ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

head

HH EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -head-, *head*, hea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
head(vt) ควบคุม, See also: ดูแล, จัดการ
head(n) จุดวิกฤต
head(vi) มุ่งหน้าไป, See also: มุ่งไปทาง
head(n) ศีรษะ, See also: หัว
head(n) สมอง, See also: ความคิด
head(n) ส่วนบน, See also: ส่วนยอด
head(adj) สำคัญที่สุด, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
head(n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. boss, chief, leader, Ant. subordinate, underling
heads(n) ด้านหัวของเหรียญ
heads(n) เหรียญที่แสดงด้านหัว, See also: ด้านหัวของเหรียญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
head(เฮด) n. ศีรษะ, ส่วนหัว, สมอง, ตำแหน่งผู้นำ, ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย, ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ, ที่หนึ่ง, สำคัญ, เกี่ยวกับหัว, ข้างหน้า vt. นำหน้า, เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, หันหน้าไปทาง, บ่ายหน้าไปทาง, ต่อหัว, จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า, ออกเดิ
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
head gateประตูน้ำ
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
head-onadj. ประสานงากัน, ส่วนหน้า, ซึ่งหน้า. adv. ตรงดิ่งไปยัง, เข้าหา
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
headern. ผู้ตัดหัวของสิ่งอื่น, เครื่องตัดหัว, ผู้กระโดดหัวลง
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน, เอาหัวนำ, เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว, หมวก, บังเหียนดึงหัวม้า, สิ่งประดับบนหัว

