Search result for

problem

(122 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -problem-, *problem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
problem[N] คำถาม, See also: ปัญหา, Syn. puzzle, riddle
problem[N] เรื่องยุ่งยาก, See also: เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก, Syn. dilemma, obstacle
problem[ADJ] ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม
problem[ADJ] ที่ยากจะแก้ไข
problematic[ADJ] ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. doubtful, problematical, debatable
problematical[ADJ] ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. problematic
problem-solving[N] การแก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
problem(พรอบ'เลิม) n. ปัญหา,ข้อปัญหา,โจทย์เรขาคณิต,โจทย์คณิตศาสตร์,หมากกล,เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา, Syn. question,riddle
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful

English-Thai: Nontri Dictionary
problem(n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
problemข้อปัญหา, ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
problem formulationการสร้างข้อปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem play; thesis playละครปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem, socialปัญหาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Problem childrenเด็กที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem employeesลูกจ้างที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem familiesครอบครัวที่มีปัญหา [TU Subject Heading]
Problem solvingการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]
Problem youthเยาวชนที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem-based learningการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน [TU Subject Heading]
Problems, exercises, etc.คำถามและแบบฝึกหัด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า
See also: S. facing problem,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there's a problem with your application.แต่ดูเหมือนว่าหลักฐารการสมัครของเธอจะมีปัญหานะ New Haven Can Wait (2008)
The only problem is, they won't do businessปัญหาเดียวก็คือ พวกเค้าไม่ได้มาคุยธุระกิจ Chuck in Real Life (2008)
If memory serves, you've had some mechanical problems.ถ้าเป็นงั้น นายอาจจะป่วยๆนะชัควันนี้ Chuck in Real Life (2008)
It sounds perfect. Just one problem--i know you.มันฟังดูดี มีแค่ปัญหานึง ฉันรู้จักนิสัยคุณ Chuck in Real Life (2008)
If you have a problem with our rules, then just say so,ถ้าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับกฏของเรา ก็ขอแค่บอกมา Chuck in Real Life (2008)
She's your problem. Humphrey doesn't warrant this.เธอคือปัญหาของคุณ ฮัมฟรีย์คงไม่ยอมเรื่องนี้แน่ Chuck in Real Life (2008)
I was thinking that bart was the problem,ทีแรก ชั้นคิดว่าปัญหามันมาจากบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
Dan, wait. if you're having a problem with chuck,แดน รอก่อน ถ้าเธอมีปัญหากับชัค Pret-a-Poor-J (2008)
The problem with fairy tales isแต่ปัญหาเล็ก ๆ ก็คือ Pret-a-Poor-J (2008)
So what's his problem?- แล้วตกลงปัญหามันคืออะไร ? There Might be Blood (2008)
You got a problem with me?คุณมีปัญหากับผมหรือ? Odyssey (2008)
The problem with that is both Dinah and A.C. went off the radar, looking for you.ปัญหาคือว่า ไดน่า กับ A.C หายไปจากเรดาห์ค้นหาของเรา Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
problemShe was very shy about her emergency problem, and asked the gynecologist to please examine her.
problemYou have to cope with those difficult problems.
problemHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
problemThe problem is that we don't have enough money.
problemWe should so act as to solve the problem.
problemRefer to the Users' Guide if you have any problems.
problemWe took up that problem at the last meeting.
problemThe problem is one of interpreting these ancient scriptures.
problemJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
problemMany European people are aware of environmental problems.
problemI want him to solve the problem.
problemAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
ปัญหา[N] problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
ตัวปัญหา[N] problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Syn. ปัญหา, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวปัญหา[N] problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ปมปัญหา[N] crux, See also: problem, Syn. ปม, ปัญหา, Example: ปมปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นตัวชูรสวรรณกรรมให้ชวนติดตาม
โจทย์[N] problem (in mathematics), See also: question, Syn. ปัญหา, Ant. เฉลย, Example: ผมต้องเสียเวลาทำโจทย์ข้อนี้อยู่หลายวัน, Count unit: ข้อ, Thai definition: คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān kap panhā) EN: deal with problems   FR: gérer les problèmes
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic   FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: remedy ; problem-solving   
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē panhā) EN: remedy ; solution ; problem solving   FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การรับรู้ปัญหา[n. exp.] (kān raprū panhā) EN: problem recognition   
การวินิจฉัยปัญหา[n. exp.] (kān winitchai panhā) EN: problem diagnosis   
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBLEM    P R AA1 B L AH0 M
PROBLEMS    P R AA1 B L AH0 M Z
PROBLEM'S    P R AA1 B L AH0 M Z
PROBLEMATIC    P R AA2 B L AH0 M AE1 T IH0 K
PROBLEMATICAL    P R AA2 B L AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
problem    (n) (p r o1 b l @ m)
problems    (n) (p r o1 b l @ m z)
problematic    (j) (p r o2 b l @ m a1 t i k)
problematically    (a) (p r o2 b l @ m a1 t i k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem

