ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skeptical

S K EH1 P T AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skeptical-, *skeptical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skeptical(n) ผู้สงสัย, Syn. skeptic, doubter, questioner, Ant. believer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย, ขี้สงสัย, Syn. sceptical, suspicious

English-Thai: Nontri Dictionary
skeptical(adj) ขี้สงสัย, ไม่เชื่อ, กังขา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา? Contact (1997)
I'm going to be extremely skeptical about all this.ผมจะสงสัยไว้ก่อนสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ Unbreakable (2000)
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโสด High Tension (2003)
Yeah, that's the Number 7, right? Skeptical with a side of cynicism.เสียงเบอร์ 7 สินะ ถากถางแดกดัน Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I have to admit, I was somewhat skeptical when you first came to me with your proposal.ผมต้องยอมรับว่า ผมรู้สึกเคลือบแคลง เมื่อตอนคุณมายื่นข้อเสนอให้ผมครั้งแรก War (2007)
The skeptical "l know better than you" voice that you trot out every time you think I'm making a mistake.เฮนรี่ จะกลับมาหาหนูบ่อยๆ เขาบอกว่าหนูเป็นของสำคัญที่สุดในชีวิตเขา Betty's Baby Bump (2008)
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่ Just Business (2008)
I'd normally be skeptical of anything coming from nina, But in this case, she's correct.ปกติผมจะไม่เชื่อ สิ่งที่มาจากนีน่าแต่ ในกรณีนี้เธอพูดถูก The Ghost Network (2008)
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง Three Kingdoms (2008)
They were skeptical as well.ว่าพวกเขาสงสัยอย่างมาก Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Look, I-I don't understand how you can ignore something that even the most skeptical people in the world think might be real.ฟังนะ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณถึงเพิกเฉย ต่อบางสิ่งได้ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น กับทุกคนบนโลก คิดดูว่ามันเป็นจริง Black Swan (2009)
"Hey, Cameron, I'm still a little skeptical that we have enough functionality in the site"เฮ้ แคมเมรอน ฉันยังสงสัยนิดหน่อยว่า เรามีโครงสร้างระบบในเวบ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
ขี้สงสัย[khīsongsai] (adj) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical  FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
สงสัย[songsai] (v) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect  FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKEPTICAL S K EH1 P T AH0 K AH0 L
SKEPTICAL S K EH1 P T IH0 K AH0 L
SKEPTICALLY S K EH1 P T IH0 K AH0 L IY0
SKEPTICALLY S K EH1 P T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skeptical (j) skˈɛptɪkl (s k e1 p t i k l)
skeptically (a) skˈɛptɪkliː (s k e1 p t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, ] skeptical, #28,625 [Add to Longdo]
怀疑派[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀 / ] skeptical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skeptic \Skep"tic\, Skeptical \Skep"tic*al\, a. [Written also
   sceptic, sceptical.]
   1. Of or pertaining to a sceptic or skepticism; characterized
    by skepticism; hesitating to admit the certainly of
    doctrines or principles; doubting of everything.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) Doubting or denying the truth of revelation, or
    the sacred Scriptures.
    [1913 Webster]
 
       The skeptical system subverts the whole foundation
       of morals.              --R. Hall.
    [1913 Webster] -- {Skep"tac*al*ly}, adv. --
    {Skep"tic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skeptical
   adj 1: denying or questioning the tenets of especially a
       religion; "a skeptical approach to the nature of
       miracles" [syn: {disbelieving}, {skeptical}, {sceptical},
       {unbelieving}]
   2: marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a
     skeptical listener" [syn: {doubting}, {questioning},
     {skeptical}, {sceptical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top