ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

care

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -care-, *care*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา, Syn. after-care

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care(n) การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
care(n) ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
care(n) ความห่วงใย, Syn. concern, close attention
care(vi) ดูแล, See also: ปกป้อง
care(vt) ห่วงใย, Syn. concern
care(vi) ห่วงใย
carer(n) ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน, Syn. care giver
caret(n) สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
careen(vi) เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้, Syn. hurtle, sway
career(n) อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
care(แคร์) { cared, caring, cares } vt., n. (การ) เอาใจใส่, ระมัดระวัง, ดูแล, เป็นห่วง, อยากได้, ชอบ, รัก, Syn. attention
careen(คะรีน') { careened, careening, careens } vt., n. (การ) เอียง, ทำให้เอียง vi. คว่ำ, เอียง, วิ่งเอียง, วิ่งโคลง S. lurch
career(คะเรียร'์) { careered, careering, careers } n. อาชีพ, งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว, วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง, หยาบ, ไร้กังวล, ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
caress(คะเรส') vt., n. (การ) สัมผัส, ลูบ, กอดจูบ, ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper, embrace
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม, ภารโรง, คนเฝ้า, Syn. custodian
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried

English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล, ความระมัดระวัง, การเอาใจใส่, ความกังวล, การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง, ดูแล, เอาใจใส่, ระวังรักษา, กังวล, รัก, ชอบ
career(n) อาชีพ, งานการ, การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น, ปลิว, ประกอบอาชีพ
careful(adj) ระมัดระวัง, ระวังรักษา, ดูแล, เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง, การระวังรักษา, การดูแล, ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท, ไม่เอาใจใส่, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท, ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความไม่เอาใจใส่
caress(vt) จูบ, ประเล้าประโลม, กอดรัด, โอ้โลม
caret(n) เครื่องหมายตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
careการดูแล, การสงวนรักษา, การระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care orderคำสั่งศาลให้เด็กอยู่ในความพินิจ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care proceedingsการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, critical respiratoryการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, duty of๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, medicalเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Careการบริบาล, การพยาบาล [การแพทย์]
Care and Assistance, Generalการพยาบาลทั่วไปและการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Care and hygieneการดูแลและอนามัย [TU Subject Heading]
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Care of the sickการดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Care, Continuity ofบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
Care, Goodบริการดูแลผู้ป่วยอย่างดี [การแพทย์]
Care, Secondaryการดูแลรักษาขั้นที่2 [การแพทย์]
Care, Tertiaryการดูแลรักษาขั้นที่3 [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers advice
Carer(n) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care if it is or not.ฉันไม่สนว่ามันจะเป็นของใคร The Great Dictator (1940)
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว The Great Dictator (1940)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
- Boy, I don't care what you do.- บอย, ฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณทำ 12 Angry Men (1957)
- Listen, you just take care of yourself.- Listen, you just take care of yourself. 12 Angry Men (1957)
I don't care whether I'm alone or not.I don't care whether I'm alone or not. 12 Angry Men (1957)
Well, then you live a long time and take good care of yourself.ก็แล้วที่คุณอาศัยอยู่เป็น เวลานาน และดูแลที่ดีของตัวเอง ใคร? The Old Man and the Sea (1958)
- I don't care what he says.ฉันไม่สนใจสิ่งที่เขาพูด The Old Man and the Sea (1958)
I know how to care for them.ฉันรู้วิธีการดูแลสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
It doesn't matter. For the moment we'll take very good care of my friend.ช่างเถอะ ระหว่างนี้ เราต้องดูแลเพื่อนฉันอย่างดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Clemens take care of the horses.เคลเมนส์ แกดูม้าที The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
careA baby is incapable of taking care of itself.
careAbout all, take care of yourself.
careAbove all, be careful about what you eat and drink.
careAbove all, I take care of my health.
careAbove all, take care of yourself.
careAbove all, you must take good care of yourself.
careA careful observation will show you the difference.
careA careful reader would have noticed the mistake.
careA careless man often makes mistakes.
careA careless person is apt to make mistakes.
careAccidents arise from carelessness.
careAccidents often result from carelessness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รักษาตัว(v) take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
อย่างระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
เผละ(adv) carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai Definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
พยาบาล(v) nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai Definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
ไยดี(v) care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
หละหลวม(adv) carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
เหลียวแล(v) care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
อาทร(n) care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพในอนาคต[āchīp nai anākhot] (n, exp) EN: future career  FR: carrière future [ f ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อนุบาล[anubān] (v) EN: take care of
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
care
cared
carel
carer
cares
carew
carey
care's
careen
career