English-Thai: Nontri Dictionary
head(adj) สำคัญ, เป็นหัวหน้า, อยู่ต้นๆ, เป็นยอด, ชั้นนำ, ข้างหน้า
head(n) ศีรษะ, หัว, ยอด, หัวหน้า, ประมุข, สมอง, สติปัญญา, ความคิด, หัวข้อ
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง, บ่ายหน้าไปยัง, ออกเดินทาง
head(vt) นำ, เป็นหัวหน้า, อยู่ต้น, ขึ้นหน้า, จ่าหน้า
headache(n) อาการปวดหัว
headdress(n) เครื่องแต่งผม, เครื่องสวมศีรษะ, ผ้าโพกศีรษะ
heading(n) หัวเรื่อง, หัวข้อ, หัวข้อข่าว, หัวจดหมาย, ส่วนหัว
headland(n) แหลม, หัวแหลม
headless(adj) ไม่มีหัว, โง่, ไม่มีสมอง, ไม่มีความคิด, ไม่มีหัวหน้า
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์, โคมเสาเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headลำความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
head countนับรายหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
head distortionฝาสูบโก่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
head end๑. สถานีต้นทาง๒. อุปกรณ์ต้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
head gapระยะห่างหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
head lowering timeเวลาลดระยะหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head of condyle; condylar headหัวคอนดายล์ [ มีความหมายเหมือนกับ head of mandible ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
head of governmentหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
head of mandibleหัวขากรรไกรล่าง [ มีความหมายเหมือนกับ head of condyle; condylar head ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
headhead, เฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
Head and neck neoplasmsเนื้องอกศีรษะและคอ [TU Subject Heading]
Head Bangingการโขกศีรษะ [การแพทย์]
Head Dressingการใช้ผ้าพันแผลอย่างถูกต้องบริเวณศีรษะ [การแพทย์]
head losshead loss, การเสียเฮด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
head of consular postหัวหน้าสถานทำการทางกงสุล " หมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหน้าที่ให้กระทำการในฐานะนั้น หัวหน้าสถานทำการทางกงสุลแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ (1) กงสุลใหญ่ (2) กงสุล (3) รองกงสุล (4) ตัวแทนทางกงสุล (อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506) " [การทูต]
Head of Diplomatic Missionบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้ทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ในกรณีของสถานเอกอัครราชทูตผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ทางการทูต เรียกว่า เอกอัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม (Ambassador Extraordinary and plenipotentiary) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะได้แก่ อัครราชทูตวิสามัญและมีอำนาจเต็ม หรือเรียกว่าอุปทูต (Chargé d?Affaires entitre) คองเกรสแห่งเวียนนาและที่ประชุมแห่งเอกซ์ ลา ชา แปล (Congress of Aix-la-Chapelle) ได้จำแนกหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตไว้ดังต่อไปนี้ คือ1. เอกอัครราชทูต (Ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (Papal Nucios)2. อัครราชทูต (Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary)3. อัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนัก (Mission Resident)4. อุปทูต (Chargé d?Affaires)แต่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในมาตร 14 ว่า?1. หัวหน้าคณะผู้แทนแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือก. ชั้นเอกอัครราชทูตหรือเอกอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐ และหัวหน้าคณะผู้แทนอื่นที่มีชั้นเท่ากันข. ชั้นรัฐทูต อัครราชทูต และอัครสมณทูต ซึ่งแต่งตั้งไปยังประมุขของรัฐค. ชั้นอุปทูตซึ่งแต่งตั้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2. ข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับลำดับอาวุโสและมารยาท ต้องไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน ในมาตรา 15 ก็ได้ระบุว่า ชั้นที่กำหนดให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนั้น ต้องทำความตกลงกันระหว่างรัฐ? [การทูต]
Head of The Householdหัวหน้าครัวเรือน, Example: ผู้หารายได้หลัก (principal earner) แต่โดยปกติยังไม่มีกฎเกณฑ์สากลทั่วไปที่เป็นที่ยอมว่า ในการจะพิจารณาว่าใครจะเป็นหัวหน้าครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
head over heels(phrase) หัวปักหัวปำ (มักใช้กรณีที่ตกหลุมรัก) เช่น Be careful, you might just fall head over heels with Cindy.
head-butting[เฮดบัตติ้ง] (n) ก้าวร้าวรุนแรง สัตว์ตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าแล้วจะได้ครอบครองตัวเมีย, Syn. agression
heads up(slang) การเตือนหรือการให้หมายเหตุล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Quick, we'll head him off.ด่วนเราจะมุ่งหน้าเขาออก Pinocchio (1940)
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก Pinocchio (1940)
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ Rebecca (1940)
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่ Rebecca (1940)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
Or did somebody bump you on the head once and you haven't gotten over it?หรือไม่คนที่คุณชนบนหัวครั้งเดียวและคุณยังไม่ได้อากาศมากกว่ามันได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- This is just off the top of my head but...- นี่เป็นเพียงปิดด้านบนของหัวของฉัน แต่ ... 12 Angry Men (1957)
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
headA cup of coffee cleared my head.
headA cup of coffee relieved me of my headache.
headA customer wanted to know who the head honcho was.
headAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
headAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
headAfter the meeting she headed straight to her desk.
headA good idea came into my head.
headAlice has a flower on her head.
headAlice hung her head in shame.
headAlice returned home early from work with a severe headache.
headAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้นำรัฐบาล(n) government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
คลังสมอง(n) brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
อจญ.(n) head-master; principal, Syn. อาจารย์ใหญ่
ศีรษะ(n) head, Syn. หัว, เศียร, เกศ, Ant. บาท, เท้า, Count Unit: ศีรษะ
สำนักงานใหญ่(n) head office, Example: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น, Thai Definition: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
ส่วนหัว(n) head portion, See also: head section, Syn. ท่อนหัว, Ant. ส่วนท้าย, ส่วนหาง, Example: ส่วนหัวของสัตว์บางประเภทมีขนาดเล็กกว่าส่วนลำตัวมาก, Thai Definition: ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม
คลังสมอง(n) brains, See also: head, Example: อาจารย์โต้งเป็นคลังสมองใหญ่ที่ช่วยผลักดันมุมมอง หรือแนวนโยบายใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าให้กับพรรค, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีความรู้ความสามารถ
หัวหน้าครอบครัว(n) head of the family, Example: แม่รับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อพ่อได้จากพวกเราไป, Thai Definition: ผู้นำของครอบครัว
ผู้สั่งการ(n) boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
พาดหัว(n) headline, See also: heading, title, Example: ทั้ง 2 ฉบับสู้กันที่การวางพาดหัวให้ดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด, Thai Definition: หัวเรื่องของข่าวที่ใช้คำต่างๆ เพื่อทำให้เกิดจุดสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
อเมซอน[amēsøn] (n) EN: Burhead ; Texas mud baby
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [ m ] ; prieur [ m ] ; père supérieur [ m ]
บาปติดตัว[bāp tittūa] (x) EN: sins on one's head
เบญจางคประดิษฐ์[benjāngkhapradit] (n) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow  FR: prosternement à la chinoise [ m ]
เบือนหน้า[beūoen nā] (v, exp) EN: turn round ; turn one's head  FR: tourner la tête
บ่อเกิด[bøkoēt] (n) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead  FR: source [ f ] ; origine [ f ]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
ชื่อเรื่อง[cheūreūang] (n) EN: title ; heading  FR: titre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEAD HH EH1 D
HEADS HH EH1 D Z
HEADY HH EH1 D IY0
HEADEN HH EH1 D AH0 N
HEAD'S HH EH1 D Z
HEADER HH EH1 D ER0
HEADED HH EH1 D AH0 D
HEADED HH EH1 D IH0 D
HEADLEY HH EH1 D L IY0
HEADING HH EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
head (v) hˈɛd (h e1 d)
heads (v) hˈɛdz (h e1 d z)
heady (j) hˈɛdiː (h e1 d ii)
headed (v) hˈɛdɪd (h e1 d i d)
header (n) hˈɛdər (h e1 d @ r)
head-on (j) hˈɛd-ɒn (h e1 d - o n)
headers (n) hˈɛdəz (h e1 d @ z)
headier (j) hˈɛdɪəʳr (h e1 d i@ r)
heading (v) hˈɛdɪŋ (h e1 d i ng)
headman (n) hˈɛdmæn (h e1 d m a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock #354 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc #728 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister #3,247 [Add to Longdo]
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office #3,469 [Add to Longdo]
脑袋[nǎo dài, ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ, / ] head; skull; brains; mental capability #4,152 [Add to Longdo]
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache #5,674 [Add to Longdo]
为首[wéi shǒu, ㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] head; be headed by #6,146 [Add to Longdo]
所长[suǒ zhǎng, ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] head of an institute etc #6,324 [Add to Longdo]
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache #7,321 [Add to Longdo]
首脑[shǒu nǎo, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ, / ] head (of state); summit (meeting); leader #8,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] TH: หัวสมอง  EN: head

