The care of all the churches.     --2 Cor. xi.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       Him thy care must be to find.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Perplexed with a thousand cares.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Attention or heed; caution; regard; heedfulness;
    watchfulness; as, take care; have a care.
    [1913 Webster]
 
       I thank thee for thy care and honest pains. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The object of watchful attention or anxiety.
    [1913 Webster]
 
       Right sorrowfully mourning her bereaved cares.
                          --Spenser.
 
   Syn: Anxiety; solicitude; concern; caution; regard;
     management; direction; oversight. -- {Care}, {Anxiety},
     {Solicitude}, {Concern}. These words express mental pain
     in different degress. Care belongs primarily to the
     intellect, and becomes painful from overburdened
     thought. Anxiety denotes a state of distressing
     uneasiness fron the dread of evil. Solicitude expresses
     the same feeling in a diminished degree. Concern is
     opposed to indifference, and implies exercise of anxious
     thought more or less intense. We are careful about the
     means, solicitous and anxious about the end; we are
     solicitous to obtain a good, anxious to avoid an evil.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\, v. i. [imp. & p. p. {Cared}; p. pr. & vb. n.
   {Caring}.] [AS. cearian. See {Care}, n.]
   To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard
   or interest; -- sometimes followed by an objective of
   measure.
   [1913 Webster]
 
      I would not care a pin, if the other three were in.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Master, carest thou not that we perish? --Mark. iv.
                          38.
   [1913 Webster]
 
   {To care for}.
   (a) To have under watchful attention; to take care of.
   (b) To have regard or affection for; to like or love.
     [1913 Webster]
 
        He cared not for the affection of the house.
                          --Tennyson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 care
   n 1: the work of providing treatment for or attending to someone
      or something; "no medical care was required"; "the old car
      needs constant attention" [syn: {care}, {attention}, {aid},
      {tending}]
   2: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]
   3: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   4: a cause for feeling concern; "his major care was the illness
     of his wife"
   5: attention and management implying responsibility for safety;
     "he is in the care of a bodyguard" [syn: {care}, {charge},
     {tutelage}, {guardianship}]
   6: activity involved in maintaining something in good working
     order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
     {maintenance}, {upkeep}]
   v 1: feel concern or interest; "I really care about my work"; "I
      don't care"
   2: provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
     [syn: {care}, {give care}]
   3: prefer or wish to do something; "Do you care to try this
     dish?"; "Would you like to come along to the movies?" [syn:
     {wish}, {care}, {like}]
   4: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   5: be concerned with; "I worry about my grades" [syn: {worry},
     {care}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CARE
     Computer Assistance Resource Exchange
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top