ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

search for

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search for-, *search for*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search for(phrv) ค้นหา, See also: มองหา, Syn. look for, quest for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They also search for the last two stones.พวกเขายังค้นหาสองหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป Stand by Me (1986)
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A complete record of his search for the Holy Grail.บันทึกที่สมบูรณ์ของการคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The search for the Cup of Christ is the search for the divine in all of us.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู หรือว่าการคันหาศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ในตัวเราทุกคน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Or must I start again for my search for a decent human being?หรือฉันจะต้องเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับการค้นหาของฉันสำหรับการเป็นมนุษย์ที่ดี? The Russia House (1990)
You search for signs of passing... for the scent of your prey... and then you hunt them down.คุณค้นหาสัญญาณแห่งความตาย เพื่อตามกลิ่นเหยื่อคุณ แล้วตามล่าเขา Heat (1995)
Search for Extraterrestrial Intelligence?ค้นหาเชาวน์ปัญญา Contact (1997)
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง Contact (1997)
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด Contact (1997)
If you journey there and search for evil with eyes unclouded... you might find a way to lift the curse.หากคุณมีการเดินทางและค้นหาความชั่วด้วยสายตาขุ่นมัว... คุณอาจพบวิธีที่จะยกคำสาปแช่ง Princess Mononoke (1997)
- Did they search for me ?- Did they search for me ? The Old Man and the Sea (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
search forHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
search forHe who would search for pearls must dive deep.
search forIt would only take 100 or 500 yen coins, so I search for change but don't find any.
search forPoetry is a search for the inexplicable.
search forThe bear left no stone unturned in his search for fat bugs under the rocks.
search forThe investigator left no stone unturned in his search for evidence. When he left the place, it was in an utter mess.
search forThe policeman went over the room in search for evidence.
search forThe result is a continual search for food in a changing environment.
search forYou can search for his number in this telephone book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท(v) search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai Definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
สรรหา(v) search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แสวงหา(v) seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง(v) seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai Definition: หาวิธีการ
สรรหา(v) search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
เที่ยว(v) search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai Definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
มองหา(v) look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai Definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
ค้น(v) seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai Definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น
กำเสาะ(v) search for, See also: find, seek, Syn. เสาะ, หา, ค้น, สืบ, แสวง, Example: พี่กำเสาะเลาะไพรไปหาเจ้า
ค้นหา(v) search for, See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find, Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา, Example: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[khit khonhā] (v, exp) EN: search for
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
ค้นหา[khonhā] (v) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for  FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
มองหา[møng hā] (v, exp) EN: look for ; search for  FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
ไซ้[sai] (v) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake  FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[sanhā] (v) EN: search for  FR: rechercher
แสวงหา[sawaēnghā] (v) EN: seek for ; search for ; look for  FR: rechercher ; viser
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[seūp hā] (v, exp) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, / ] search for; look for, #12,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talentsuche { f }search for talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ググる[gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1, vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for [Add to Longdo]
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r, vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top