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilungsleiter { m }; Abteilungsleiterin { f } | Abteilungsleiter { pl }head of department | heads of department [Add to Longdo]
Amtsleitung { f }head of office [Add to Longdo]
Amtsvorsteher { m }; Amtsleiter { m } | Amtsvorsteher { pl }; Amtsleiter { pl }head official | head officials [Add to Longdo]
Bürochef { m } | Bürochefs { pl }head clerk | head clerks [Add to Longdo]
Chefarzt { m } | Chefärzte { pl }head physician | head physicians [Add to Longdo]
Drogenzubehör-Fachhandel { m }head shop [Add to Longdo]
Fachobmann { m }head of department [Add to Longdo]
vorderer Festmacher [ naut. ]head fast [Add to Longdo]
Geschäftsgeist { m }head for business [Add to Longdo]
Hals über Kopfhead over heels [Add to Longdo]
Hauptquartier { n }head quarter [Add to Longdo]
Hauptverwaltung { f }head office [Add to Longdo]
Haushaltungsvorstand { m }head of the household [Add to Longdo]
Kopf { m }; Haupt { n } | Köpfe { pl } | von Kopf bis Fuß | ein klarer Kopf | über Kopfhead | heads | from head to foot | a clear brain | overhead [Add to Longdo]
Kopf oder Zahlhead or tail; heads or tails [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P) #292 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
官;司;寮;首;長[つかさ, tsukasa] (n) (1) (arch) (usu. 官, 司, 寮) office; official; (2) (usu. 首, 長) chief; head #679 [Add to Longdo]
本社[ほんしゃ(P);ほんじゃ(ok), honsha (P); honja (ok)] (n) (1) (ほんしゃ only) head office; main office; headquarters; (2) main shrine; (3) (ほんしゃ only) this company; this shrine; (P) #812 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -head \-head\ (-h[e^]d), suffix.
   A variant of {-hood}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Head \Head\ (h[e^]d), n. [OE. hed, heved, heaved, AS. he['a]fod;
   akin to D. hoofd, OHG. houbit, G. haupt, Icel. h["o]fu[eth],
   Sw. hufvud, Dan. hoved, Goth. haubi[thorn]. The word does not
   correspond regularly to L. caput head (cf. E. {Chief},
   {Cadet}, {Capital}), and its origin is unknown.]
   1. The anterior or superior part of an animal, containing the
    brain, or chief ganglia of the nervous system, the mouth,
    and in the higher animals, the chief sensory organs; poll;
    cephalon.
    [1913 Webster]
 
