Search result for

quest for

(31 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quest for-, *quest for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quest for[PHRV] ควานหาอย่างหนัก, See also: พยายามหาอย่างหนัก, Syn. look for, search for

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A good man died in your quest for riches, Tauren.คนดีต้องตาย เพราะความอยากร่ำรวยของท่าน ทอเรน To Kill the King (2008)
It's always been like this. I'm the head squire in Caroline's quest for attention.ฉันต้องคอยตามแคโรลายน์ไปไหนมาไหนตลอด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
A futile quest for power, a mutilated body, and your place as Dooku's errand boy.การควานหาอำนาจโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายที่พิการ และตำแหน่งข้ารับใช้ของดูกู Grievous Intrigue (2010)
My years-long quest for power has finally bore fruit.อำนาจที่ฉันสั่งสมมาเป็นเวลานาน สุดท้ายก็แสดงผลออกมาให้เห็นแล้ว The Substitute (2010)
But this is not where Rich Terrile's quest for the creator ends.และเรากำลังจำลองปัญญาประดิษฐ์ เราได้สร้างจักรวาลนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนกฎของฟิสิกส์ Is There a Creator? (2010)
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม? What Are We Really Made Of? (2010)
His overspending, his quest for the perfect dish... he's put us in a spot that, if this reopening doesn't work, we'll lose everything.เขาใช้จ่ายเกินตัว ในการแสวงหาอาหารจานเด็ด เขาทำให้เราอยู่ในสภาพนั้น ถ้าการเปิดขึ้นใหม่นี้ไม่ได้ผล เราจะสูญเสียทุกอย่าง Consumed (2010)
Now... in your quest for perfection, these instructions must be executed to the letter.ตอนนี้ ... ของคุณในการแสวงหาความสมบูรณ์, คำแนะนำเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินการไปยังจดหมาย Kung Fu Panda Holiday (2010)
A dangerous quest for a lone hunter.มันเป็นเรื่องอันตรายสำหรับนักล่าผู้โดดเดียว Sintel (2010)
They have destroyed every holy shrine in their quest for the Epirus Bow.ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่ง เพื่อค้นหาธนู เอพิรุส Immortals (2011)
In his quest for vengeance.เพื่อตามหาคนที่จะล้างแค้น Monster (2011)
oh, so what, i'm supposed to put off my quest for wellness until we're no longer socially in demand?โอ้ เพราะงั้นฉันเลยต้อง เลื่อนการทำดีต่อสุขภาพสินะ จนกว่าเราจะไม่ต้องไปออกงานสังคมใช่ไหม? Phil on Wire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quest forThose books which have made a lasting contribution to man's quest for truth, we call great books.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment   
อุทธรณ์ [v.] (utthøn = uthøn) EN: appeal ; request for a new hearing   FR: faire appel (de)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
依頼書[いらいしょ, iraisho] (n) written request; request for ...; application for ... [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] (n) {comp} request for forwarding address; PD PR [Add to Longdo]
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations [Add to Longdo]
祈祷課題[きとうかだい, kitoukadai] (n) prayer request; request for prayers [Add to Longdo]
金の無心[かねのむしん, kanenomushin] (n) request for money; touch [Add to Longdo]
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else) [Add to Longdo]
交換需要[こうかんじゅよう, koukanjuyou] (n) demand for replacement; request for replacement; need for replacement [Add to Longdo]
伺い書[うかがいしょ, ukagaisho] (n) request form [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] (n) {comp} Automatic Request for Repetition; ARQ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  quest for
      v 1: go in search of or hunt for; "pursue a hobby" [syn: {quest
           for}, {go after}, {quest after}, {pursue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top