ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำรวจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรวจ-, *สำรวจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้กำกับการเดินสำรวจที่ดิน(n) Adjudication Team Leader

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวจ(v) survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
สำรวจ(v) survey, See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจค้น, Example: พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มาสำรวจเส้นทางสายนี้, Thai Definition: ดูทั่วๆ อย่างถี่ถ้วน
สำรวจหา(v) survey, See also: examine, study, Syn. สำรวจ, ตรวจหา, ค้นหา, Example: เรากำลังสำรวจหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ตามถ้ำต่างๆ
สำรวจตลาด(v) survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai Definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรวจ(สำหฺรวด) ก. ตรวจสอบ เช่น สำรวจสำมะโนครัว สำรวจพฤติกรรม, ตรวจหา เช่น สำรวจแหล่งแร่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanise; botanizeสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanize; botaniseสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biochemical Surveyสำรวจทางชีวเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn us right.เครื่องมือสำรวจยิงที่เหมาะสม Help! (1965)
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า Blazing Saddles (1974)
I'm just gonna go up there and take a look around. Nobody's gonna see me.ฉันแค่ไปสำรวจรอบๆที่นั่น ไม่มีใครเห็นฉันหรอกน่ะ Phantasm (1979)
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า The Road Warrior (1981)
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm not taking a survey.ล็อฟฉันไม่ได้รับการสำรวจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've been sending probes out here since the '70s.เราได้รับการส่งยานสำรวจออก จากที่นี่ ตั้งแต่ยุค 70 เพื่อให้มีพวกคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm an explorer.ฉันสำรวจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Kuwata and the others went to look around Kisarazu.คุวาตะ และคนอื่นๆ ไปสำรวจดูรอบๆ คิซาราสุ Akira (1988)
Scout around some?สำรวจบางแห่งรอบๆ นี้รึ? Akira (1988)
We're looking for tunnels, bunkers, unmapped trails, whatever.เราจะสำรวจอุโมงค์ ที่กำบังเส้นทาง Casualties of War (1989)
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวจ[samrūat] (v, exp) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at  FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สำรวจความคิดเห็น[samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: polling  FR: sonder l'opinion ; prendre le pouls (fig.)
สำรวจความเสียหาย[samrūat khwāmsīahāi] (v, exp) EN: survey
สำรวจตลาด[samrūat talāt] (v, exp) EN: survey the market ; research the market  FR: étudier le marché ; prospecter le marché
สำรวจหา[samrūat-hā] (v) EN: survey ; examine ; study  FR: étudier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
census(vt) สำรวจจำนวนประชากร
check(vt) สำรวจให้แน่ใจ, See also: ดูให้แน่ใจ, Syn. ensure, see
examine for(phrv) สำรวจ, See also: ค้นหา
dowse(vi) ใช้ไม้กระทุ้งหาแหล่งน้ำ, See also: สำรวจแหล่งน้ำ / เกลือแร่, Syn. prospect
explore(vi) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore(vt) สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
go over(phrv) ตรวจตรา, See also: สำรวจ, ตรวจอย่างละเอียด, Syn. go through, look over, run over
go round(phrv) สำรวจไปรอบๆ
inspect(vt) ตรวจสอบ, See also: สำรวจ
introspect(vt) สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
census(เซน'ซัส) { censused, censusing, censuses } n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
check(เชค) { checked, checking, checks } vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง, สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต (หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) , ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
conspectusn. ปริทรรศน์, การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ , การสำรวจ, ข้อสรุป, บทสรุป
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น, การสำรวจ, การตรวจ, การวินิจฉัย, สอบสวน
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored, exploring, explores } v. สำรวจตรวจค้น, สำรวจ, ตรวจ, วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ, นักสำรวจ, ผู้สำรวจตรวจค้น, ผู้วินิจฉัย, ผู้สอบสวน, เครื่องตรวจ
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aquanaut(n) นักประดาน้ำ, นักสำรวจใต้ทะเล
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
exploration(n) การสำรวจ, การตรวจค้น, การสอบสวน, การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ, ตรวจค้น, ตรวจ, วินิจฉัย, วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ, ผู้สอบสวน, ผู้ตรวจสอบ, เครื่องตรวจ
feel(vi, vt) รู้สึก, สำนึก, เข้าใจ, เห็นใจ, สัมผัส, คลำหา, ทาบทาม, สำรวจ
inspect(vt) ตรวจ, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ, การสำรวจ, การตรวจพล
investigate(vt) สืบสวน, สืบสาว, สอบสวน, ไต่สวน, สำรวจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] TH: สำรวจ  EN: to investigate
極める[きわめる, kiwameru] TH: สำรวจอย่างถี่ถ้วน  EN: to investigate thoroughly
究明[きゅうめい, kyuumei] TH: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง  EN: investigation
見渡す[みわたす, miwatasu] TH: สำรวจดู  EN: to survey (scene)
研究[けんきゅう, kenkyuu] TH: สำรวจค้นคว้า  EN: investigation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top