Search result for

ความสุภาพ

(49 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสุภาพ-, *ความสุภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Civility must be rewarded, Captain.ความสุภาพ ต้องมีรางวัลให้ Day of the Dead (1985)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี The Key and the Clock (2006)
Modesty doesn't suit you, Mad Dog.ไม่เหมาะกับความสุภาพงั้นสิ แมดด็อก (หมาบ้า) Chuck Versus the Cougars (2008)
Than the polite appearance of cooperation.การให้ความร่วมมืออย่างความสุภาพจากคุณ The Dreamscape (2008)
Just make it a courtesy call.แค่ทำ ด้วยความสุภาพ. นั่น.. Episode #1.7 (2008)
It's probably just professional courteously.มันอาจจะเป็นแค่ความสุภาพในหน้าที่การงาน Emotional Rescue (2009)
they used to be polite and deferential.พวกเขาเคยชินกับการแสดงความสุภาพและความเคารพ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
And all I ask in return is that you treat me with a little bit of courtesy, and that includes using the word "please."สิ่งที่ฉันขอมีเพียงแค่ ความสุภาพเล็กๆน้อยๆ รวมถึงใช้คำว่า "ได้โปรด" ด้วย How About a Friendly Shrink? (2010)
I'm here because I owe you the courtesy and respect to tell you this personally.ผมมาที่นี่ก็เพราะเป็นหนี้คุณ ด้วยความสุภาพและเคารพ ผมมาที่นี่ก็เพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว No Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphāp rīep røi) EN: well-mannered politeness   FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civility[N] ความสุภาพ, Syn. polieness
comity[N] ความสุภาพ, Syn. politiness, civility
gentility[N] ความสุภาพมาก, See also: ความมีมารยาท
mannerliness[N] ความสุภาพ, See also: การมีมารยาทดี, Syn. attention, courtesy
mansuetude[N] ความสุภาพ (คำโบราณ)
modesty[N] ความเรียบร้อย, See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
politeness[N] ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
entilesse(เจน'ทะเลส) n. ความสุภาพ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Ihnen(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.
Ihnen(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top