ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

find out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -find out-, *find out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
find out(phrv) ค้นพบ
find out(phrv) มีผลต่อ
find out(phrv) ได้รับการแต่งตั้ง
find out(phrv) หาความจริง, See also: ตรวจสอบ, Syn. discover

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
There was someone sailing with her, and you have to find out who it was, that's it, isn't it, Maxim?มีคนอื่นที่แล่นเรือไปกับหล่อน และคุณต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใคร - ใช่มั้ยคะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง Rebecca (1940)
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 Angry Men (1957)
What'd you find out Shorty?ได้ความว่าไง ไอ้เตี้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-What will he find out there, Doctor?เขาจะพบอะไรที่นั่นคะด็อคเตอรื Beneath the Planet of the Apes (1970)
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Find out what he's got under his fingernails.หาสิ่งที่เขามีอยู่ภายใต้เล็บของเขา The Godfather (1972)
Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.ทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับครอบครัวของเรา และหาสิ่งที่คุณสามารถ The Godfather (1972)
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
find outAs soon as we find out anything, we will contact you.
find outBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
find outCould you find out how to get there?
find outExperiments will enable you to find out what is wrong.
find outFind out the meaning of the word for yourself.
find outFirst find out her name and address.
find outGive me a ring if you find out anything.
find outHe tried to find out what he was up against.
find outHe was hard put to find out an explanation.
find outI'd like to find out my bank balance.
find outI don't know what that word means, but I'll try to find out.
find outI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบ(v) detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
คลำ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคลำหาเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
ดูลาดเลา(v) find out, See also: try to find out the actual situation, Syn. ดูทีท่า
สืบ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher
ควานหา[khwān hā] (v, exp) EN: search ; rummage with ; find out
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[seūp hā] (v, exp) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out

Japanese-English: EDICT Dictionary
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s, vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
見付け出す;見つけだす;見つけ出す[みつけだす, mitsukedasu] (v5s, vt) to find out; to discover; to locate [Add to Longdo]
捜し当てる;探し当てる[さがしあてる, sagashiateru] (v1, vt) to find out; to discover; to detect [Add to Longdo]
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s, vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up [Add to Longdo]
探り当てる[さぐりあてる, saguriateru] (v1, vt) to find out [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1, vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
聞込む;聞き込む[ききこむ, kikikomu] (v5m, vt) to get information; to find out; to get wind of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 find out
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   4: trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He
     was caught out"; "She was found out when she tried to cash
     the stolen checks" [syn: {find out}, {catch out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top