Search result for

subject

(161 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subject-, *subject*
English-Thai: Longdo Dictionary
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , A. objective
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subject[N] หัวข้อ, See also: ประเด็น, เนื้อหาสาระ, Syn. point, topic, substance
subject[N] สาขาวิชา, See also: วิชา, Syn. course of study
subject[N] ประชากร, See also: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง, Syn. citizen, national, subordinate
subject[N] ประธานของประโยค
subject[ADJ] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียงไปทาง, Syn. liable to, prone to
subject[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร, Syn. inferior, obedient, subordinate
subject[ADV] ซึ่งขึ้นอยู่กับ, Syn. depending on
subject[VT] นำไปสู่, Syn. expose, put through
subject[VT] ทำให้อยู่ใต้อำนาจ, See also: ควบคุม, ทำให้ยอม, Syn. control, govern, overpower
subject to[PHRV] ทำให้มี, See also: ทำให้เกิด, ทำให้ได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
subjection(ซับเจค'เชิน) n. การพิชิต,การเอาชนะ,การทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม,การทำให้อยู่ในสังกัด,การอยู่ภายใต้การควบคุม,การอยู่ในสังกัด, Syn. conquer,ocntrol
subjective(ซับเจค'ทิฟว) adj. อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,อัตวิสัย,ส่วนตัว,แต่ละบุคคล,เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู,เกี่ยวกับผู้ดู., See also: ness n., Syn. introspective

