ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

question

K W EH1 S CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -question-, *question*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, Syn. impossible

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
question(n) คำถาม, See also: ปัญหา, ข้อสงสัย, Syn. enigma, problem, Ant. answer
question(n) การถาม, Syn. inquiry, inquiring, interrogatory
question(n) หัวข้อ, See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา, Syn. topic, issue, proposal
question(vt) ตั้งคำถาม, See also: ซักถาม, สอบถาม
question(vt) สงสัย
questioner(n) ผู้ถาม, See also: ผู้สอบถาม, Syn. quizzer, interviewer, examiner, investigator
questionary(n) แบบสอบถาม
question tag(n) วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม, Syn. tag question
questionable(adj) น่าสงสัย, See also: ซึ่งมีพิรุธ, Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
question mark(n) เครื่องหมายคำถาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
question(เควส'เชิน) n. คำถาม, ประโยคคำถาม, ปัญหา, การถาม, การสอบถาม, กระทู้, เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม, สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. beyond all question ไม่ต้องสงสัย -Phr. out of the question เป็นไปไม่ได้
question markn. เครื่องหมายคำถาม
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม, ตรวจสอบโดยการถาม, ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน, ไม่มีข้อยกเว้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
question(n) ปัญหา, คำถาม, เรื่อง, ข้อสงสัย, กระทู้, การสอบถาม
question(vt) สงสัย, ถาม, ไต่ถาม, ไต่สวน, ตั้งกระทู้, สอบถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี, เครื่องหมายคำถาม
questionable(adj) น่าสงสัย, ที่เป็นปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน
questionnaire(n) แบบสอบถาม, กระทู้ถาม, การสอบถาม, คำถาม
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, แน่นอน
unquestioned(adj) ไม่ได้สอบถาม, ไม่ได้โต้แย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
question๑. ปัญหา๒. กระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question๑. ปัญหา (ก. ทั่วไป)๒. กระทู้ถาม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question in Parliamentกระทู้ถามในรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of lawปัญหาข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of privilegeปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Questions and answersคำถามและคำตอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
Go and question Dr. Baker. He'll tell you why Rebecca went to him.ไปถามหมอเบเกอร์ เขาจะบอกว่าทําไมรีเบคคาถึงไปหาเขา Rebecca (1940)
I'm afraid we shall have to question this Dr. Baker.- ผมเกรงว่าเราต้องสอบปากคําหมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
There are questions I'd have liked to ask. Maybe they wouldn't mean anything but...มีคำถามที่ผมชอบที่จะถามคือ บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงอะไร แต่ ... 12 Angry Men (1957)
There is a question I would like to ask.มีคำถามที่ผมอยากจะถามคือ 12 Angry Men (1957)
Now, my question is:ตอนนี้คำถามของฉันคือถ้าเขาจริงๆเป็นคนฆ่าพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
I only know the woman's eyesight is in question now.I only know the woman's eyesight is in question now. 12 Angry Men (1957)
It's not a question of money, sir.มันไม่ได้เป็นคำถามของเงิน ครับ ฉันจะทำหน้าที่เพื่ออะไร How I Won the War (1967)
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน How I Won the War (1967)
I put this question to the companyฉันใส่คำถามนี้ให้บริษัท Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Yes, old buggers, it's a question of delicacyใช่, อ้ายหนุ่มเก่า, มัน'คือความละเอียดอ่อน question of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
There can be no question hereสามารถไม่ใช่คำถามที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questionA clever student can answer such a question easily.
questionActually this will be my fourth question.
questionAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
questionAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
questionA holiday this summer is out of the question.
questionA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
questionAll but she answered the question.
questionAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
questionAll the answers to this question were wrong.
questionAll the answer to this question were wrong.
questionAll you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.
questionA man of questionable character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ(adj) doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ปรัศนี(n) question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai Definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ร้องถาม(v) inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
คำถาม(n) question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความแสดงการถาม
ปัญหา(n) problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
เฝ้าถาม(v) question closely, See also: keep an asking, Example: แม่เฝ้าถามอาการป่วยของลูกสาวจากแพทย์เจ้าของไข้, Thai Definition: เพียรถาม
ปุจฉา(v) question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, สอบถาม, Ant. ตอบ, Example: หลายคนปุจฉาว่าอาจารย์ไปกินดีหมีรังแตนที่ไหนมาจึงอารมณ์ไม่ดี, Thai Definition: ถาม, Notes: (ทัพศัพท์:บาลี)
สอบถาม(v) question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้, Thai Definition: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไล่เบี้ย(v) question, See also: cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้, Example: ่เขาไล่เบี้ยลูกน้องทุกคนเพื่อจะหาผู้กระทำผิดให้ได้
ไล่เลียง(v) cross-examine, See also: question, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น, Example: คุณย่าสงสัยจึงไล่เลียงจนได้ความว่าไปดูหนังกับผู้ชายมา, Thai Definition: ถามเอาความจริงให้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสอบถาม[baēpsøpthām] (n) EN: questionnaire  FR: questionnaire [ m ]
บ๊อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
บ่อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
ดอก[døk] (x) EN: unquestionable ; certainly ; at all
แฟ้ก[faēk] (x) EN: FAQ  FR: faq [ f ] ; f.a.q. [ f ] ; foire aux questions [ f ]
เฝ้าถาม[faothām] (v) EN: question closely  FR: interroger
ฟอกซัก[føksak] (v) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question  FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [ terminal particle to soften a question or command ]  FR: [ particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive ]
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [ m ] ; problème [ m ]
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUESTION K W EH1 S CH AH0 N
QUESTION K W EH1 SH AH0 N
QUESTIONS K W EH1 S CH AH0 N Z
QUESTIONER K W EH1 S CH AH0 N ER0
QUESTIONED K W EH1 S CH AH0 N D
QUESTIONS' K W EH1 S CH AH0 N Z
QUESTION'S K W EH1 SH AH0 N Z
QUESTION'S K W EH1 S CH AH0 N Z
QUESTIONERS K W EH1 S CH AH0 N ER0 Z
QUESTIONING K W EH1 S CH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
question (v) kwˈɛstʃən (k w e1 s ch @ n)
questions (v) kwˈɛstʃənz (k w e1 s ch @ n z)
questioned (v) kwˈɛstʃənd (k w e1 s ch @ n d)
questioner (n) kwˈɛstʃənər (k w e1 s ch @ n @ r)
questioners (n) kwˈɛstʃənəz (k w e1 s ch @ n @ z)
questioning (v) kwˈɛstʃənɪŋ (k w e1 s ch @ n i ng)
questionable (j) kwˈɛstʃənəbl (k w e1 s ch @ n @ b l)
questionably (a) kwˈɛstʃənəbliː (k w e1 s ch @ n @ b l ii)
question-mark (n) kwˈɛstʃən-maːk (k w e1 s ch @ n - m aa k)
questioningly (a) kwˈɛstʃənɪŋliː (k w e1 s ch @ n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, / ] question and answer, #17,264 [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation, #21,285 [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation, #21,730 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] TH: คำถาม ข้อสงสัย  EN: question