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
care
cared
cares
caret
careen
career
caress
carets
careens
careers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ,   /  ] careful; attentive; cautious #2,939 [Add to Longdo]
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ,  ] career #5,151 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ,  怀 /  ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to #5,886 [Add to Longdo]
细心[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] careful; attentive #7,963 [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ,   /  ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow #8,517 [Add to Longdo]
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ,    /   ] carelessly; by accident #9,093 [Add to Longdo]
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ,  ] careful; thorough #14,426 [Add to Longdo]
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] carelessly; recklessly #16,183 [Add to Longdo]
草草[cǎo cǎo, ㄘㄠˇ ㄘㄠˇ,  ] careless; hasty #16,241 [Add to Longdo]
马虎[mǎ hu, ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙,   /  ] careless; sloppy; negligent; skimpy #20,889 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersfürsorge { f }care of the elderly [Add to Longdo]
Betreuung { f } | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care [Add to Longdo]
Hautpflege { f }care of the skin [Add to Longdo]
Heilverfahren { n }care process [Add to Longdo]
sorgfältige Beachtungcare and attention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
注意[ちゅうい, chuui] (n, vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) #174 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) #599 [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
医療[いりょう, iryou] (n, adj-no) medical care; medical treatment; (P) #1,130 [Add to Longdo]
経歴[けいれき, keireki] (n, vs) personal history; career; (P) #1,137 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref, suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous #1,580 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\ (k[^a]r), n. [AS. caru, cearu; akin to OS. kara
   sorrow, Goth. kara, OHG chara, lament, and perh. to Gr.
   gh^rys voice. Not akin to cure. Cf. {Chary}.]
   1. A burdensome sense of responsibility; trouble caused by
    onerous duties; anxiety; concern; solicitude.
    [1913 Webster]
 
       Care keeps his watch in every old man's eye,
       And where care lodges, sleep will never lie. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Charge, oversight, or management, implying responsibility
    for safety and prosperity.
    [1913 Webster]
 
       The care of all the churches.     --2 Cor. xi.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       Him thy care must be to find.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Perplexed with a thousand cares.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Attention or heed; caution; regard; heedfulness;
    watchfulness; as, take care; have a care.
    [1913 Webster]
 
       I thank thee for thy care and honest pains. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The object of watchful attention or anxiety.
    [1913 Webster]
 
       Right sorrowfully mourning her bereaved cares.
                          --Spenser.
 
   Syn: Anxiety; solicitude; concern; caution; regard;
     management; direction; oversight. -- {Care}, {Anxiety},
     {Solicitude}, {Concern}. These words express mental pain
     in different degress. Care belongs primarily to the
     intellect, and becomes painful from overburdened
     thought. Anxiety denotes a state of distressing
     uneasiness fron the dread of evil. Solicitude expresses
     the same feeling in a diminished degree. Concern is
     opposed to indifference, and implies exercise of anxious
     thought more or less intense. We are careful about the
     means, solicitous and anxious about the end; we are
     solicitous to obtain a good, anxious to avoid an evil.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\, v. i. [imp. & p. p. {Cared}; p. pr. & vb. n.
   {Caring}.] [AS. cearian. See {Care}, n.]
   To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard
   or interest; -- sometimes followed by an objective of
   measure.
   [1913 Webster]
 
      I would not care a pin, if the other three were in.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Master, carest thou not that we perish? --Mark. iv.
                          38.
   [1913 Webster]
 
   {To care for}.
   (a) To have under watchful attention; to take care of.
   (b) To have regard or affection for; to like or love.
     [1913 Webster]
 
        He cared not for the affection of the house.
                          --Tennyson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 care
   n 1: the work of providing treatment for or attending to someone
      or something; "no medical care was required"; "the old car
      needs constant attention" [syn: {care}, {attention}, {aid},
      {tending}]
   2: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]
   3: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   4: a cause for feeling concern; "his major care was the illness
     of his wife"
   5: attention and management implying responsibility for safety;
     "he is in the care of a bodyguard" [syn: {care}, {charge},
     {tutelage}, {guardianship}]
   6: activity involved in maintaining something in good working
     order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
     {maintenance}, {upkeep}]
   v 1: feel concern or interest; "I really care about my work"; "I
      don't care"
   2: provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
     [syn: {care}, {give care}]
   3: prefer or wish to do something; "Do you care to try this
     dish?"; "Would you like to come along to the movies?" [syn:
     {wish}, {care}, {like}]
   4: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   5: be concerned with; "I worry about my grades" [syn: {worry},
     {care}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CARE
     Computer Assistance Resource Exchange
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top