   2. The uppermost, foremost, or most important part of an
    inanimate object; such a part as may be considered to
    resemble the head of an animal; often, also, the larger,
    thicker, or heavier part or extremity, in distinction from
    the smaller or thinner part, or from the point or edge;
    as, the head of a cane, a nail, a spear, an ax, a mast, a
    sail, a ship; that which covers and closes the top or the
    end of a hollow vessel; as, the head of a cask or a steam
    boiler.
    [1913 Webster]
 
   3. The place where the head should go; as, the head of a bed,
    of a grave, etc.; the head of a carriage, that is, the
    hood which covers the head.
    [1913 Webster]
 
   4. The most prominent or important member of any organized
    body; the chief; the leader; as, the head of a college, a
    school, a church, a state, and the like. "Their princes
    and heads." --Robynson (More's Utopia).
    [1913 Webster]
 
       The heads of the chief sects of philosophy.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       Your head I him appoint.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The place or honor, or of command; the most important or
    foremost position; the front; as, the head of the table;
    the head of a column of soldiers.
    [1913 Webster]
 
       An army of fourscore thousand troops, with the duke
       of Marlborough at the head of them.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Each one among many; an individual; -- often used in a
    plural sense; as, a thousand head of cattle.
    [1913 Webster]
 
       It there be six millions of people, there are about
       four acres for every head.      --Graunt.
    [1913 Webster]
 
   7. The seat of the intellect; the brain; the understanding;
    the mental faculties; as, a good head, that is, a good
    mind; it never entered his head, it did not occur to him;
    of his own head, of his own thought or will.
    [1913 Webster]
 
       Men who had lost both head and heart. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. The source, fountain, spring, or beginning, as of a stream
    or river; as, the head of the Nile; hence, the altitude of
    the source, or the height of the surface, as of water,
    above a given place, as above an orifice at which it
    issues, and the pressure resulting from the height or from
    motion; sometimes also, the quantity in reserve; as, a
    mill or reservoir has a good head of water, or ten feet
    head; also, that part of a gulf or bay most remote from
    the outlet or the sea.
    [1913 Webster]
 
   9. A headland; a promontory; as, Gay Head. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A separate part, or topic, of a discourse; a theme to be
     expanded; a subdivision; as, the heads of a sermon.
     [1913 Webster]
 
   11. Culminating point or crisis; hence, strength; force;
     height.
     [1913 Webster]
 
        Ere foul sin, gathering head, shall break into
        corruption.             --Shak.
     [1913 Webster]
 
        The indisposition which has long hung upon me, is
        at last grown to such a head, that it must quickly
        make an end of me or of itself.   --Addison.
     [1913 Webster]
 
   12. Power; armed force.
     [1913 Webster]
 
        My lord, my lord, the French have gathered head.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. A headdress; a covering of the head; as, a laced head; a
     head of hair. --Swift.
     [1913 Webster]
 
