ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immature

IH2 M AH0 T Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immature-, *immature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immature(adj) ยังไม่สมบูรณ์, See also: ี่ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ, Syn. youthful, sophomoric, Ant. adult, mature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ยังเยาว์วัย, ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green, unripe, crude

English-Thai: Nontri Dictionary
immature(adj) ยังอ่อน, ยังไม่สุก, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immatureยังไม่เจริญเต็มวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immature labour; labour, prematureการคลอดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Immatureการคลอดเมื่อครรภ์อยู่ระหว่าง 20-27 สัปดาห์ [การแพทย์]
Immature Formsแบบไม่เจริญ [การแพทย์]
Immature Personsคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're too poor and immature to know What there are gimme-gimmes forเธอยังอ่อนหัด ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร The Little Prince (1974)
- That I'm an immature faggot?- เพราะงั้นฉันถึงเป็นตุ๊ดไม่รู้จักโต? Wild Reeds (1994)
You're still too immature to understand you can't go around like that?เธอนี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่า / เธอจะออกไปทั้งอย่างนี้ได้ไงกัน Show Me Love (1998)
That immature girl was in way over her head.เด็กเจ้าปัญหาคนนั้นมักชอบทำอะไรเอาแต่ใจ Sweet 18 (2004)
So just think of her behavior as that of an immature teenage girl and try to understand.หล่อนก็เป็นซะอย่างนี้ เป็นเด็กไม่รู้จักโต ให้อภัยหล่อนด้วยนะคะ Sweet 18 (2004)
You immature girl!เจ้าเด็กไม่รู้จักโต! Sweet 18 (2004)
but you're just an immature idiot!แต่นี่อะไร งี่เง่าจิงๆ! Boys Over Flowers (2005)
You immature fools!ไม่ได้เรื่องเลยนะ ! Episode #1.3 (2006)
It was pretty immature but the attacker seemed to be following an order.ยังไม่แน่ชัดนักแต่ว่าคนร้าย ดูเหมือนจะทำตามลำดับ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
What does it matter to you if and old me hangs out with an immature student!แล้วเกี่ยวไรกับนายถ้าหากฉันจะไปเดทกับเด็ก! 9 Ends 2 Out (2007)
Because he's immature and selfish.เพราะเขาอ่อนแอและเห็นแก่ตัว Knight Rider (2008)
Sarah said you are immature and selfish, and that is why you left her.ซาร่าห์บอกว่าคุณอ่อนแอและเห็นแก่ตัว นั่นเป็นเหตุผลที่คุณทิ้งเธอ Knight Rider (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อน(adj) immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai Definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อน[øn] (adj) EN: immature ; unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[ønkhwām] (v) EN: be immature ; be green ; be inexperienced
ป่ารุ่น[pā run] (n, exp) EN: immature forest
รุ่น[run] (adj) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding  FR: adolescent ; jeune ; juvénile
วัยรุ่น[wairun] (adj) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen  FR: adolescent ; jeune

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMATURE IH2 M AH0 T Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immature (j) ˌɪmətjˈuəʳr (i2 m @ t y u@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎn, ㄋㄢˇ, ] immature locusts, #147,326 [Add to Longdo]
稚弱[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, ] immature and feeble, #194,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
黄口児[こうこうじ, koukouji] (n) immature youth [Add to Longdo]
筋子[すじこ;すずこ, sujiko ; suzuko] (n) (See イクラ) salted salmon roe (i.e. a mass of immature eggs) [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
若虫[わかむし, wakamushi] (n, adj-no) (See ニンフ) nymph (immature form of an insect) [Add to Longdo]
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person [Add to Longdo]
生硬[せいこう, seikou] (adj-na, n) crude; immature; unpolished [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] (adj-na, n) (1) half-cooked; rare; (2) ambiguous; vague; (3) immature [Add to Longdo]
生若い[なまわかい, namawakai] (adj-i) (arch) young and immature [Add to Longdo]
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immature \Im`ma*ture"\, a. [L. immaturus; pref. im- not +
   maturus mature, ripe. See {Mature}.]
   1. Not mature; unripe; not arrived at perfection of full
    development; crude; unfinished; as, immature fruit;
    immature character; immature plans. "An ill-measured and
    immature counsel." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Premature; untimely; too early; as, an immature death.
    [R.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immature
   adj 1: characteristic of a lack of maturity; "immature behavior"
       [ant: {mature}]
   2: (used of living things especially persons) in an early period
     of life or development or growth; "young people" [syn:
     {young}, {immature}] [ant: {old}]
   3: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
     "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green}, {unripe},
     {unripened}, {immature}] [ant: {mature}, {ripe}]
   4: not yet mature [ant: {mature}]
   5: (of birds) not yet having developed feathers; "a small
     unfledged sparrow on the window sill" [syn: {unfledged},
     {immature}] [ant: {fledged}, {mature}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top