Search result for

search for

(52 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -search for-, *search for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
search for[PHRV] ค้นหา, See also: มองหา, Syn. look for, quest for

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, it's our job as airport security... to search for all possible weapons or illegal drugs.คุณครับ มันเป็นการ รักษาความปลอดภัยของสนามบิน... ที่จะต้องค้นหาการพกอาวุธไม่ก็ยาเสพติด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have given the LAPD every opportunity to admit their mistake and renew the search for my son;ฉันให้โอกาสกรมตำรวจในการรับผิดชอบ กับความผิดพลาดของพวกเขา และเริ่มต้นค้นหาลูกชายฉันใหม่ Changeling (2008)
Upgrading search for suspects to local police.** อัพเกรดค้นหาผู้ต้องสงสัย ** ตามสถานีตำรวจท้องถิ่น WarGames: The Dead Code (2008)
# It's the search for the time before it leaves without you ## It's the search for the time before it leaves without you # 500 Days of Summer (2009)
Escalate the search for him to region-wide.ขยายวงการค้นหาออกไป Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Search for a key, there should be a key.หากุญแจ นี่น่าจะใช่น่ะ Saw VI (2009)
WE'LL SEND UNITS IN THE MORNING TO SEARCH FOR THE BODIES.เราจะส่งคนไปหาศพพรุ่งนี้ Zoe's Reprise (2009)
search for homicide, see if I can make a connection.ลองหาฆาตกรรมที่เกี่ยว เผื่อได้อะไรบ้าง The Big Wheel (2009)
The search for my sculptor hit a dead end.จนกว่าจะบ่าย เรื่องนักปั้นที่พ่อไปหาถึงทางตันแล้ว ป.. In the Realm of the Basses (2009)
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข Ben 10: Alien Swarm (2009)
Chuck, leave the search for Orion up to the team of brilliant analysts.ชัค ปล่อยเรื่องการตามหาโอไรออน ให้เป็นหน้าที่ของทีมนักวิเคราะห์เถอะ Chuck Versus the Predator (2009)
Chuck, your search for Orion was a rogue operation.ชัค, การค้นหาโอไรออนของคุณ เป็นปฏิบัติการที่แย่มาก Chuck Versus the Predator (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
search forHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
search forHe who would search for pearls must dive deep.
search forIt would only take 100 or 500 yen coins, so I search for change but don't find any.
search forPoetry is a search for the inexplicable.
search forThe bear left no stone unturned in his search for fat bugs under the rocks.
search forThe investigator left no stone unturned in his search for evidence. When he left the place, it was in an utter mess.
search forThe policeman went over the room in search for evidence.
search forThe result is a continual search for food in a changing environment.
search forYou can search for his number in this telephone book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท[V] search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
แสวงหา[V] seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
หาทาง[V] seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai definition: หาวิธีการ
สรรหา[V] search for, See also: seek, look for, Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา, Example: ท่านพร้อมที่จะสรรหาวิชาความรู้จากทุกแหล่ง ไม่แต่จากตำรับตำราหรือครูอาจารย์เท่านั้น
เที่ยว[V] search for, See also: scout around, look for, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก, Thai definition: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
มองหา[V] look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
ค้น[V] seek, See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate, Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา, Example: เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น
กำเสาะ[V] search for, See also: find, seek, Syn. เสาะ, หา, ค้น, สืบ, แสวง, Example: พี่กำเสาะเลาะไพรไปหาเจ้า
ค้นหา[V] search for, See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find, Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา, Example: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for   
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into   
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for   FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for   FR: rechercher
แสวงหา[v.] (sawaēnghā) EN: seek for ; search for ; look for   FR: rechercher ; viser
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for [Add to Longdo]
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, / ] search for; look for, #12,131 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top