English-Thai: Nontri Dictionary
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
subject(n) เรื่อง,คนในบังคับ,ประธาน,วิชา,หัวข้อ
subject(vt) ควบคุม,เอาไว้ในอำนาจ,ทำให้ยอม,เสนอ
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subjective(adj) ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ,เกี่ยวกับจิตวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subject๑. ผู้รับการทดลอง, สัตว์ทดลอง๒. เรื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject๑. คนในบังคับ๒. เรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjectคนในบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subject๑. คนในบังคับ (ก. รัฐธรรมนูญ)๒. เรื่อง (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject approval no riskการรับเสี่ยงภัยขึ้นอยู่กับการยอมรับเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject of obligationวัตถุแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject of recordบุคคลตามที่ถูกบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
subject premiumเบี้ยประกันภัยหลัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject toภายใต้บังคับแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject to averageขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subjectคนในบังคับ [การทูต]
Subject (Philosophy)จิตวิสัย (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Subject bibliographyบรรณานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject cardบัตรหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject catalogingการทำรายการส่วนเนื้อเรื่อง [TU Subject Heading]
Subject dictionaryพจนานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject encyclopediaสารานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject heading subdivisionหัวเรื่องย่อย [TU Subject Heading]
Subject headingsหัวเรื่อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subject (n ) เป้าหมาย
subject toภายใต้, ภายใต้บังคับแห่ง, ภายใต้บังคับ (กฎหมาย)
subject to (vt ) ต้องมีการ...
subject toขึ้นอยู่กับ
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ
subjectivityความรู้สึกนึกคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Subject:SubjectThe Two in Tracksuits (2008)
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Oh, he's just trying to change the subject.โอ้.. เขาพยายามหันเหหัวเรื่อง The Itch (2008)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
Subjectหัวข้อ Portrait of a Beauty (2008)
Well, it's not a pleasant subject.เอาหล่ะ, นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนัก Baby and I (2008)
This is even worse than being a subject of King Yuri.นี่จะเป็นสิ่งเลวร้าย สำหรับกษัรติย์ยูริ The Kingdom of the Winds (2008)
You can gain a subject giving him power and riches any day.ไม่มีวันที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการจากเขาหรอก The Kingdom of the Winds (2008)
But you never lose a subject willing to risk his life for his country.แต่ท่านจะสูญเสีย The Kingdom of the Winds (2008)
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Talk about another subject.-เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเถอะ Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subjectAlgebra is my favorite subject.
subjectAll entries are subject to review once added.
subjectA man of strong will is not subject to corruption.
subjectAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
subjectA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
subjectAre you subject to colds?
subjectA sentence normally has a subject and a verb.
subjectAs to that subject, we will discuss it later.
subjectBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
subjectBill disagreed with his classmates on every subject.
subject"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
subjectChildren are subject to their parents' rules.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
อัตวิสัย[N] subject, Ant. วัตถุวิสัย
เนื้อหาวิชา[N] subject matter, See also: subject description, Example: อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, Thai definition: สาระสำคัญของวิชา
หัวข้อเรื่อง[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
วิชา[N] subject, See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning, Example: ท่านไม่พอใจเท่าไหร่เพราะผมทำเกรดได้ไม่ดีในวิชาหลักๆ อาทิ เลข วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์, Count unit: วิชา, Thai definition: ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน
แก่นเรื่อง[N] theme, See also: subject matter, idea, keynote, Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ, สาระ, Example: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง
ขึ้น[V] depend on, See also: subject to, Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: นฤมลต้องการลางานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะอนุมัติหรือไม่, Thai definition: อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น
อัตนัย[ADJ] subjective, Syn. จิตวิสัย, Ant. ปรนัย, Example: ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบข้อสอบอัตนัย เพราะบังคับให้เขาต้องทำงานหนัก โดยต้องเตรียมเนื้อหา และแนวคิดมาล่วงหน้า, Thai definition: ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้, Notes: (อังกฤษ)
ตารางสอน[N] classroom time table, See also: subject time table, Syn. ตารางเรียน, Example: ครูทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด, Thai definition: ตารางที่บรรจุรายการสอน ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด
ท้องเรื่อง[N] subject matter, See also: essence of the story, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เป็นลักษณะการแสดงแบบละครตะวันตก, Thai definition: เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity   
อัตวิสัย [adj.] (attawisai) EN: subjective   
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ดรรชนีค้นเรื่อง[n. exp.] (datchanī khon reūang) EN: subject index   
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūang) EN: topic ; subject   FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBJECT    S AH0 B JH EH1 K T
SUBJECT    S AH1 B JH IH0 K T
SUBJECTS    S AH1 B JH IH0 K T S
SUBJECTS    S AH0 B JH EH1 K T S
SUBJECTS    S AH1 B JH IH0 K S
SUBJECTED    S AH0 B JH EH1 K T AH0 D
SUBJECT'S    S AH1 B JH IH0 K T S
SUBJECTS'    S AH1 B JH EH0 K T S
SUBJECTS'    S AH1 B JH EH0 K S
SUBJECTING    S AH0 B JH EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subject    (n) (s uh1 b jh i k t)
subject    (v) (s @1 b jh e1 k t)
subjects    (n) (s uh1 b jh i k t s)
subjects    (v) (s @1 b jh e1 k t s)
subjected    (v) (s @1 b jh e1 k t i d)
subjecting    (v) (s @1 b jh e1 k t i ng)
subjection    (n) (s @1 b jh e1 k sh @ n)
subjective    (j) (s @1 b jh e1 k t i v)
subjectively    (a) (s @1 b jh e1 k t i v l ii)
subjectivity    (n) (s uh2 b jh e k t i1 v i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnung {f} nach Sachgebietensubject classification [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller Vorschriftensubject to all regulations [Add to Longdo]
Betreff {n} | kein Betreff; ohne Themasubject | no subject [Add to Longdo]
Fachreferat {n}subject specialization [Add to Longdo]
Fachreferent {m}subject specialist [Add to Longdo]
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ... [Add to Longdo]
Inhalt eines Buchessubject matter [Add to Longdo]
Lehrfach {n}; Unterrichtsfach {n}; Studienfach {n} | Lehrfächer {pl}; Unterrichtsfächer {pl}; Studienfächer {pl}subject | subjects [Add to Longdo]
Lektor {m}subject specialist [Add to Longdo]
Lernstoff {m}subject matter [Add to Longdo]
Liefermöglichkeit {f}subject to availability [Add to Longdo]
Materie {f} (Thema)subject matter [Add to Longdo]
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject [Add to Longdo]
Sachkatalog {m} | Sachkataloge {pl}subject catalogue | subject catalogues [Add to Longdo]
Sachregister {n}subject index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
サブジェクト[, sabujiekuto] (n) subject [Add to Longdo]
サブジェクトライン[, sabujiekutorain] (n) {comp} subject line [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject) [Add to Longdo]
ピーカン;ぴいかん[, pi-kan ; piikan] (n) state of fine weather where one is subject to direct sunlight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主观[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ, / ] subjective [Add to Longdo]
主观主义[zhǔ guān zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] subjectivism [Add to Longdo]
主词[zhǔ cí, ㄓㄨˇ ㄘˊ, / ] subject [Add to Longdo]
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] subject-predicate sentence; subject-predicate clause [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, ] subject to (foreign domination, emotions etc) [Add to Longdo]
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course [Add to Longdo]
科目[kē mù, ㄎㄜ ㄇㄨˋ, ] subject [Add to Longdo]
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, / ] subject; class; lesson [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブジェクトライン[さぶじえくとらいん, sabujiekutorain] subject line [Add to Longdo]
記述項の左辺[きじゅつこうのさへん, kijutsukounosahen] subject of entry [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
主題[しゅだい, shudai] subject [Add to Longdo]
主題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication [Add to Longdo]
報告対象メッセージ[ほうこくたいしょうメッセージ, houkokutaishou messe-ji] subject message [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]
サブジェクト[さぶじえくと, sabujiekuto] Subject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subject \Sub*ject"\, n. [From L. subjectus, through an old form
   of F. sujet. See {Subject}, a.]
   1. That which is placed under the authority, dominion,
    control, or influence of something else.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: One who is under the authority of a ruler
    and is governed by his laws; one who owes allegiance to a
    sovereign or a sovereign state; as, a subject of Queen
    Victoria; a British subject; a subject of the United
    States.
    [1913 Webster]
 
