Search result for

look for

(65 entries)
(0.057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look for-, *look for*
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look for[PHRV] มองหา, See also: ค้นหา, Syn. quest for, search for, seek for
look for[PHRV] หวังว่าจะได้รับ, See also: คาดหวัง, Syn. search after, search for, seek after, seek for
look for[PHRV] แส่หาเรื่อง, See also: ได้เรื่อง, ทำให้ประสบกับความยุ่งยาก, Syn. ask for, head for
look for[PHRV] ค้นหา, See also: หา, Syn. seek, search for
look for[PHRV] เฝ้ารอ, See also: เฝ้าคอย, คาดหวัง, Syn. anticipate, expect
look forward to[IDM] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to[PHRV] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to[PHRV] ตั้งหน้ารอคอย, Syn. anticipate

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Nate Archibald, and I look forwardฉันเนี่ยแหละ เนท อาร์ชิบอลด์ และฉันก็รอ New Haven Can Wait (2008)
I'm--i'm gonna go look for nate. He's taller and easier to spot.ผมจะไปตามหาเนท เขาตัวสูงแล้วก็มองเห็นง่าย There Might be Blood (2008)
I'm gonna look for jenny.ฉันจะไปตามหาเจนนี่ There Might be Blood (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
Look forward to our meeting soon I do.อีกเดี๋ยวเราคงได้พบกัน Ambush (2008)
With all due respect General, strategically it doesn't make any sense for someone to come look for us.ด้วยความเคารพนะ ท่านนายพล ตามหลักการแล้ว มันคงจะยากสักหน่อย ที่จะมีใครออกมาตามหาเรา Rising Malevolence (2008)
- The shutters! Look for the button. - Shutters, shutters.ประตูเหล็ก หาปุ่มแล้วปิดซะ ประตูๆ Episode #1.5 (2008)
Close your eyes, Goten! Look for his Ki!โกเท็น หลับตาแล้วมาหาตัวจริงของมันสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I look forward to delivering him to youข้าตั้งตาคอยที่จะส่งเขาให้ท่านอยู่แล้ว Cloak of Darkness (2008)
We look forward to hearing more from you.ผมหวังว่าคุณจะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราต่อไปนะครับ Scandal Makers (2008)
He won't look for you when you're this close.เขาไม่ตามคุณป้าหรอกค่ะถ้าป้าอยู่แถวๆนี้ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look forAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
look forA poor school record will count against you when you look for a job.
look forColumbus sailed farther west to look for a new continent.
look forHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
look forHe began to look for a job.
look forHe came to New York in order to look for a job.
look forIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
look forI have lost my pen. Will you help me look for it?
look forI hope this letter interests you and look forward to your reply.
look forI'll look forward to it.
look forI look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.
look forI look forward to corresponding with you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท[V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
แส่หาเรื่อง[V] make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
เสาะแสวงหา[V] look for, Syn. เสาะหา, แสวงหา, Example: ชาวอินเดียข้ามมาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อเสาะแสวงหาทองคำ
วอน[V] ask for, See also: look for trouble, seek one's own destruction, Example: เธอนี่วอนเจ็บตัวอยู่ได้ ไม่รู้จักเข็ด, Thai definition: รนหาที่
ตามหา[V] look for someone, Example: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป, Thai definition: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ
มองหา[V] look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
สอดส่าย[V] look for, Syn. มองหา, Example: ดวงตาทุกคู่สอดส่ายไปตามพื้นดินที่เฉอะแฉะ
ดูเล่น[V] look at something for fun, See also: look for amusement, look at something for pleasure
เที่ยวหา[V] look for, See also: go around looking for, search (for), seek for, Syn. ตามหา
แส่[V] take unnecessary, See also: look for trouble, Syn. เสือก, ยุ่ง, สอดรู้สอดเห็น, จุ้นจ้าน, จุ้น, Example: เขากำลังแส่หาเรื่อง, Thai definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for   FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire   
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne
แสวงหา[v.] (sawaēnghā) EN: seek for ; search for ; look for   FR: rechercher ; viser

Japanese-English: EDICT Dictionary
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
漁る[あさる(P);すなどる(ok);いさる(ok), asaru (P); sunadoru (ok); isaru (ok)] (v5r,vt) to fish for; to look for; (P) [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, ] look forward to, #68,240 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look for
   v 1: try to locate or discover, or try to establish the
      existence of; "The police are searching for clues"; "They
      are searching for the missing man in the entire county"
      [syn: {search}, {seek}, {look for}]
   2: be excited or anxious about [syn: {anticipate}, {look for},
     {look to}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top