Search result for

inquiry

(50 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquiry-, *inquiry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiry    [N] การไต่สวน, Syn. investigation, query

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry, commission ofคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Inquiry Methodsวิธีการตอบคำถาม [การแพทย์]
Inquiry Teachingการสอนแบบสืบสวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiryThis subject is outside the scope of our inquiry.
inquiryWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.
inquiryThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
inquiryHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquiryOn inquiry learned that she was out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานสอบสวน    [N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī søpsūan) EN: inquiry official   
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
แผนกสอบสวน[n. exp.] (phanaēk søpsūan) EN: inquiry section   
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRY    IH2 N K W AY1 R IY0
INQUIRY    IH2 N K W ER0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiry    (n) (i1 n k w ai1 @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsbüro {n}inquiry office [Add to Longdo]
Untersuchungsbericht {m}inquiry report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] (n) {comp} inquiry function [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] inquiry; inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquiry \In*quir"y\, n.; pl. {Inquiries}. [See {Inquire}.]
   [Written also {enquiry}.]
   1. The act of inquiring; a seeking for information by asking
    questions; interrogation; a question or questioning.
    [1913 Webster]
 
       He could no path nor track of foot descry,
       Nor by inquiry learn, nor guess by aim. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The men which were sent from Cornelius had made
       inquiry for Simon's house, and stood before the
       gate.                 --Acts x. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. Search for truth, information, or knowledge; examination
    into facts or principles; research; investigation; as,
    physical inquiries.
    [1913 Webster]
 
       All that is wanting to the perfection of this art
       will undoubtedly be found, if able men . . . will
       make inquiry into it.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of inquiry}. See under {Court}.
 
   {Writ of inquiry}, a writ issued in certain actions at law,
    where the defendant has suffered judgment to pass against
    him by default, in order to ascertain and assess the
    plaintiff's damages, where they can not readily be
    ascertained by mere calculation. --Burrill.
 
   Syn: Interrogation; interrogatory; question; query; scrutiny;
     investigation; research; examination.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquiry
   n 1: a search for knowledge; "their pottery deserves more
      research than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry},
      {research}]
   2: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]
   3: a systematic investigation of a matter of public interest
     [syn: {inquiry}, {enquiry}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top