ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investigate

IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investigate-, *investigate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investigate(vt) ตรวจสอบหาความจริง, See also: ค้นหาความจริง, Syn. examine, research, explore
investigate(vt) สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe
investigate(vi) สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. inquire, probe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ, สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน., See also: investigable adj. investigative, investigatory adj. investigator n., Syn. search, inquire

English-Thai: Nontri Dictionary
investigate(vt) สืบสวน, สืบสาว, สอบสวน, ไต่สวน, สำรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง The Great Dictator (1940)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
So we want to... investigate the problem firsthand.เราก็เลยต้อง... ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตัวเอง Rambo III (1988)
So we're going to the spud state to investigate a kidnapping... ดังนั้น พวกเราจึงต้องไป "รัฐมันฝรั่ง" เพื่อสืบสวนเรื่องการลักพาตัว Squeeze (1993)
You're asking me to investigate the inner workings... of my sister's twisted mind?นี่เธอขอให้ฉันมาวิเคราะห์ สมองเพี้ยนของพี่ฉันงั้นหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Never had to jump across rooftops. I investigate crimes, track leads and sit in court.ไม่เคยมีการกระโดดข้ามหลังคา ผมตรวจสอบอาชญากรรมนำไปสู่​​การติดตาม ... Showtime (2002)
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว Yomigaeri (2002)
Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program initially created to investigate certain aspects of the human psyche.Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program... ... initiallycreatedto investigate certain aspects of the human psyche. The Matrix Reloaded (2003)
What? I ask you to go to Seoul to look after Tae-il and investigate Il-mae's affairs.ว่าไงนะ ฉันขอให้แกช่วยไปกรุงโซล Crazy First Love (2003)
Nevertheless, I shall investigate any hidden qualities it may possess.ยังไงก็ตาม ... I must investigate any hidden qualities it may possess Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Well, we, uh... we'll investigate and solve your case.- ยังไง I Heart Huckabees (2004)
But after the allegations against Coach Carr turned out to be extremely true, the school board felt that it was best that we investigate every claim made in this Burn Book.มันก็อาจจะเป็นความจริง สภาผู้บริหารโรงเรียนคิดว่า เราจะตรวจสอบทุกๆเรื่อง ในสมุดเล่มนั้น Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investigateA committee has been set up to investigate the problem.
investigateA committee was constituted to investigate prices.
investigateA research organization investigated the effect.
investigateHe gave out that he would come over at once and investigate the matter.
investigateHe has investigated the possibility of cooperation.
investigateHe investigated the robbery in detail.
investigateIt is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology.
investigateIt's my business to investigate such things.
investigateJohn investigated the accident closely.
investigateShe investigated the company's output record carefully.
investigateShe tried to investigate the truth about the rumor.
investigateThe capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบสวน(v) investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สืบสวนคดี(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai Definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบสาว(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai Definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
ฟอกซัก(v) interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai Definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ฟอกพยาน(v) investigate the evidence, Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน, Example: ทนายฟอกพยานปากนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง, Thai Definition: ไต่ถามไล่เลียงพยาน
สืบสวน(v) investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai Definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[channasut] (v) EN: verify ; inspect ; investigate  FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
ฟอกซัก[føksak] (v) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question  FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสาวราวเรื่อง[seūpsāorāoreūang] (v) EN: investigate
สืบเสาะ[seūpsǿ] (v) EN: investigate
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVESTIGATE IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T
INVESTIGATED IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T AH0 D
INVESTIGATED IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T IH0 D
INVESTIGATES IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investigate (v) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪt (i1 n v e1 s t i g ei t)
investigated (v) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪtɪd (i1 n v e1 s t i g ei t i d)
investigates (v) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪts (i1 n v e1 s t i g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe #3,095 [Add to Longdo]
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, ] investigate; look into #4,961 [Add to Longdo]
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, ] investigate; study #13,086 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] investigate; restrain; scold #14,075 [Add to Longdo]
辩证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] investigate; dialectical #14,662 [Add to Longdo]
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, / ] investigate; check out (a story) #18,179 [Add to Longdo]
辨证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] investigate #18,429 [Add to Longdo]
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, / ] investigate the evidence of a case [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, ] investigate; try (in court) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] (v1, vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) #8,215 [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r, vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) #13,178 [Add to Longdo]
キャラバン[kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P) [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1, vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2, 一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz, vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1, vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1, vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp, v1) to investigate the facts [Add to Longdo]
取り調べる;取調べる[とりしらべる, torishiraberu] (v1, vt) to investigate; to examine [Add to Longdo]
身上調査[しんじょうちょうさ, shinjouchousa] (n, vs) examine (investigate into) a person's history [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top