Search result for

topic

(57 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topic-, *topic*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topic    [N] หัวข้อ, See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง, Syn. theme, subject, theorem, point
topical    [ADJ] เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น, Syn. thematic, nominal, subjective

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topicaยาใช้เฉพาะที่ (ทา, แปะ, พ่น, พอก, หยอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topicAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
topicWere there any interesting topics in today's history class?
topicBut now to our next topic.
topicYou don't have to come up with an unusual topic for your speech.
topicThat's not my favorite topic.
topicThe topic is taboo here.
topicThe topic is worth discussing.
topicNevertheless, the topic is worth discussing.
topicIt's not a suitable topic for discussion.
topicThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท [N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
หัวข้อเรื่อง    [N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūang) EN: topic ; subject   FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
เนื้อหา [n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content   FR: sommaire [f]
ประเด็นสำคัญ [n. exp.] (praden samkhan) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic   FR: point important [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPIC    T AA1 P IH0 K
TOPICS    T AA1 P IH0 K S
TOPICAL    T AA1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topic    (n) (t o1 p i k)
topics    (n) (t o1 p i k s)
topical    (j) (t o1 p i k l)
topically    (a) (t o1 p i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagesgespräch {n} | Tagesgespräche {pl}topic talk of the day | topic talks of the day [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P) [Add to Longdo]
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis [Add to Longdo]
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics [Add to Longdo]
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
サブテーマ[, sabute-ma] (n) subtopic (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion [Add to Longdo]
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, / ] topic under discussion; thread of discussion [Add to Longdo]
论题[lùn tí, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] topic [Add to Longdo]
讲题[jiǎng tí, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄧˊ, / ] topic of a lecture [Add to Longdo]
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion) [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, / ] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トピック[とぴっく, topikku] topic [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topic \Top"ic\, n. [F. topiques, pl., L. topica the title of a
   work of Aristotle, Gr. topika`, fr. topiko`s of or for place,
   concerning to`poi, or commonplaces, fr. to`pos a place.]
   (a) One of the various general forms of argument employed in
     probable as distinguished from demonstrative reasoning,
     -- denominated by Aristotle to`poi (literally, places),
     as being the places or sources from which arguments may
     be derived, or to which they may be referred; also, a
     prepared form of argument, applicable to a great variety
     of cases, with a supply of which the ancient rhetoricians
     and orators provided themselves; a commonplace of
     argument or oratory.
   (b) pl. A treatise on forms of argument; a system or scheme
     of forms or commonplaces of argument or oratory; as, the
     Topics of Aristotle.
     [1913 Webster]
 
        These topics, or loci, were no other than general
        ideas applicable to a great many different
        subjects, which the orator was directed to consult.
                          --Blair.
     [1913 Webster]
 
        In this question by [reason] I do not mean a
        distinct topic, but a transcendent that runs
        through all topics.         --Jer. Taylor.
     [1913 Webster]
 
   2. An argument or reason. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Contumacious persons, who are not to be fixed by any
       principles, whom no topics can work upon. --Bp.
                          Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. The subject of any distinct portion of a discourse, or
    argument, or literary composition; also, the general or
    main subject of the whole; a matter treated of; a subject,
    as of conversation or of thought; a matter; a point; a
    head.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) An external local application or remedy, as a
    plaster, a blister, etc. [Obsoles.] --Wiseman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topic \Top"ic\, a.
   Topical. --Drayton. Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topic
   n 1: the subject matter of a conversation or discussion; "he
      didn't want to discuss that subject"; "it was a very
      sensitive topic"; "his letters were always on the theme of
      love" [syn: {subject}, {topic}, {theme}]
   2: some situation or event that is thought about; "he kept
     drifting off the topic"; "he had been thinking about the
     subject for several years"; "it is a matter for the police"
     [syn: {topic}, {subject}, {issue}, {matter}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top