       Was never subject longed to be a king,
       As I do long and wish to be a subject. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The subject must obey his prince, because God
       commands it, human laws require it.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Note: In international law, the term subject is convertible
      with citizen.
      [1913 Webster]
 
   3. That which is subjected, or submitted to, any physical
    operation or process; specifically (Anat.), a dead body
    used for the purpose of dissection.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is brought under thought or examination; that
    which is taken up for discussion, or concerning which
    anything is said or done. "This subject for heroic song."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Make choice of a subject, beautiful and noble, which
       . . . shall afford an ample field of matter wherein
       to expatiate.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy subject of these quarrels. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The person who is treated of; the hero of a piece; the
    chief character.
    [1913 Webster]
 
       Writers of particular lives . . . are apt to be
       prejudiced in favor of their subject. --C.
                          Middleton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Logic & Gram.) That of which anything is affirmed or
    predicated; the theme of a proposition or discourse; that
    which is spoken of; as, the nominative case is the subject
    of the verb.
    [1913 Webster]
 
       The subject of a proposition is that concerning
       which anything is affirmed or denied. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   7. That in which any quality, attribute, or relation, whether
    spiritual or material, inheres, or to which any of these
    appertain; substance; substratum.
    [1913 Webster]
 
       That which manifests its qualities -- in other
       words, that in which the appearing causes inhere,
       that to which they belong -- is called their subject
       or substance, or substratum.     --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence, that substance or being which is conscious of its
    own operations; the mind; the thinking agent or principal;
    the ego. Cf. {Object}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
       The philosophers of mind have, in a manner, usurped
       and appropriated this expression to themselves.
       Accordingly, in their hands, the phrases conscious
       or thinking subject, and subject, mean precisely the
       same thing.              --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) The principal theme, or leading thought or phrase,
    on which a composition or a movement is based.
    [1913 Webster]
 
       The earliest known form of subject is the
       ecclesiastical cantus firmus, or plain song.
                          --Rockstro.
    [1913 Webster]
 
