ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปสรรค

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปสรรค-, *อุปสรรค*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปสรรค(อุปะสัก, อุบปะสัก) น. เครื่องขัดข้อง, ความขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง. (ส. อุปสรฺค; ป. อุปสคฺค)
อุปสรรคคำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมเป็นต้น และถือเป็นคำเดียวกับคำนามหรือคำกริยานั้น เพราะตามปรกติจะไม่ใช้ตามลำพัง เช่น วัฒน์ = เจริญ อภิวัฒน์ = เจริญยิ่ง ปักษ์ = ฝ่าย ปฏิปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impedimentอุปสรรคทางกฎหมาย, ข้อขัดข้องทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impediment to marriageอุปสรรคทางกฎหมายในการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervening obstacleอุปสรรคแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barriers to entry (Industrial organization)อุปสรรคต่อการเข้าตลาด [TU Subject Heading]
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Technical Barrier to Tradeอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า, Example: การกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้า ระบบใบรับรองด้านสุขอนามัยของสินค้านำเข้า หรือส่งออกที่ประเทศหนึ่งกำหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรค หรือเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าระหว่างประเทศได้ แกตต์ ได้มีข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to Trade Agreement)เพื่อมิให้ประเทศภาคีใช้กฎข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการ ทดสอบและการรับรองด้านสุขอนามัย ในทางที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Trade Barrierอุปสรรคทางการค้า, Example: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่เป็นการจำกัดการค้าเสรี ระหว่างองค์กรหรือหน่วยธุรกิจของประเทศนั้นกับต่างประเทศ มาตรการต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง ภาษี โควต้า (ดู QRs) การห้ามซื้อขายสินค้า การคว่ำบาตรทางการค้า (ดู Boycott) กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้การค้าขายดำเนินไปอย่างไม่คล่องตัว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, Ted, when the going got rough...และก็ เท็ด เมื่อสิ่งที่ดำเนินอยู่มีอุปสรรค... Airplane! (1980)
this is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค Spies Like Us (1985)
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
This whole event has to go off without a hitch, otherwise, heads will roll.ทั้งหมดนี้ ต้องดำเนินไป อย่าให้มีอุปสรรคได้ ไม่งั้น บางคนลำบากแน่ Mannequin: On the Move (1991)
And, Count, please, don't worry your pretty little wart...และก็ท่านเคานต์ ได้โปรด อย่ากังวลกับอุปสรรคเล็กน้อยนี่เลยนะครับ Mannequin: On the Move (1991)
Now then, perhaps I can divine a solution to this thorny problem.เอาละ บางทีข้าอาจมีทางแก้อุปสรรคเหล่านี้ Aladdin (1992)
Where's your obstacle?มีอุปสรรคอันใดกัน Wuthering Heights (1992)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
You're integral to the project!นายเป็นอุปสรรคต่อโครงการ The Lawnmower Man (1992)
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [ m ] ; obstruction [ f ] ; barrière [ f ] ; entrave [ f ] ; difficulté [ f ] ; épreuve [ f ] ; problème [ m ]
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: prefix  FR: préfixe [ m ]
อุปสรรคในการพัฒนา[uppasak nai kān patthanā] (n, exp) EN: barrier to development  FR: obstacle au développement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ado(n) ความวุ่นวาย, See also: อุปสรรค, ความยุ่งยาก, Syn. fuss, trouble
bar(n) อุปสรรค, See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
barrier(n) อุปสรรค, Syn. obstacle
catch(n) อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่, Syn. snag
handicap(n) อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
hitch(n) อุปสรรค
hurdle(n) เครื่องกีดขวาง, See also: อุปสรรค
millstone about one's neck(idm) ภาระ, See also: อุปสรรค
impediment(n) สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. hindrance, obstacle
obstacle(n) อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) { barred, barring, bars } n. ท่อน, แท่ง, ไม้ขวาง, แถบ, กลอน, สลักประตู, ไม้ราว, กระบอง, ลูกกรง, สิ่งกั้น, รั้ว, อุปสรรค์, ลำ, เส้น, สาย, คอก (ในศาล) , อาชีพทนายความ, ราวที่ทนายความว่าความในศาล, บัลลังก์สอบสวนในศาล, ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, สายสะพายอิสริยาภรณ์, บาร์ vt. ใส่กลอน
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, Syn. obstacle
block(บลอค) { blocked, blocking, blocks } n. ท่อนไม้, ท่อนหิน, ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่, ห่อดินระเบิด, แท่นโลหะ, เขียง, แม่พิมพ์, ลูกรอก, ตะแลงแกง, ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน, เครื่องกีดขวาง, ทั้งแถว, ทั้งก้อน, ทั้งปีก, ตึกใหญ่, คฤหาสน์ใหญ่, อุปสรรค, การขัดขวาง, เขตหนึ่งของตัวเมือง, เขตห่างไกลท
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง, การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง, การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน, สิ่งเชื่อมประสาน, ดั้ง, ดั้งจมูก, ดั้งแว่นตา, หอบังคับการเรือ, ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม, ข้าม, ทอดข้าม, ผ่านพ้น (อุปสรรค) , เชื่อมต่อ, ข้ามให้พ้น, Syn. span
clean(คลีน) adj. สะอาด, เกลี้ยง, หมดจด, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่หยาบคาย, ไม่มีกัมมันตภาพรังสี, ไม่มีรอยแก้, ไม่มีอุปสรรค์, เป็นระเบียบเรียบร้อย, ไม่มีทั้งสิ้น, ไร้เดียงสา, ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด, รักสะอาด, สมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น. vt. ลบออก, ขจัดออก. v
clear(เคลียร์) { cleared, clearing, clears } adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด, ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน, แลกเปลี่
clog(คลอก) { clogged, clogging, clogs } v. ขัดขวาง, เต็มไปด้วย, อุดตัน, ติดเกาะ, ติดกัน, n. สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค, รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke
cross(ครอส) { crossed, crossing, crosses } n. กากบาท, ไม้กางเขน, -Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) , สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์, ศาสนาคริสต์, แกงไต, รูปไขว้, ตรา, การตัดสลับกัน, การประสบอุปสรรค, ความลำบาก, ความยุ่งยากใจ, การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) , พันธุ์ผสม, หมัดเหว
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก, ลำบาก, มีอุปสรรค, ขัดสน, ดื้อรั้น, Syn. hard, Ant. easy

English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น, อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, ด่านศุลกากร
breakthrough(n) การบุกทะลวง, การฝ่าอุปสรรค, การพัฒนา, ความก้าวหน้า
clog(n) เครื่องถ่วง, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค
difficult(adj) ยาก, ยุ่งยาก, ลำบาก, มีอุปสรรค, ขัดสน
difficulty(n) ความยาก, ความยุ่งยาก, ความลำบาก, อุปสรรค, ขวากหนาม
drawback(n) ความเสียเปรียบ, ข้อบกพร่อง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, การคืนเงิน, การถอนเงิน
handicap(n) การต่อให้, การเสียเปรียบ, ความบกพร่อง, อุปสรรค
handicap(vt) ต่อให้, ทำให้เสียเปรียบ, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดขวาง
hinder(vi, vt) กีดกั้น, ขัดขวาง, ขวางทาง, มีอุปสรรค

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] TH: อุปสรรค  EN: obstacle

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, Syn. Verwehrung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top