ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquiring

IH2 N K W AY1 ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquiring-, *inquiring*, inquir
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiring(adj) ช่างซักถาม, See also: อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquisitive, questioning
inquiringly(adv) ด้วยความอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously, inquisitively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม, ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've been inquiring about you all over Hong Kong.พวกเขาได้รับการสอบถามเกี่ยวกับคุณทั่วฮ่องกง Bloodsport (1988)
I'm inquiring about an accident that happened last night on Mulholland Drive.ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ถนนมัลฮอลแลนด์ค่ะ Mulholland Dr. (2001)
Mr. Deasey will be inquiring into the death of Mr. Quayle's wife.คุณ ดีซีย์ จะสอบสวนเกี่ยวกับ การตายของภรรยาคุณเควลี่ The Constant Gardener (2005)
You've been inquiring about Elizabeth Masterson?คุณมาถามเรื่อง คุณหมอ แมสเตอร์สัน? Just Like Heaven (2005)
We're inquiring about a soldier who was here a week ago.เราจะถามเกี่ยวกับทหารคนนึง ที่นี่อาทิตย์ก่อน In the Valley of Elah (2007)
Um, I'm inquiring about a constituent's husband.ผมตามหาสามีของเพื่อนอยู่ Rendition (2007)
At last, inquiring minds!ในที่สุด จิตใจที่เปี่ยมด้วยคำถาม! From Up on Poppy Hill (2011)
Oh, he came inquiring after a book.เขาต้องการ หนังสือเล่มหนึ่ง Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Really? Who is it? Inquiring minds want to know.จริงเหรอ ใครล่ะ ผมชักอยากรู้แล้วสิ Kill Shot (2011)
I snooped on daddy's computer, and I found an email inquiring about the land.หนูแอบดูคอมของพ่อ และพบอีเมล์สอบถามเรื่องที่ดิน Let's Kill Bridget (2012)
Inquiring minds want to know.ความอยากรู้อยากเห็นของฉันต้องการที่จะรู้ Infamy (2012)
He was inquiring about our early software development.เขาสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟท์แวร์ของเราก่อนหน้านี้ Sabotage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiringI wrote to everybody inquiring after their health in the hot season.
inquiringThe police are inquiring into his connections with the criminals.
inquiringThe police are now inquiring into the cause of the fire.
inquiringThe police were inquiring into the suspect's past.
inquiringThey are inquiring into the matter.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INQUIRING IH2 N K W AY1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiring (v) ˈɪnkwˈaɪərɪŋ (i1 n k w ai1 @ r i ng)
inquiringly (a) ˈɪnkwˈaɪərɪŋliː (i1 n k w ai1 @ r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下聞[かぶん, kabun] (n, vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season [Add to Longdo]
勤求[ごんぐ, gongu] (n) inquiring the Buddha way [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying [Add to Longdo]
借問[しゃもん;しゃくもん, shamon ; shakumon] (n, vs) inquiring; enquiring [Add to Longdo]
聞いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring [Add to Longdo]
奉伺[ほうし, houshi] (n, vs) inquiring about (one's health) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquire \In*quire"\, v. i. [imp. & p. p. {Inquired}; p. pr. &
   vb. n. {Inquiring}.] [OE. enqueren, inqueren, OF. enquerre,
   F. enqu['e]rir, L. inquirere, inquisitum; pref. in- in +
   quarere to seek. See {Quest} a seeking, and cf. {Inquiry}.]
   [Written also {enquire}.]
   1. To ask a question; to seek for truth or information by
    putting queries.
    [1913 Webster]
 
       We will call the damsel, and inquire. --Gen. xxiv.
                          57.
    [1913 Webster]
 
       Then David inquired of the Lord yet again. And the
       Lord answered him.          --1 Sam.
                          xxiii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to learn anything by recourse to the proper means
    of knowledge; to make examination.
    [1913 Webster]
 
       And inquire
       Gladly into the ways of God with man. --Miltom.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is followed by of before the person asked;
      as, to inquire of a neighbor. It is followed by
      concerning, after, or about, before the subject of
      inquiry; as, his friends inquired about or concerning
      his welfare. "Thou dost not inquire wisely concerning
      this." --Eccl. vii. 10. It is followed by into when
      search is made for particular knowledge or information;
      as, to inquire into the cause of a sudden death. It is
      followed by for or after when a place or person is
      sought, or something is missing. "Inquire in the house
      of Judas for one called Saul of Tarsus." --Acts ix. 11.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquiring \In*quir"ing\, a.
   Given to inquiry; disposed to investigate causes; curious;
   as, an inquiring mind.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquiring
   adj 1: given to inquiry; "an inquiring mind" [ant:
       {uninquiring}, {uninquisitive}]
   n 1: a request for information [syn: {questioning}, {inquiring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top