ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquiry

IH2 N K W AY1 R IY2   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquiry-, *inquiry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiry[N] การไต่สวน, Syn. investigation, query

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry, commission ofคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Inquiry Methodsวิธีการตอบคำถาม [การแพทย์]
Inquiry Teachingการสอนแบบสืบสวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
You are to be put before an inquiry committee.คุณได้ถูกเริ่มก่อนคณะ กรรมการจะถามหา Akira (1988)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Your father's now facing an inquiry at work and it's entirely your fault!พ่อแกกำลังถูกที่ทำงานสอบสวนอยู่ เป็นความผิดของแกทั้งหมด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้ The Corporation (2003)
We received your inquiry regarding your depersonalization study, and a spot has become available.เราได้รับคำร้องขอให้ศึกษา เกี่ยวกับอาการรู้สึกเหมือนไม่จริงของคุณแล้ว และตอนนี้ก็มีที่ว่างให้คุณเข้ามาได้ Numb (2007)
Please submit your inquiry in writing to her office.มีอะไรกรุณาเขียนมาที่นี่ดีกว่าครับ Rendition (2007)
ALANCE INQUIRY CHECKING ACCOUNT ACCOUNT BALANCEสอบถามยอดคงเหลือ ตรวจสอบบัญชี ยอดเงินคงเหลือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
and we pay him the respect of considering him innocent until the inquiry can establish the full facts of the matter.และเราตอบแทนเขาด้วยการเคารพในความคิดที่บริสุทธิ์ จนกระทั่งการไต่สวนได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องทั้งหมด. The Same Old Story (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
I FILED AN INQUIRY DOWNTOWN.ฉันส่งเบาะแสไปให้สำนักงานสืบสวนแล้ว Zoe's Reprise (2009)
Your methods of inquiry must Be as tired as your hair.วิธีการสืบสวนของพวกเธอ ช่างน่าเบื่อเหมือนทรงผมเธอ Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiryHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquiryOn inquiry learned that she was out.
inquiryThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
inquiryThis subject is outside the scope of our inquiry.
inquiryWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานสอบสวน[N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī søpsūan) EN: inquiry official   
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
แผนกสอบสวน[n. exp.] (phanaēk søpsūan) EN: inquiry section   
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRY IH2 N K W AY1 R IY2
INQUIRY IH1 N K W AH0 R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiry (n) ˈɪnkwˈaɪəriː (i1 n k w ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] inquiry; inquire [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsbüro {n}inquiry office [Add to Longdo]
Untersuchungsbericht {m}inquiry report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] (n) {comp} inquiry function [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquiry \In*quir"y\, n.; pl. {Inquiries}. [See {Inquire}.]
   [Written also {enquiry}.]
   1. The act of inquiring; a seeking for information by asking
    questions; interrogation; a question or questioning.
    [1913 Webster]
 
       He could no path nor track of foot descry,
       Nor by inquiry learn, nor guess by aim. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The men which were sent from Cornelius had made
       inquiry for Simon's house, and stood before the
       gate.                 --Acts x. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. Search for truth, information, or knowledge; examination
    into facts or principles; research; investigation; as,
    physical inquiries.
    [1913 Webster]
 
       All that is wanting to the perfection of this art
       will undoubtedly be found, if able men . . . will
       make inquiry into it.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of inquiry}. See under {Court}.
 
   {Writ of inquiry}, a writ issued in certain actions at law,
    where the defendant has suffered judgment to pass against
    him by default, in order to ascertain and assess the
    plaintiff's damages, where they can not readily be
    ascertained by mere calculation. --Burrill.
 
   Syn: Interrogation; interrogatory; question; query; scrutiny;
     investigation; research; examination.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquiry
   n 1: a search for knowledge; "their pottery deserves more
      research than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry},
      {research}]
   2: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]
   3: a systematic investigation of a matter of public interest
     [syn: {inquiry}, {enquiry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top