ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเรียบร้อย

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเรียบร้อย-, *ความเรียบร้อย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริมณฑลความเรียบร้อย เช่น นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neatness! It's a good quality.ความเรียบร้อย มันเป็นที่มี คุณภาพดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
So all you have to do is just keep the house nice and tidy until I get back.ที่ต้องทำคือ รักษาความเรียบร้อยในบ้าน จนกว่าแม่จะกลับ The Cement Garden (1993)
- l'm just here to keep the peace. - Commander Lock demands--ผมแค่มาดูแลความเรียบร้อย/ผบ.ล็อคสั่งให้.. The Matrix Reloaded (2003)
Now, it's almost dawn. I shall help you restore order tonight.ตอนนี้ฟ้าเกือบจะสางแล้ว ชั้นจะช่วยเธอดูแลความเรียบร้อยคืนนี้ Night at the Museum (2006)
Mr. Kim, everything is ready. Do you want to double check?คุณคิมครับ ทุกอย่างพร้อมแล้วครับ คุณอยากจะไปตรวจความเรียบร้อยอีกรอบมั๊ยครับ Princess Hours (2006)
Your call has been forwarded To an automatic voice-message system.สายเรียกได้ถูกโอนเข้า ระบบรับฝากข้อความเรียบร้อยแล้ว Resistance Is Futile (2007)
Proceed outside in an orderly fashion.การดำเนินการข้างนอก จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Charlie Bartlett (2007)
The place is clean and the anomaly's gone. You can give the all clear.เรียบร้อยแล้วและหลุมหายไปแล้ว คุณแจ้งเรื่องความเรียบร้อยได้แล้ว Episode #2.1 (2008)
I put him in a hospitality suite.คงกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่นะ Episode #2.3 (2008)
Came down to check it out.ลงมาดูความเรียบร้อย Easy as Pie (2008)
My name is john locke,and I'm responsible for the well-Being of this island.ผมชื่อ จอห์น ล็อค และผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเกาะนี้ Eggtown (2008)
We were reviewing surveillance footage of the north compound.เราต้องทบทวนการตรวจสอบความเรียบร้อย ของโรงงานทางเหนือมากขึ้น Hey! Mr. Pibb! (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulousity[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน
meticulousness[N] ความประณีต, See also: ความเรียบร้อย, ความละเอียดลออ, ความถี่ถ้วน, Syn. conscientiousness, pedantry
modesty[N] ความเรียบร้อย, See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย
politeness[N] ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy
tidiness[N] ความเป็นระเบียบ, See also: ความเรียบร้อย, Syn. neatness, uniformity, spruceness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
tidiness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ผ้าคลุมหลังเก้าอี้,ถังขยะ

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top