ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interrogate

IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrogate-, *interrogate*
Possible hiragana form: いんてっろがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogate[VI] ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
interrogate[VT] ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna interrogate the prisoner.ฉันต้องการจะ.. สอบสวนเชลยศึก Casualties of War (1989)
He's trying to interrogate that poor garbage collector with Togusa.ตอนนี้โทกุสะกำลังพยายามหาข้อมูล จากพนักงานเก็บขยะ Ghost in the Shell (1995)
-You want to interrogate me?-ฉันไปละ Valentine (2001)
And when we interrogate criminals,และเมื่อเราเข้าสืบสวน... Inspector Gadget 2 (2003)
And then you two, you will interrogate the guards.จากนั้นนาย 2 คน ทำทีเข้าไปคุยกับพวกยาม Rescue Dawn (2006)
It'll be hard to interrogate for now.It'll be hard to interrogate for now. Apt. (2006)
Heck, you might as well interrogate the whole town.ป๋า ไปสอบปากคำใครก็ได้ในเมืองนี้. The Fourth Man in the Fire (2008)
Think what you like, but I need to get in that room and interrogate him myself.ก็แล้วแต่คุณจะคิดน่ะ\ แต่ฉันต้องเข้าไปในห้องนั้น แล้วสอบสวนด้วยตัวฉันเอง Eagle Eye (2008)
When We interrogate him, he might give us some information that'll establish a link between this terrorist attack and the one in India.พอเราสอบสวนเขา เขาก็ให้ข้อมูลแก่เรา ที่อาจจะเชื่อมโยงการก่อการร้าย... ที่เกิดขึ้นที่นี่กับอีกแห่งในอินเดียได้ Resident Evil: Degeneration (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
- Are you going to interrogate him?คุณกำลังสอบปากคำเขารึ? The Day the Earth Stood Still (2008)
Interrogate him?เพื่อสอบปากคำเขา? The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งกระทู้[V] interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai definition: ยกประเด็นถาม
สอบปากคำ[V] interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
ฟอกซัก[V] interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ซักไซ้[V] interrogate, See also: ask, question closely, inquire, Syn. ถาม, ซัก, คาดคั้น, ซักถาม, สืบสาว, ไต่ถาม, ซักไซ้ไล่เลียง, Ant. ตอบ, Example: เขาซักไซ้จากผู้รู้ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ซักฟอก[V] question, See also: interrogate, ask, Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม, Example: คณะกรรมการรัฐสภาซักฟอกรัฐมนตรีเรื่องการวางระเบิดในภาคใต้, Thai definition: ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ซักถาม[V] question, See also: interrogate, inquire, ask, Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: นักเรียนซักถามอาจารย์เรื่องการหักเหของแสงในน้ำ
ซัก[V] question, See also: interrogate, ask, query, inquire, Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้จัดการซักลูกน้องว่ามีปัญหาหนักใจในเรื่องการทำงานหรือไม่, Thai definition: ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง
ซักไซ้ไล่เลียง[V] interrogate, See also: ask, question closely, inquire, investigate, enquire, Syn. ซัก, ซักถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: เอกพงษ์ปล่อยให้พวกเขาซักไซ้ไล่เลียงกันเอาเอง
สอบปากคำ[V] question, See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire, Syn. สอบสวน, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
สอบสวน[V] question, See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire, Syn. สอบปากคำ, Example: ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา, Thai definition: ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
กระทู้[v.] (krathū) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account   FR: questionner ; interroger
ซัก[v.] (sak) EN: question ; interrogate   FR: questionner
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute   FR: cuisiner (fam.)
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สืบพยาน[v. exp.] (seūp phayān) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness   
สอบปากคำ[v.] (søppākkham) EN: interrogate ; question   FR: interroger
สอบพยาน[n.] (søpphayān) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness   FR: analyser les témoignages
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERROGATE IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T
INTERROGATED IH2 N T EH1 R AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrogate (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪt (i1 n t e1 r @ g ei t)
interrogated (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪtɪd (i1 n t e1 r @ g ei t i d)
interrogates (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪts (i1 n t e1 r @ g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讯问[xùn wèn, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; ask about, #20,871 [Add to Longdo]
盘问[pán wèn, ㄆㄢˊ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; cross-examine; inquire, #27,323 [Add to Longdo]
审问[shěn wèn, ㄕㄣˇ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; examine; question, #27,968 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrogate \In*ter"ro*gate\, v. i.
   To ask questions. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrogate \In*ter"ro*gate\, n.
   An interrogation; a question. [Obs.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrogate \In*ter"ro*gate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Interrogating}.] [L. interrogatus, p. p. of interrogare to
   ask; inter between + rogare to ask. See Rogation.]
   To question formally; to question; to examine by asking
   questions; as, to interrogate a witness.
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou, uncalled, interrogate,
      Talker! the unreplying Fate?       --Emerson.
 
   Syn: To question; ask. See {Question}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrogate
   v 1: transmit (a signal) for setting off an appropriate
      response, as in telecommunication
   2: pose a series of questions to; "The suspect was questioned by
     the police"; "We questioned the survivor about the details of
     the explosion" [syn: {interrogate}, {question}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top