   14. An ear of wheat, barley, or of one of the other small
     cereals.
     [1913 Webster]
 
   15. (Bot.)
     (a) A dense cluster of flowers, as in clover, daisies,
       thistles; a capitulum.
     (b) A dense, compact mass of leaves, as in a cabbage or a
       lettuce plant.
       [1913 Webster]
 
   16. The antlers of a deer.
     [1913 Webster]
 
   17. A rounded mass of foam which rises on a pot of beer or
     other effervescing liquor. --Mortimer.
     [1913 Webster]
 
   18. pl. Tiles laid at the eaves of a house. --Knight.
     [1913 Webster]
 
   Note: Head is often used adjectively or in self-explaining
      combinations; as, head gear or headgear, head rest. Cf.
      {Head}, a.
      [1913 Webster]
 
   {A buck of the first head}, a male fallow deer in its fifth
    year, when it attains its complete set of antlers. --Shak.
 
   {By the head}. (Naut.) See under {By}.
 
   {Elevator head}, {Feed head}, etc. See under {Elevator},
    {Feed}, etc.
 
   {From head to foot}, through the whole length of a man;
    completely; throughout. "Arm me, audacity, from head to
    foot." --Shak.
 
   {Head and ears}, with the whole person; deeply; completely;
    as, he was head and ears in debt or in trouble. [Colloq.]
    
 
   {Head fast}. (Naut.) See 5th {Fast}.
 
   {Head kidney} (Anat.), the most anterior of the three pairs
    of embryonic renal organs developed in most vertebrates;
    the pronephros.
 
   {Head money}, a capitation tax; a poll tax. --Milton.
 
   {Head pence}, a poll tax. [Obs.]
 
   {Head sea}, a sea that meets the head of a vessel or rolls
    against her course.
 
   {Head and shoulders}.
     (a) By force; violently; as, to drag one, head and
       shoulders. "They bring in every figure of speech,
       head and shoulders." --Felton.
     (b) By the height of the head and shoulders; hence, by a
       great degree or space; by far; much; as, he is head
       and shoulders above them.
 
   {Heads or tails} or {Head or tail}, this side or that side;
    this thing or that; -- a phrase used in throwing a coin to
    decide a choice, question, or stake, head being the side
    of the coin bearing the effigy or principal figure (or, in
    case there is no head or face on either side, that side
    which has the date on it), and tail the other side.
 
   {Neither head nor tail}, neither beginning nor end; neither
    this thing nor that; nothing distinct or definite; -- a
    phrase used in speaking of what is indefinite or confused;
    as, they made neither head nor tail of the matter.
    [Colloq.]
 
   {Head wind}, a wind that blows in a direction opposite the
    vessel's course.
 
   {off the top of my head}, from quick recollection, or as an
    approximation; without research or calculation; -- a
    phrase used when giving quick and approximate answers to
    questions, to indicate that a response is not necessarily
    accurate.
 
   {Out of one's own head}, according to one's own idea; without
    advice or co["o]peration of another.
 
   {Over the head of}, beyond the comprehension of. --M. Arnold.
 
   {to go over the head of (a person)}, to appeal to a person
    superior to (a person) in line of command.
 
   {To be out of one's head}, to be temporarily insane.
 
   {To come or draw to a head}. See under {Come}, {Draw}.
 
   {To give (one) the head}, or {To give head}, to let go, or to
    give up, control; to free from restraint; to give license.
    "He gave his able horse the head." --Shak. "He has so long
    given his unruly passions their head." --South.
 
   {To his head}, before his face. "An uncivil answer from a son
    to a father, from an obliged person to a benefactor, is a
    greater indecency than if an enemy should storm his house
    or revile him to his head." --Jer. Taylor.
 
   {To lay heads together}, to consult; to conspire.
 
   {To lose one's head}, to lose presence of mind.
 
   {To make head}, or {To make head against}, to resist with
    success; to advance.
 
   {To show one's head}, to appear. --Shak.
 
