ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impossible

IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impossible-, *impossible*
English-Thai: Longdo Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impossible[ADJ] ซึ่งเป็นไปไม่ได้, See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. miraculous, unbelieved, Ant. possible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable

English-Thai: Nontri Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impossibleที่พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't ask that you should love me. I won't ask impossible things.ฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉัน ฉันจะไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้ Rebecca (1940)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
Impossible to trace, so you don't worry about prints.เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์ The Godfather (1972)
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน Gandhi (1982)
So, it's impossible for both of us.คุณผิด. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's impossible to find.หายากจริง The Princess Bride (1987)
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง' Night of the Living Dead (1990)
That's an impossible question. I'm sorry.นั่นเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้ ฉันขอโทษ The Russia House (1990)
When, um, God makes the impossible possible.เมื่อเอ่อพระเจ้าที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ Pulp Fiction (1994)
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า In the Mouth of Madness (1994)
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impossibleAllen was given a problem that was impossible to solve.
impossibleAs far as my experience goes, such a plan is impossible.
impossibleAt present it is medically impossible to cure this disease.
impossibleA victory is unlikely but not impossible.
impossibleBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
impossibleBut for his help, your success would be impossible.
impossibleCamping is impossible where there is no water.
impossibleDo you think it impossible to finish the task before five?
impossibleFinishing the report by tomorrow is next to impossible.
impossibleFor him to finish it in a day would be impossible.
impossibleFor the boy to swim across the river was impossible.
impossibleHe found it impossible to go there on foot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีทาง[V] impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน, Ant. เป็นไปได้, Example: นายไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได้หรอก, Thai definition: ไม่เป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ไม่ได้[v. exp.] (mai dāi = mei dāi ) FR: c'est impossible ! ; non, impossible !
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[xp] (mai mī arai thī pen pai mai dai) EN: there is nothing impossible   FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีทาง[X] (mai mī thāng) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible   FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
เป็นไปไม่ได้[v.] (penpai mai dāi) EN: be impossible ; it's impossible   FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible
เป็นไปไม่ได้ว่า[v. exp.] (penpai mai dāi wā) FR: il est impossible que

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSSIBLE IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L
IMPOSSIBLE'S IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impossible (j) ˈɪmpˈɒsəbl (i1 m p o1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
做不到[zuò bù dào, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] impossible, #8,406 [Add to Longdo]
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, / ] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force, #88,234 [Add to Longdo]
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, / ] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はずがない[, hazuganai] (exp) (See 筈・1) cannot (do); it is impossible that... [Add to Longdo]
インポシブル;インポッシブル[, inposhiburu ; inposshiburu] (adj-na) (col) impossible [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impossible \Im*pos"si*ble\, n.
   An impossibility; as, he tried to do the impossible. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      "Madam," quoth he, "this were an impossible!"
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impossible \Im*pos"si*ble\, a. [F., fr. L. impossibilis; pref.
   im- not + possibilis possible. See {Possible}.]
   Not possible; incapable of being done, of existing, etc.;
   unattainable in the nature of things, or by means at command;
   insuperably difficult under the circumstances; absurd or
   impracticable; not feasible.
   [1913 Webster]
 
      With men this is impossible; but with God all things
      are possible.              --Matt. xix.
                          26.
   [1913 Webster]
 
      Without faith it is impossible to please him. --Heb.
                          xi. 6.
   [1913 Webster]
 
   {Impossible quantity} (Math.), an imaginary quantity. See
    {Imaginary}.
 
   Syn: See {Impracticable}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impossible
   adj 1: not capable of occurring or being accomplished or dealt
       with; "an impossible dream"; "an impossible situation"
       [ant: {possible}]
   2: totally unlikely [syn: {impossible}, {inconceivable}, {out of
     the question}, {unimaginable}]
   3: used of persons or their behavior; "impossible behavior";
     "insufferable insolence" [syn: {impossible}, {insufferable},
     {unacceptable}, {unsufferable}]
   n 1: something that cannot be done; "his assignment verged on
      the impossible"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 impossible /ɛ̃posibl/ 
  impossible

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top