ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

query

K W IY1 R IY0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -query-, *query*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
query[N] คำถาม, Syn. question, inquiry
query[N] ข้อข้องใจ, See also: ข้อสงสัย, Syn. doubt
query[N] เครื่องหมายคำถาม, Syn. ask, call into question, question, inquire about
query[N] การสอบถาม
query[VT] ถามถึง
query[VT] ตั้งคำถาม
querying[ADJ] ช่างซักถาม, Syn. inquisitive
query with[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ Mad Max (1979)
The query intersected with my subject, Sir.แบบสอบถาม intersected กับเรื่องเซอร์ของฉัน Cubeº: Cube Zero (2004)
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ. Stardust (2007)
I do have a parting query sir, Thomas.ตอนนี้ผมมีอีกคำถามหนึ่ง เซอร์ โทมัส Sherlock Holmes (2009)
Query complete, sir.ทีโมนาโคก็พิสูจน์แล้ว ได้คำตอบมาแล้วครับ Iron Man 2 (2010)
Swap you. Query for query.ΜсСluѕkіе! Cloud Atlas (2012)
Uh, query name. So email, keyword, whatever selector you want.ชื่อไว้ค้นหา อีเมล คีย์เวิร์ด ตัวเลือกที่ต้องการ Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queryIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อซักถาม[N] question, See also: query, Example: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด, Thai definition: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ทูลถาม[V] ask, See also: query, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Example: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสอบถามข้อมูล[n. exp.] (kān søpthām khømūn) EN: query   FR: requête [f]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist   FR: question [f]
กระทู้[v.] (krathū) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account   FR: questionner ; interroger
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query   FR: douter ; être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary
QUERY K W IY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
query (v) kwˈɪəʳriː (k w i@1 r ii)
querying (v) kwˈɪəʳrɪɪŋ (k w i@1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache {f}query language [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションクエリ[, akushonkueri] (n) {comp} action query [Add to Longdo]
クエリ[, kueri] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリー[, kueri-] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリチャネル[, kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クエリデザイン[, kueridezain] (n) {comp} query design [Add to Longdo]
テキストクエリ[, tekisutokueri] (n) {comp} text query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ユニオンクエリ[, yunionkueri] (n) {comp} union query [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] (n) {comp} SQL; Structured Query Language [Add to Longdo]
構造化問い合わせ言語[こうぞうかといあわせげんご, kouzoukatoiawasegengo] (n) structured query language; SQL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
クエリー[くえりー, kueri-] query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Query \Que"ry\, n.; pl. {Queries}. [L. quaere, imperative sing.
   of quaerere, quaesitum to seek or search for, to ask,
   inquire. Cf. {Acquire}, {Conquer}, {Exquisite}, {Quest},
   {Require}.]
   1. A question; an inquiry to be answered or solved.
    [1913 Webster]
 
       I shall conclude with proposing only some queries,
       in order to a . . . search to be made by others.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. A question in the mind; a doubt; as, I have a query about
    his sincerity.
    [1913 Webster]
 
   3. An interrogation point [?] as the sign of a question or a
    doubt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Query \Que"ry\, v. i.
   1. To ask questions; to make inquiry.
    [1913 Webster]
 
       Each prompt to query, answer, and debate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a doubt; as, I query if he is right.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Query \Que"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Queried}; p. pr. & vb. n.
   {Querying}.]
   1. To put questions about; to elicit by questioning; to
    inquire into; as, to query the items or the amount; to
    query the motive or the fact.
    [1913 Webster]
 
   2. To address questions to; to examine by questions.
    [1913 Webster]
 
   3. To doubt of; to regard with incredulity.
    [1913 Webster]
 
   4. To write " query" (qu., qy., or ?) against, as a doubtful
    spelling, or sense, in a proof. See {Qu[ae]re}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 query
   n 1: an instance of questioning; "there was a question about my
      training"; "we made inquiries of all those who were
      present" [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
      {interrogation}] [ant: {answer}]
   v 1: pose a question [syn: {question}, {query}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top