ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topic

T AA1 P IH0 K   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topic-, *topic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topic[N] หัวข้อ, See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง, Syn. theme, subject, theorem, point
topical[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น, Syn. thematic, nominal, subjective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topicaยาใช้เฉพาะที่ (ทา, แปะ, พ่น, พอก, หยอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, my name was the topic of conservation.- Actually my name was the topic of conversation. Gattaca (1997)
King find most practical and excellent topic for discussion.King find most practical and excellent topic for discussion. Anna and the King (1999)
The topic of discussion has showed upประเด็นที่จะพูดได้เริ่มต้นแล้ว Bad Guy (2001)
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
Not only that, you've become the hot topic lately.ไม่แค่นั้นนะ คุณกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ใขขณะนี้เลยหล่ะ If in Love... Like Them (2007)
I brought up the topic so slowly.ฉันยกเรื่องนี้มาพูดอย่างช้าๆ 9 Ends 2 Out (2007)
So afraid that you can't bring up the topic yourself.ต่างคนต่างก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ Operation Proposal (2007)
I don't think I have the courage to bring up that topic myself.ชั้นไม่คิดว่าชั้นกล้าพอที่จะยกเรื่องนี้มาพูดก่อน Operation Proposal (2007)
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์ Like Stars on Earth (2007)
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว... Cat's in the Bag... (2008)
It's maybe not the best topic for conversation down here.พูดขึ้นมาทำไม ไม่เข้าท่าเลย Cloverfield (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topicAffirmative action and busing are debated topics.
topicAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
topicAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
topicA new topic came up in conversation.
topicAs far as I'm concerned the topic is worth discussing.
topicBut now to our next topic.
topicHe changed the topic of conversation.
topicHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
topicHe has a lot of topics for conversation.
topicHe is familiar with the topic.
topicHe remarked on the topic.
topicI steered clear of sensitive topics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
หัวข้อเรื่อง[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūang) EN: topic ; subject   FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
เนื้อหา [n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content   FR: sommaire [f]
ประเด็นสำคัญ [n. exp.] (praden samkhan) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic   FR: point important [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPIC T AA1 P IH0 K
TOPICS T AA1 P IH0 K S
TOPICAL T AA1 P AH0 K AH0 L
TOPICAL T AA1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topic (n) tˈɒpɪk (t o1 p i k)
topics (n) tˈɒpɪks (t o1 p i k s)
topical (j) tˈɒpɪkl (t o1 p i k l)
topically (a) tˈɒpɪkliː (t o1 p i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄊㄧˊ, / ] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti, #1,782 [Add to Longdo]
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion), #9,377 [Add to Longdo]
论题[lùn tí, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] topic, #45,407 [Add to Longdo]
讲题[jiǎng tí, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄧˊ, / ] topic of a lecture, #83,967 [Add to Longdo]
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion [Add to Longdo]
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, / ] topic under discussion; thread of discussion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagesgespräch {n} | Tagesgespräche {pl}topic talk of the day | topic talks of the day [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P) [Add to Longdo]
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis [Add to Longdo]
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics [Add to Longdo]
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
サブテーマ[, sabute-ma] (n) subtopic (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トピック[とぴっく, topikku] topic [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topic \Top"ic\, n. [F. topiques, pl., L. topica the title of a
   work of Aristotle, Gr. topika`, fr. topiko`s of or for place,
   concerning to`poi, or commonplaces, fr. to`pos a place.]
   (a) One of the various general forms of argument employed in
     probable as distinguished from demonstrative reasoning,
     -- denominated by Aristotle to`poi (literally, places),
     as being the places or sources from which arguments may
     be derived, or to which they may be referred; also, a
     prepared form of argument, applicable to a great variety
     of cases, with a supply of which the ancient rhetoricians
     and orators provided themselves; a commonplace of
     argument or oratory.
   (b) pl. A treatise on forms of argument; a system or scheme
     of forms or commonplaces of argument or oratory; as, the
     Topics of Aristotle.
     [1913 Webster]
 
        These topics, or loci, were no other than general
        ideas applicable to a great many different
        subjects, which the orator was directed to consult.
                          --Blair.
     [1913 Webster]
 
        In this question by [reason] I do not mean a
        distinct topic, but a transcendent that runs
        through all topics.         --Jer. Taylor.
     [1913 Webster]
 
   2. An argument or reason. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Contumacious persons, who are not to be fixed by any
       principles, whom no topics can work upon. --Bp.
                          Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. The subject of any distinct portion of a discourse, or
    argument, or literary composition; also, the general or
    main subject of the whole; a matter treated of; a subject,
    as of conversation or of thought; a matter; a point; a
    head.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) An external local application or remedy, as a
    plaster, a blister, etc. [Obsoles.] --Wiseman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topic \Top"ic\, a.
   Topical. --Drayton. Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topic
   n 1: the subject matter of a conversation or discussion; "he
      didn't want to discuss that subject"; "it was a very
      sensitive topic"; "his letters were always on the theme of
      love" [syn: {subject}, {topic}, {theme}]
   2: some situation or event that is thought about; "he kept
     drifting off the topic"; "he had been thinking about the
     subject for several years"; "it is a matter for the police"
     [syn: {topic}, {subject}, {issue}, {matter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top