ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross-examine

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-examine-, *cross-examine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-examine[VT] ซักค้านพยาน
cross-examine someone[IDM] สอบสวน, See also: ซักฟอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, you can't cross-examine a witness if you don't know who it is.เราซักค้านพยานไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We have to cross-examine Enrique.เราต้อง ค้านการให้ปากคำของเอ็นริเก้ Legally Blonde (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่เบี้ย[V] question, See also: cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้, Example: ่เขาไล่เบี้ยลูกน้องทุกคนเพื่อจะหาผู้กระทำผิดให้ได้
ไล่เลียง[V] cross-examine, See also: question, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น, Example: คุณย่าสงสัยจึงไล่เลียงจนได้ความว่าไปดูหนังกับผู้ชายมา, Thai definition: ถามเอาความจริงให้ได้
ซักค้าน[V] cross-examine, Example: อัยการนัดซักค้านในเดือนมกราคม, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่เลียง[v. exp.] (lailīeng) EN: cross-examine ; question closely   FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
ซักค้าน[v.] (sakkhān) EN: cross-examine   
ถามค้าน[v.] (thāmkhān) EN: crossquestion ; cross-examine   FR: contre-interroger
ถามค้านพยาน[v. exp.] (thāmkhān phayān) EN: cross-examine a witness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cross-examine    (v) krˌɒs-ɪgzˈæmɪn (k r o2 s - i g z a1 m i n)
cross-examined    (v) krˌɒs-ɪgzˈæmɪnd (k r o2 s - i g z a1 m i n d)
cross-examiner    (n) krˌɒs-ɪgzˈæmɪnər (k r o2 s - i g z a1 m i n @ r)
cross-examines    (v) krˌɒs-ɪgzˈæmɪnz (k r o2 s - i g z a1 m i n z)
cross-examiners    (n) krˌɒs-ɪgzˈæmɪnəz (k r o2 s - i g z a1 m i n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘诘[pán jié, ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] cross-examine (legal), #159,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
問い詰める;問いつめる[といつめる, toitsumeru] (v1,vt) to press a question; to cross-examine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cross-examine \Cross"-ex*am"ine\ (-?m"?n), v. t. [imp. & p. p.
   {Cross-examined} (-?nd); p. pr. & vb. n. {Cross-examining}.]
   (Law)
   To examine or question, as a witness who has been called and
   examined by the opposite party. "The opportunity to
   cross-examine the witnesses." --Kent.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top