German-Thai: Longdo Dictionary
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Problem {n}; Problematik {f}; Aufgabe {f}; Sorge {f} | Probleme {pl} | ein Problem lösen | ein Problem lösen | ein Problem einkreisen | auf Probleme stoßen | Probleme wälzenproblem | problems | to solve a problem; to resolve a problem | to put the axe in the helve [fig.] | to consider a problem from all sides | to run into problems | to turn problems over in one's mind [Add to Longdo]
Problematik {f}problematic nature [Add to Longdo]
Problembeschreibung {f}; Problemtext {m}problem description [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Problemchen {n}; Störung {f}; Hindernis {n}hiccup [Add to Longdo]
Problemkind {n}problem child [Add to Longdo]
Problemkreis {m}; Problemzone {f}problem area [Add to Longdo]
Problemlöser {m}troubleshooter [Add to Longdo]
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge [Add to Longdo]
Problemmeldung {f}; Problemreport {m}problem report [Add to Longdo]
Problemprognose {f}problem-related forecasting [Add to Longdo]
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem [Add to Longdo]
Problemumgehung {f}; Umgehung {f}workaround [Add to Longdo]
Problemverfolgung {f}problem tracking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
エネルギー問題[エネルギーもんだい, enerugi-mondai] (n) energy problems [Add to Longdo]
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解决问题[jiě jué wèn tí, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] problem solving [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Problem \Prob"lem\, n. [F. probl[`e]me, L. problema, fr. Gr. ?
   anything thrown forward, a question proposed for solution,
   fr. ? to throw or lay before; ? before, forward + ? to throw.
   Cf. {Parable}. ]
   [1913 Webster]
   1. A question proposed for solution; a matter stated for
    examination or proof; hence, a matter difficult of
    solution or settlement; a doubtful case; a question
    involving doubt. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Anything which is required to be done; as, in
    geometry, to bisect a line, to draw a perpendicular; or,
    in algebra, to find an unknown quantity.
    [1913 Webster]
 
   Note: Problem differs from theorem in this, that a problem is
      something to be done, as to bisect a triangle, to
      describe a circle, etc.; a theorem is something to be
      proved, as that all the angles of a triangle are equal
      to two right angles.
      [1913 Webster]
 
   {Plane problem} (Geom.), a problem that can be solved by the
    use of the rule and compass.
 
   {Solid problem} (Geom.), a problem requiring in its geometric
    solution the use of a conic section or higher curve.
    [1913 Webster] Problematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 problem
   n 1: a state of difficulty that needs to be resolved; "she and
      her husband are having problems"; "it is always a job to
      contact him"; "urban problems such as traffic congestion
      and smog" [syn: {problem}, {job}]
   2: a question raised for consideration or solution; "our
     homework consisted of ten problems to solve"
   3: a source of difficulty; "one trouble after another delayed
     the job"; "what's the problem?" [syn: {trouble}, {problem}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 problem
   problem; trouble
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 problem
   problem; trouble
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 case
 
 1. durum, vaziyet, hal
 2. mesele, problem
 3. hasta
 4. vaka
 5. dava
 6. (gram) ismin hallerinden biri
 7. (k.dili.) garip bir kimse
 8. (A.B.D), (argo) iskandil etmek, dikizlemek. case ending (gram) hal takısı. case history tıbbi, sosyolojik veya psikiyatrik incelemelerde kullanmak üzere şahıslar veya aileler hakkında toplanan malumat. case in point konuşma konusu olan mesele. case knife kılıflı büyük bıçak. case law mahkeme içtihatlarına dayanan (huk.)uk. case lawyer dava vekili, avukat. case shot şarapnel. case system mahkeme içtihatlarına dayanan (huk.)uk sistemi. in any case her halde, ne de olsa, mutlaka. in case eğer, şayet. in case of, in case that olduğu taktirde. in that case o taktirde. Iower case (matb.) küçük harf. make out a case kuvvetli deliller göstermek. upper case (matb.) büyük harf.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prob
 
 1. (kıs.) probable, probably, problem.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sum
 
 1. (-med, -ming) toplam, yekun, mecmu, tutar, meblâğ
 2. problem
 3. en fazla miktar
 4. doruk
 5. özet, hülasa, öz
 6. toplamak, yekun çıkarmak. sum up özetlemek, hülasa etmek
 7. hüküm vermek. a good round sum büyük bir meblâğ. a lump sum toptan para. a sum of money bir miktar para. good at sums iyi hesap bilir, hesabı kuvvetli. in sum uzun sözün kısası, kısacası, velhasıl. the sum and substance of it hulâsa edersek, kısacası.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Problem [proːbleːm] (n) , s.(n )
   business; problem; trouble
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top