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frage { f } | Fragen { pl } | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [ hist. ]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Fragestunde { f }question time [Add to Longdo]
Fragezeichen { n } | ein Fragezeichen setzen | etw. mit einem (großen) Fragezeichen versehenquestion mark | to put a question mark | to put a (big) question mark over sth. [Add to Longdo]
Kostenfrage { f }question of cost [Add to Longdo]
Rechtsfrage { f } | Rechtsfragen { pl }question of law | questions of law [Add to Longdo]
Schuldfrage { f } | Schuldfragen { pl }question of guilt | questions of guilt [Add to Longdo]
Vertrauensfrage { f } | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence [Add to Longdo]
aktuelle Stunde { f }question time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かい(P);かえ[kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
じゃないか(P);ではないか(P)[janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か, だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P) [Add to Longdo]
その事;其の事[そのこと, sonokoto] (exp) (uk) that; the matter in question [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
ですか[desuka] (exp) (pol) (See か・1) indicates question (sentence end) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
疑問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?) [Add to Longdo]
クエスチョン[くえすちょん, kuesuchon] question (mark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Question \Ques"tion\, n. [F., fr. L. quaestio, fr. quaerere,
   quaesitum, to seek for, ask, inquire. See {Quest}, n.]
   1. The act of asking; interrogation; inquiry; as, to examine
    by question and answer.
    [1913 Webster]
 
   2. Discussion; debate; hence, objection; dispute; doubt; as,
    the story is true beyond question; he obeyed without
    question.
    [1913 Webster]
 
       There arose a question between some of John's
       disciples and the Jews about purifying. -- John iii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       It is to be to question, whether it be lawful for
       Christian princes to make an invasive war simply for
       the propagation of the faith.     -- Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Examination with reference to a decisive result;
    investigation; specifically, a judicial or official
    investigation; also, examination under torture.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       He that was in question for the robbery. Shak.
       The Scottish privy council had power to put state
       prisoners to the question.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is asked; inquiry; interrogatory; query.
    [1913 Webster]
 
       But this question asked
       Puts me in doubt. Lives there who loves his pain ?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, a subject of investigation, examination, or debate;
    theme of inquiry; matter to be inquired into; as, a
    delicate or doubtful question.
    [1913 Webster]
 
   6. Talk; conversation; speech; speech. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In question}, in debate; in the course of examination or
    discussion; as, the matter or point in question.
 