   {To turn head}, to turn the face or front. "The ravishers
    turn head, the fight renews." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Head \Head\ (h[e^]d), a.
   Principal; chief; leading; first; as, the head master of a
   school; the head man of a tribe; a head chorister; a head
   cook.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Head \Head\ (h[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Headed}; p. pr. & vb.
   n. {Heading}.]
   1. To be at the head of; to put one's self at the head of; to
    lead; to direct; to act as leader to; as, to head an army,
    an expedition, or a riot. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To form a head to; to fit or furnish with a head; as, to
    head a nail. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To behead; to decapitate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cut off the top of; to lop off; as, to head trees.
    [1913 Webster]
 
   5. To go in front of; to get in the front of, so as to hinder
    or stop; to oppose; hence, to check or restrain; as, to
    head a drove of cattle; to head a person; the wind heads a
    ship.
    [1913 Webster]
 
   6. To set on the head; as, to head a cask.
    [1913 Webster]
 
   {To head off}, to intercept; to get before; as, an officer
    heads off a thief who is escaping. "We'll head them off at
    the pass."
 
   {To head up},
    (a) to close, as a cask or barrel, by fitting a head to.
    (b) To serve as the leader of; as, to head up a team of
      investigators.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Head \Head\, v. i.
   1. To originate; to spring; to have its source, as a river.
    [1913 Webster]
 
       A broad river, that heads in the great Blue Ridge.
                          --Adair.
    [1913 Webster]
 
   2. To go or point in a certain direction; to tend; as, how
    does the ship head?
    [1913 Webster]
 
   3. To form a head; as, this kind of cabbage heads early.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feed \Feed\, n.
   1. That which is eaten; esp., food for beasts; fodder;
    pasture; hay; grain, ground or whole; as, the best feed
    for sheep.
    [1913 Webster]
 
   2. A grazing or pasture ground. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An allowance of provender given to a horse, cow, etc.; a
    meal; as, a feed of corn or oats.
    [1913 Webster]
 
   4. A meal, or the act of eating. [R.]
    [1913 Webster]
 
       For such pleasure till that hour
       At feed or fountain never had I found. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The water supplied to steam boilers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.)
    (a) The motion, or act, of carrying forward the stuff to
      be operated upon, as cloth to the needle in a sewing
      machine; or of producing progressive operation upon
      any material or object in a machine, as, in a turning
      lathe, by moving the cutting tool along or in the
      work.
    (b) The supply of material to a machine, as water to a
      steam boiler, coal to a furnace, or grain to a run of
      stones.
    (c) The mechanism by which the action of feeding is
      produced; a feed motion.
      [1913 Webster]
 
   {Feed bag}, a nose bag containing feed for a horse or mule.
    
 
   {Feed cloth}, an apron for leading cotton, wool, or other
    fiber, into a machine, as for carding, etc.
 
   {Feed door}, a door to a furnace, by which to supply coal.
 
   {Feed head}.
    (a) A cistern for feeding water by gravity to a steam
      boiler.
    (b) (Founding) An excess of metal above a mold, which
      serves to render the casting more compact by its
      pressure; -- also called a {riser}, {deadhead}, or
      simply {feed} or {head} --Knight.
 
   {Feed heater}.
    (a) (Steam Engine) A vessel in which the feed water for
      the boiler is heated, usually by exhaust steam.
    (b) A boiler or kettle in which is heated food for stock.
      
 
   {Feed motion}, or {Feed gear} (Mach.), the train of mechanism
    that gives motion to the part that directly produces the
    feed in a machine.
 
   {Feed pipe}, a pipe for supplying the boiler of a steam
    engine, etc., with water.
 
   {Feed pump}, a force pump for supplying water to a steam
    boiler, etc.
 
   {Feed regulator}, a device for graduating the operation of a
    feeder. --Knight.
 
   {Feed screw}, in lathes, a long screw employed to impart a
    regular motion to a tool rest or tool, or to the work.
 
   {Feed water}, water supplied to a steam boiler, etc.
 
