ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แนวโน้ม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวโน้ม-, *แนวโน้ม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวโน้ม(n) tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai Definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวโน้มน. แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central tendencyแนวโน้มสู่ส่วนกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic trendแนวโน้มทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Thrombophiliaแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตัน [TU Subject Heading]
Anxiety, Traitแนวโน้มวิตกกังวล, ความวิตกกังวลซ่อนเร้น [การแพทย์]
Escaping Tendencyแนวโน้มการผละหนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
- Scout around, and any good prospects you find, bring 'em to me. - Yes, Chief.แนวโน้มที่ดีที่คุณพบให้นำพวก เขากับฉัน Pinocchio (1940)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น How I Won the War (1967)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย The Russia House (1990)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
We're far more likely to drown.- ค่อยยังชั่ว เรามีแนวโน้มว่าจะจมน้ำตายมากกว่า James and the Giant Peach (1996)
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ Contact (1997)
Makes sense to me.คำอธิบายที่มีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิ Contact (1997)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวโน้ม[naēonōm] (n) EN: tendency ; trend  FR: tendance [ f ] ; incination [ f ]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[naēonōm sētthakit] (n, exp) EN: economic trend  FR: tendance économique [ f ]
แนวโน้มในระยะยาว[naēonōm nai raya yāo] (n, exp) EN: long-term trend  FR: tendance à long terme [ f ]
แนวโน้มในระยะสั้น[naēonōm nai raya san] (n, exp) EN: short-term trend  FR: tendance à court terme [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aptitude(n) แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency
caprice(n) แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ
current(n) แนวโน้ม, Syn. tendency
direction(n) ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
disposition(n) แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง, Syn. inclination, bent, bias, Ant. disinclination
proclivity(n) แนวโน้ม, See also: ความปรารถนา, Syn. inclination, desire, tendency, Ant. antipathy, disinclination
stream(n) แนวโน้ม, Syn. drift, trend
tendency(n) แนวโน้ม, See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, Syn. inclination, trend
tenor(n) แนวโน้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล, แนวโน้มทั่วไปของสังคม, ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ, ทางหลัก, แนวโน้มที่สำคัญ, แม่น้ำที่มีสาขา
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ, หมอบลง, มีใจเอนเอียง, มีแนวโน้ม, ชอบ, ลาดชัน, เอียงลาด, เหยียด, นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed
tenor(เทน'เนอะ) n. แนวโน้ม, วิถีทางชีวิต, เสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย ที่เป็นผู้ใหญ่, ฉบับคัดลอกที่ถูกต้อง. adj. เกี่ยวกับเสียงร้องดังกล่าว
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง, กระแสน้ำ, สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน, แนวโน้ม, วิกฤติกาล, ฤดู, เทศกาล, โอกาสที่เหมาะ, ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ, ไหลไปไหลมา, ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว
undercurrent(อัน'เดอะเคอเรินทฺ) n. กระแสใต้น้ำ, กระแสข้างล่าง, แนวโน้มที่แฝงอยู่, พลังที่แฝงอยู่., Syn. atmosphere, overtone
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม, ซอย, ปาก, คทา, กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ, เกือบจะ, ย่างเข้าสู่, คล้อย, มีแนวโน้ม, โน้มเอียง, เอียง, ลาด, Syn. edge, brink, limit, border

English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง
liable(adj) อาจเป็นไปได้, รับผิดชอบ, มีแนวโน้ม, โน้มเอียง
tenor(n) วิถีทาง, เสียงแหลม, แนวโน้ม, ความหมาย
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง, กระแสน้ำ, ฤดูกาล, เทศกาล, วิกฤติการณ์, แนวโน้ม
trend(n) ความเอนเอียง, ทิศทาง, แนวโน้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
downturn(n) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top