ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัญหา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัญหา-, *ปัญหา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญหา(n) problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
ปัญหาจราจร(n) traffic problem, Example: ผู้ว่าฯ ควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน, Thai Definition: ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาของยวดยาน
ปัญหามลพิษ(n) pollution problem, Example: ปัญหามลพิษกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก, Thai Definition: ปัญหาเกี่ยวกับพิษที่เกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสังคม(n) social problem, Example: ปัญหาสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้แก่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการทุจริตในวงราชการ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาวะใดๆ ในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ไม่พึงปรารถนา ต้องการแก้ไขให้มีการกลับคืนสู่สภาวะปกติ
ปัญหาโลกแตก(n) unsolvable issue, Example: 30 บาท กับทันตแทพย์ที่ไม่อยากถอนฟันกลายเป็นปัญหาโลกแตกอยู่ในขณะนี้, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: ปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้, Notes: (ปาก)
ปัญหาลับสมอง(n) riddle, Example: ในปัจจุบันนี้เมืองไทยมีรายการเกมส์ปัญหาลับสมองทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนใช้สติปัญญา
ปัญหาเฉพาะหน้า(n) facing problem, Example: ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทุกขณะ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญหาน. ข้อสงสัย, ข้อขัดข้อง, เช่น ทำได้โดยไม่มีปัญหา, คำถาม, ข้อที่ควรถาม, เช่น ตอบปัญหา, ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาทางการเมือง.
ปัญหาโลกแตกน. ปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political questionปัญหาการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of lawปัญหาข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact questionปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
check problemปัญหาตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypothetical questionปัญหาที่ต้องอาศัยความเห็นผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexed questionปัญหาที่แก้ไม่ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed questionsปัญหาผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotional problems of childrenปัญหาทางอารมณ์ของเด็ก [TU Subject Heading]
Ethical problemsปัญหาทางจริยธรรม [TU Subject Heading]
German reunification question (1949-1990)ปัญหาการรวมเยอรมัน [TU Subject Heading]
Korean reunification question (1945- )ปัญหาการรวมเกาหลี [TU Subject Heading]
Race relationsปัญหาเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Social problemsปัญหาสังคม [TU Subject Heading]
Social problems in motion picturesปัญหาสังคมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Territorial questionsปัญหาเขตแดน [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
transnational issuesปัญหาข้ามชาติ อาทิ ปัญหายาเสพติด การฟอกเงิน ฯลฯ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a mess.ฉันมีปัญหา Don't Fear the Scott (2012)
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว The Great Dictator (1940)
Everyone is full of troubles.ทุกคนต่างมีปัญหา The Great Dictator (1940)
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
We're in enough trouble!เรามีปัญหาไม่มากพอหรือยังไง The Great Dictator (1940)
Yes. No problem.ใช่ ไม่มีปัญหา The Great Dictator (1940)
It should be no trouble.ปัญหาควรจะไม่มี The Great Dictator (1940)
I knew we have-a no trouble.ผมรู้ว่าเราไม่มีปัญหากัน The Great Dictator (1940)
- That's just the trouble with the world today, you see?นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับโลก วันนี้ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญหา[panhā] (n) EN: problem ; trouble ; difficulty  FR: problème [ m ] ; difficulté [ f ] ; question [ f ] ; ennui [ m ] ; complication [ f ] ; pépin [ m ] (fam.) ; embêtement [ m ] (fam.)
ปัญหากระดูก[panhā kradūk] (n, exp) EN: thorny problem ; hard nut to crack  FR: problème épineux [ m ]
ปัญหาคณิฅศาสตร์[panhā khanittasāt] (n, exp) EN: mathematical problem  FR: problème mathématique [ m ]
ปัญหาความสอดคล้องแบบบูล[panhā khwām søtkhløng baēp Būn] (n, exp) EN: Boolean satisfiability ; SAT
ปัญหาทางเศรษฐกิจ[panhā thāng sētthakit] (n, exp) FR: problème économique [ m ]
ปัญหาที่ซับซ้อน[panhā thī sapsøn] (n, exp) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [ m ]
ปัญหาวัฒนธรรม[panhā watthanatham] (n, exp) EN: cultural problems
ปัญหาสอบ[panhā søp] (n, exp) FR: test [ m ] ; épreuve [ f ]
ปัญหาสังคม[panhā sangkhom] (n, exp) EN: social problem ; social question  FR: problème social [ m ] ; question sociale [ f ]
ปัญหาสิ่งแวดล้อม[panhā singwaētløm] (n, exp) EN: environmental problems  FR: problème environnemental [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.
dyslacxia(n) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed-wetting(n) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)
blip(n) ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
brain-teaser(n) ปัญหาที่ยากแต่ก็สนุกที่จะหาทางแก้
case(n) ปัญหา, Syn. problem
Chinese puzzle(n) ปัญหาที่ซับซ้อน
conundrum(n) ปัญหาที่ยากจะแก้ออก
crux(n) ปัญหายุ่งยาก, Syn. difficult problem, puzzling thing
disease(n) ปัญหา, See also: ภัยสังคม, Syn. trouble
distress(n) ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
faction(n) ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม, Syn. dissension

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้าน (ปัญหา) , หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง, ทิศทาง, ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
bionics(ไบออน'นิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาของมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกอื่น ๆ
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
bug(บัก) { bugged, bugging, bugs } n. แมลง, เชื้อจุลินทรีย์, ความบกพร่อง, แฟน, คนคลั่ง, เครื่องดักฟัง, ความคลั่ง, เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน, ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault, defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย เกิดการลัดวงจรขึ้น การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้, เผาไหม้, ร้อนจัด, สว่างมาก, ลุกช่วง, เร่าร้อน, สำคัญ, รีบด่วน n. การเผาไหม้, ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
conundrum(n) ปริศนา, ปัญหา
crux(n) ปมปัญหา, ประเด็นสำคัญ, กางเขน, กากบาท
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน, เป็นปัญหา, เป็นที่ถกเถียงกัน
decided(adj) เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, เด็ดขาด, แน่นอน, ไม่มีปัญหา, ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว, อย่างแน่วแน่, อย่างแน่นอน, อย่างไม่มีปัญหา
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่, โต้แย้งได้, เถียงได้, แย้งได้
disputation(n) การโต้เถียง, การโต้แย้ง, การถกปัญหา, การอภิปราย
dissertation(n) การสนทนา, การถกปัญหา, การบรรยาย, การเขียนตำรา, วิทยานิพนธ์
facet(n) ด้าน, เหลี่ยมเพชรพลอย, แง่ปัญหา
issue(n) การออกไป, ปัญหา, ผลลัพธ์, ผลประโยชน์, การส่งออกไป, รุ่น, ชุด, ฉบับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dog eat dog[ด๊อก อีท ด๊อก] (slang) ปัญหารุนแรง
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า, Syn. facing problem

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
課題[かだい, kadai] (n) ปัญหา
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] TH: ปัญหาอุปสรรค  EN: problem
本題[ほんだい, hondai] TH: ปัญหาสำคัญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
einwandfrei(adj, adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
beheben(vi) |behob, hat behoben| แก้ไข เช่น ein Problem beheben แก้ปัญหา
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก, See also: viel, Syn. wesentlich
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
über(prep) ข้าม, พ้น เช่น Der junge Mann hilft dem Blinden über die Straße. เด็กหนุ่มคนนั้นช่วยคนตาบอดข้ามถนน, Kannst du mir über das Problem hinweg helfen? เธอสามารถช่วยให้ฉันผ่านพ้นปัญหานี้ได้ไหม
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top