   {Feed wheel} (Mach.), a kind of feeder. See {Feeder}, n., 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 head
   n 1: the upper part of the human body or the front part of the
      body in animals; contains the face and brains; "he stuck
      his head out the window" [syn: {head}, {caput}]
   2: a single domestic animal; "200 head of cattle"
   3: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
     the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
     couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head},
     {brain}, {psyche}, {nous}]
   4: a person who is in charge; "the head of the whole operation"
     [syn: {head}, {chief}, {top dog}]
   5: the front of a military formation or procession; "the head of
     the column advanced boldly"; "they were at the head of the
     attack" [ant: {rear}]
   6: the pressure exerted by a fluid; "a head of steam"
   7: the top of something; "the head of the stairs"; "the head of
     the page"; "the head of the list" [ant: {foot}]
   8: the source of water from which a stream arises; "they tracked
     him back toward the head of the stream" [syn: {fountainhead},
     {headspring}, {head}]
   9: (grammar) the word in a grammatical constituent that plays
     the same grammatical role as the whole constituent [syn:
     {head}, {head word}]
   10: the tip of an abscess (where the pus accumulates)
   11: the length or height based on the size of a human or animal
     head; "he is two heads taller than his little sister"; "his
     horse won by a head"
   12: a dense cluster of flowers or foliage; "a head of
     cauliflower"; "a head of lettuce" [syn: {capitulum}, {head}]
   13: the educator who has executive authority for a school; "she
     sent unruly pupils to see the principal" [syn: {principal},
     {school principal}, {head teacher}, {head}]
   14: an individual person; "tickets are $5 per head"
   15: a user of (usually soft) drugs; "the office was full of
     secret heads"
   16: a natural elevation (especially a rocky one that juts out
     into the sea) [syn: {promontory}, {headland}, {head},
     {foreland}]
   17: a rounded compact mass; "the head of a comet"
   18: the foam or froth that accumulates at the top when you pour
     an effervescent liquid into a container; "the beer had a
     large head of foam"
   19: the part in the front or nearest the viewer; "he was in the
     forefront"; "he was at the head of the column" [syn:
     {forefront}, {head}]
   20: a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a
     head yesterday" [syn: {pass}, {head}, {straits}]
   21: forward movement; "the ship made little headway against the
     gale" [syn: {headway}, {head}]
   22: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point
     of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}]
   23: the subject matter at issue; "the question of disease merits
     serious discussion"; "under the head of minor Roman poets"
     [syn: {question}, {head}]
   24: a line of text serving to indicate what the passage below it
     is about; "the heading seemed to have little to do with the
     text" [syn: {heading}, {header}, {head}]
   25: the rounded end of a bone that fits into a rounded cavity in
     another bone to form a joint; "the head of the humerus"
   26: that part of a skeletal muscle that is away from the bone
     that it moves
   27: (computer science) a tiny electromagnetic coil and metal
     pole used to write and read magnetic patterns on a disk
     [syn: {read/write head}, {head}]
   28: (usually plural) the obverse side of a coin that usually
     bears the representation of a person's head; "call heads or
     tails!" [ant: {tail}]
   29: the striking part of a tool; "the head of the hammer"
   30: (nautical) a toilet on board a boat or ship
   31: a projection out from one end; "the head of the nail", "a
     pinhead is the head of a pin"
   32: a membrane that is stretched taut over a drum [syn:
     {drumhead}, {head}]
   33: oral stimulation of the genitals; "they say he gives good
     head" [syn: {oral sex}, {head}]
   v 1: to go or travel towards; "where is she heading"; "We were
      headed for the mountains"
   2: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head},
     {lead}]
   3: travel in front of; go in advance of others; "The procession
     was headed by John" [syn: {lead}, {head}]
   4: be the first or leading member of (a group) and excel; "This
     student heads the class" [syn: {head}, {head up}]
   5: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   6: take its rise; "These rivers head from a mountain range in
     the Himalayas"
   7: be in the front of or on top of; "The list was headed by the
     name of the president"
   8: form a head or come or grow to a head; "The wheat headed
     early this year"
   9: remove the head of; "head the fish"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top