Search result for

quest

(136 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quest-, *quest*
English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quest[N] การสำรวจ, See also: การค้นหา, การสืบค้น, Syn. search, crusade, hunt
quest[VI] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quest[VT] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quester[N] ผู้ค้นหา, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้สำรวจ, Syn. hunter, seeker, searcher
question[N] คำถาม, See also: ปัญหา, ข้อสงสัย, Syn. enigma, problem, Ant. answer
question[N] การถาม, Syn. inquiry, inquiring, interrogatory
question[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา, Syn. topic, issue, proposal
question[VT] ตั้งคำถาม, See also: ซักถาม, สอบถาม
question[VT] สงสัย
quest for[PHRV] ควานหาอย่างหนัก, See also: พยายามหาอย่างหนัก, Syn. look for, search for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
question markn. เครื่องหมายคำถาม
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
equestrian(อีเควส'เทรียน) adj. เกี่ยวกับนักขี่ม้า,เกี่ยวกับเทคนิคการขี่ม้า,ซึ่งอยู่บนหลังม้า n. คนขี่ม้า, See also: equestrianism n. ดูequestrian
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry

English-Thai: Nontri Dictionary
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
question(vt) สงสัย,ถาม,ไต่ถาม,ไต่สวน,ตั้งกระทู้,สอบถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
question๑. ปัญหา๒. กระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question๑. ปัญหา (ก. ทั่วไป)๒. กระทู้ถาม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question in Parliamentกระทู้ถามในรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of lawปัญหาข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of privilegeปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Questions and answersคำถามและคำตอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions?Just Go with It (2011)
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
Only for questioning. Not too serious.นี่หรอคำถาม ดูคุณไม่สะทบสะท้านเลย The Great Dictator (1940)
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.มีเพียง เมเยอร์เบิก ที่ช่วยเราได้ ประเด็นคือ เราไม่เคยเห็นเขาอีกเลย The Great Dictator (1940)
He's wanted for questioning.ผมก็อยากจะถามอยู่พอดี The Great Dictator (1940)
- So... the border question.- ดังนั้น... ขอถามเรื่องชายแดน The Great Dictator (1940)
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง Rebecca (1940)
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย Rebecca (1940)
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว Rebecca (1940)
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ Rebecca (1940)
Go and question Dr. Baker. He'll tell you why Rebecca went to him.ไปถามหมอเบเกอร์ เขาจะบอกว่าทําไมรีเบคคาถึงไปหาเขา Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questA clever student can answer such a question easily.
questActually this will be my fourth question.
questAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
questAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
questA holiday this summer is out of the question.
questA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
questAll but she answered the question.
questAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
questAll the answers to this question were wrong.
questAll the answer to this question were wrong.
questAll you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.
questA man of questionable character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ร้องถาม[V] inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
ปัญหา[N] problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
เฝ้าถาม[V] question closely, See also: keep an asking, Example: แม่เฝ้าถามอาการป่วยของลูกสาวจากแพทย์เจ้าของไข้, Thai definition: เพียรถาม
ปุจฉา[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, สอบถาม, Ant. ตอบ, Example: หลายคนปุจฉาว่าอาจารย์ไปกินดีหมีรังแตนที่ไหนมาจึงอารมณ์ไม่ดี, Thai definition: ถาม, Notes: (ทัพศัพท์:บาลี)
สอบถาม[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้, Thai definition: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไล่เบี้ย[V] question, See also: cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้, Example: ่เขาไล่เบี้ยลูกน้องทุกคนเพื่อจะหาผู้กระทำผิดให้ได้
ไล่เลียง[V] cross-examine, See also: question, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น, Example: คุณย่าสงสัยจึงไล่เลียงจนได้ความว่าไปดูหนังกับผู้ชายมา, Thai definition: ถามเอาความจริงให้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
แบบสอบถาม[n.] (baēpsøpthām) EN: questionnaire   FR: questionnaire [m]
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEST    K W EH1 S T
QUESTS    K W EH1 S T S
QUESTAR    K W EH1 S T ER0
QUESTECH    K W EH1 S T EH2 K
QUESTION    K W EH1 S CH AH0 N
QUESTROM    K W EH1 S T R AH0 M
QUESTION    K W EH1 SH AH0 N
QUESTRAN    K W EH1 S T R AE2 N
QUESTIONS    K W EH1 S CH AH0 N Z
QUESTION'S    K W EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quest    (v) (k w e1 s t)
quests    (v) (k w e1 s t s)
quested    (v) (k w e1 s t i d)
questing    (v) (k w e1 s t i ng)
question    (v) (k w e1 s ch @ n)
questions    (v) (k w e1 s ch @ n z)
questioned    (v) (k w e1 s ch @ n d)
questioner    (n) (k w e1 s ch @ n @ r)
questioners    (n) (k w e1 s ch @ n @ z)
questioning    (v) (k w e1 s ch @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いごと;お願い事[おねがいごと, onegaigoto] (n) request [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご注文[ごちゅうもん, gochuumon] (n,vs) order; request [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, / ] question and answer [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request [Add to Longdo]
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] command request [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ユーザ要望[ユーザようぼう, yu-za youbou] user request [Add to Longdo]
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request [Add to Longdo]
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quest \Quest\, n. [OF. queste, F. qu[^e]te, fr. L. quaerere,
   quaesitum, to seek for, to ask. Cf. {Query}, {Question}.]
   1. The act of seeking, or looking after anything; attempt to
    find or obtain; search; pursuit; as, to rove in quest of
    game, of a lost child, of property, etc.
    [1913 Webster]
 
       Upon an hard adventure yet in quest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Cease your quest of love.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There ended was his quest, there ceased his care.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Request; desire; solicitation.
    [1913 Webster]
 
       Gad not abroad at every quest and call
       Of an untrained hope or passion.   --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who make search or inquiry, taken collectively.
    [1913 Webster]
 
       The senate hath sent about three several quests to
       search you out.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Inquest; jury of inquest.
    [1913 Webster]
 
       What lawful quest have given their verdict ? --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quest \Quest\, v. t. [Cf. OF. quester, F. qu[^e]ter. See
   {Quest}, n.]
   To search for; to examine. [R.] --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quest \Quest\, v. i.
   To go on a quest; to make a search; to go in pursuit; to beg.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      If his questing had been unsuccessful, he appeased the
      rage of hunger with some scraps of broken meat.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quest
   n 1: a search for an alternative that meets cognitive criteria;
      "the pursuit of love"; "life is more than the pursuance of
      fame"; "a quest for wealth" [syn: {pursuit}, {pursuance},
      {quest}]
   2: the act of searching for something; "a quest for diamonds"
     [syn: {quest}, {seeking}]
   v 1: make a search (for); "Things that die with their eyes open
      and questing"; "The animal came questing through the
      forest"
   2: search the trail of (game); "The dog went off and quested"
   3: bark with prolonged noises, of dogs [syn: {bay}, {quest}]
   4: seek alms, as for religious purposes
   5: express the need or desire for; ask for; "She requested an
     extra bed in her room"; "She called for room service" [syn:
     {request}, {bespeak}, {call for}, {quest}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 QUEST
     Quality Excellence for Suppliers of Telecommunication Leadership
 (org.), "QuEST"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top