   10. (Fine Arts) The incident, scene, figure, group, etc.,
     which it is the aim of the artist to represent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subject \Sub*ject"\, a. [OE. suget, OF. souzget, sougit (in
   which the first part is L. subtus below, fr. sub under),
   subgiet, subject, F. sujet, from L. subjectus lying under,
   subjected, p. p. of subjicere, subicere, to throw, lay,
   place, or bring under; sub under + jacere to throw. See {Jet}
   a shooting forth.]
   1. Placed or situated under; lying below, or in a lower
    situation. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Placed under the power of another; specifically
    (International Law), owing allegiance to a particular
    sovereign or state; as, Jamaica is subject to Great
    Britain.
    [1913 Webster]
 
       Esau was never subject to Jacob.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Exposed; liable; prone; disposed; as, a country subject to
    extreme heat; men subject to temptation.
    [1913 Webster]
 
       All human things are subject to decay. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Obedient; submissive.
    [1913 Webster]
 
       Put them in mind to be subject to principalities.
                          --Titus iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Liable; subordinate; inferior; obnoxious; exposed. See
     {Liable}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subject \Sub*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Subjected}; p. pr. &
   vb. n. {Subjecting}.]
   1. To bring under control, power, or dominion; to make
    subject; to subordinate; to subdue.
    [1913 Webster]
 
       Firmness of mind that subjects every gratification
       of sense to the rule of right reason. --C.
                          Middleton.
    [1913 Webster]
 
       In one short view subjected to our eye,
       Gods, emperors, heroes, sages, beauties, lie.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He is the most subjected, the most ?nslaved, who is
       so in his understanding.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose; to make obnoxious or liable; as, credulity
    subjects a person to impositions.
    [1913 Webster]
 
   3. To submit; to make accountable.
    [1913 Webster]
 
       God is not bound to subject his ways of operation to
       the scrutiny of our thoughts.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To make subservient.
    [1913 Webster]
 
       Subjected to his service angel wings. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to undergo; as, to subject a substance to a white
    heat; to subject a person to a rigid test.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subject
   adj 1: possibly accepting or permitting; "a passage capable of
       misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue
       open to question"; "the time is fixed by the director and
       players and therefore subject to much variation" [syn:
       {capable}, {open}, {subject}]
   2: being under the power or sovereignty of another or others;
     "subject peoples"; "a dependent prince" [syn: {subject},
     {dependent}]
   3: likely to be affected by something; "the bond is subject to
     taxation"; "he is subject to fits of depression"
   n 1: the subject matter of a conversation or discussion; "he
      didn't want to discuss that subject"; "it was a very
      sensitive topic"; "his letters were always on the theme of
      love" [syn: {subject}, {topic}, {theme}]
   2: something (a person or object or scene) selected by an artist
     or photographer for graphic representation; "a moving picture
     of a train is more dramatic than a still picture of the same
     subject" [syn: {subject}, {content}, {depicted object}]
   3: a branch of knowledge; "in what discipline is his
     doctorate?"; "teachers should be well trained in their
     subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn:
     {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field},
     {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}]
   4: some situation or event that is thought about; "he kept
     drifting off the topic"; "he had been thinking about the
     subject for several years"; "it is a matter for the police"
     [syn: {topic}, {subject}, {issue}, {matter}]
   5: (grammar) one of the two main constituents of a sentence; the
     grammatical constituent about which something is predicated
   6: a person who is subjected to experimental or other
     observational procedures; someone who is an object of
     investigation; "the subjects for this investigation were
     selected randomly"; "the cases that we studied were drawn
     from two different communities" [syn: {subject}, {case},
     {guinea pig}]
   7: a person who owes allegiance to that nation; "a monarch has a
     duty to his subjects" [syn: {national}, {subject}]
   8: (logic) the first term of a proposition
   v 1: cause to experience or suffer or make liable or vulnerable
      to; "He subjected me to his awful poetry"; "The sergeant
      subjected the new recruits to many drills"; "People in
      Chernobyl were subjected to radiation"
   2: make accountable for; "He did not want to subject himself to
     the judgments of his superiors"
   3: make subservient; force to submit or subdue [syn:
     {subjugate}, {subject}]
   4: refer for judgment or consideration; "The lawyers submitted
     the material to the court" [syn: {submit}, {subject}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 subject [sɵbjɛkt]
   subject
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top