   {Leading question}. See under {Leading}.
 
   {Out of question}, unquestionably. "Out of question, 't is
    Maria's hand." --Shak.
 
   {Out of the question}. See under {Out}.
 
   {Past question}, beyond question; certainly; undoubtedly;
    unquestionably.
 
   {Previous question}, a question put to a parliamentary
    assembly upon the motion of a member, in order to
    ascertain whether it is the will of the body to vote at
    once, without further debate, on the subject under
    consideration.
 
   Note: The form of the question is: "Shall the main question
      be now put?" If the vote is in the affirmative, the
      matter before the body must be voted upon as it then
      stands, without further general debate or the
      submission of new amendments. In the House of
      Representatives of the United States, and generally in
      America, a negative decision operates to keep the
      business before the body as if the motion had not been
      made; but in the English Parliament, it operates to
      postpone consideration for the day, and until the
      subject may be again introduced. In American practice,
      the object of the motion is to hasten action, and it is
      made by a friend of the measure. In English practice,
      the object is to get rid of the subject for the time
      being, and the motion is made with a purpose of voting
      against it. --Cushing.
 
   {To beg the question}. See under {Beg}.
 
   {To the question}, to the point in dispute; to the real
    matter under debate.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Point; topic; subject.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Question \Ques"tion\, v. t.
   1. To inquire of by asking questions; to examine by
    interrogatories; as, to question a witness.
    [1913 Webster]
 
   2. To doubt of; to be uncertain of; to query.
    [1913 Webster]
 
       And most we question what we most desire. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise a question about; to call in question; to make
    objection to. "But have power and right to question thy
    bold entrance on this place." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To talk to; to converse with.
    [1913 Webster]
 
       With many holiday and lady terms he questioned me.
                          -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To ask; interrogate; catechise; doubt; controvert;
     dispute.
 
   Usage: Question, Inquire, Interrogate. To inquire is merely
      to ask for information, and implies no authority in
      the one who asks. To interrogate is to put repeated
      questions in a formal or systematic fashion to elicit
      some particular fact or facts. To question has a wider
      sense than to interrogate, and often implies an
      attitude of distrust or opposition on the part of the
      questioner.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Question \Ques"tion\, v. i. [imp. & p. p. {Questioned}; p. pr. &
   vb. n. {Questioning}.] [Cf. F. questionner. See {Question},
   n.]
   1. To ask questions; to inquire.
    [1913 Webster]
 
       He that questioneth much shall learn much. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To argue; to converse; to dispute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I pray you, think you question with the Jew. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 question
   n 1: an instance of questioning; "there was a question about my
      training"; "we made inquiries of all those who were
      present" [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
      {interrogation}] [ant: {answer}]
   2: the subject matter at issue; "the question of disease merits
     serious discussion"; "under the head of minor Roman poets"
     [syn: {question}, {head}]
   3: a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a
     direct question"; "he had trouble phrasing his
     interrogations" [syn: {question}, {interrogation},
     {interrogative}, {interrogative sentence}]
   4: uncertainty about the truth or factuality or existence of
     something; "the dubiousness of his claim"; "there is no
     question about the validity of the enterprise" [syn: {doubt},
     {dubiousness}, {doubtfulness}, {question}]
   5: a formal proposal for action made to a deliberative assembly
     for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she
     called for the question" [syn: {motion}, {question}]
   6: an informal reference to a marriage proposal; "he was ready
     to pop the question"
   v 1: challenge the accuracy, probity, or propriety of; "We must
      question your judgment in this matter" [syn: {question},
      {oppugn}, {call into question}]
   2: pose a series of questions to; "The suspect was questioned by
     the police"; "We questioned the survivor about the details of
     the explosion" [syn: {interrogate}, {question}]
   3: pose a question [syn: {question}, {query}]
   4: conduct an interview in television, newspaper, and radio
     reporting [syn: {interview}, {question}]
   5: place in doubt or express doubtful speculation; "I wonder
     whether this was the right thing to do"; "she wondered
     whether it would snow tonight" [syn: {wonder}, {question}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 question /kɛstjɔ̃/ 
  question

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top