Search result for

คำถาม

(86 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำถาม-, *คำถาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
คำถามปิด[N] closed-ended question, Syn. คำถามเปิด, Count unit: คำถาม, Thai definition: คำถามที่ให้เลือกตอบใดคำตอบหนึ่งจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้
คำถามเปิด[N] open-ended question, Syn. คำถามปิด, Count unit: คำถาม, Thai definition: คำถามที่ไม่ได้มีการกำหนดตัวเลือกคำตอบไว้ ผู้ตอบสามารถตอบตามความคิดหรือความเห็นของตนเองได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำถามนำน. คำถามพยานโดยแนะคำตอบไว้ในคำถามนั้นด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading questionคำถามนำ (พยาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed-ended questionคำถามปิด, คำถามแบบปรนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetorical questionคำถามเชิงวาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-ended questionคำถามเปิด, คำถามแบบอัตนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interrogatoriesคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ของคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catechismsคำถามคำตอบ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Interrogativeคำถาม [TU Subject Heading]
Problems, exercises, etc.คำถามและแบบฝึกหัด [TU Subject Heading]
Questions and answersคำถามและคำตอบ [TU Subject Heading]
Cognitive Memoryคำถามระดับความจำ [การแพทย์]
Multiple Choiceคำถามแบบเลือกตอบ [การแพทย์]
Ready referenceคำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที
คำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที (Ready Reference) หมายถึง
1) เป็นคำถามที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้รวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 นาที คำถามเหล่านี้เป็นคำถามง่าย ๆ ที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ ทันที เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น ซึ่งบรรณารักษ์อาจใช้หนังสืออ้างอิงเพียง 1-2 เล่ม เท่านั้นในการค้นหาคำตอบ ได้แก่ สมพัตสร (Almanac) หนังสือรายปี คู่มือ และนามานุกรม (Directories)
2) หนังสืออ้างอิงที่ทำขึ้นสำหรับตอบปัญหาสั้น ๆ ใช้ง่าย เปิดหาคำตอบได้สะดวก มีคำตอบพร้อมที่จะใช้ได้ทันที เช่น พจนานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะบริการตอบคำถามมากกว่าอยู่ในชั้นหนังสืออ้างอิง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directional questionคำถามโดยตรง
คำถามโดยตรง (Directional question) หมายถึง คำถามของผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ หรือชี้สถานที่ภายในห้องสมุด เช่น หนังสือเลขหมู่ HF2340ธ357 อยู่ที่ชั้นไหน หรือ จะถ่ายเอกสารได้ที่ไหน เป็นต้น ซึ่งจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หรือที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้ด้วยการแนะนำ หรือนำผู้ใช้ไปยังแหล่งทรัพยากร หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น โดยคำถามประเภทนี้ห้องสมุดอาจจัดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการตอบคำถามมาบ้างแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่แทนบรรณารักษ์ อาจไม่จำเป็นต้องให้บรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ New Haven Can Wait (2008)
If there's one thing I know, it's that I give good interview.เรื่องนึงที่ฉันรู้คือ ฉันตอบคำถามได้ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
Nice. What's your answer to his question?เธอจะตอบคำถามของท่านคณบดีว่ายังไงเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
The rumor is, if your answer impresses the Dean enough,ข่าวลือก็คือ.. ถ้าเธอตอบคำถามได้ประทับใจท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
If I don't find an answer fast. Steal Blair's.ถ้าฉันยังไม่ได้เตรียมตอบคำถาม/ ขโมยของแบลร์ดิ New Haven Can Wait (2008)
What's your answer?เธอตอบคำถามว่ายังไงหรอ? New Haven Can Wait (2008)
Oh, and I heard that the Dean asks his questionโอ้ และฉันได้ยินว่าคณบดีถามคำถามเขา New Haven Can Wait (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
The question is, bass, will you?คำถามคือ แบส คุณจะทำไหม? Chuck in Real Life (2008)
If our reporter asked you a few questions?ถ้านักข่าวจะขอถามเธอสักสองสามคำถามChuck in Real Life (2008)
I feel like there's a punchline in that question.ผมรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องตลกในคำถามนั้น Odyssey (2008)
I've been tracking Chloe down. The question is how did you get here?ฉันกำลังตามร่องรอยของโคอี้ คำถามคือคุณรู้จักที่นี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
คำถาม คำตอบ[n. exp.] (khamthām khamtøp) EN: questions and answers ; catechisms   FR: questions et réponses [fpl]
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām thāng pratyā) EN: philosophical questions   FR: question philosophique [f]
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
คำถามปิด[n. exp.] (khamthām pit) EN: closed-ended question   
คำถามพบบ่อย[n. exp.] (khamthām phop bǿi) EN: frequently asked question   FR: foire aux questions [f]
คำถามเปิด[n. exp.] (khamthām poēt) EN: open-ended question   FR: question ouverte [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catechism[N] คำถามและคำตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริสต์
FAQ[ABBR] คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions), See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต, Syn. FAQs
problem[N] คำถาม, See also: ปัญหา, Syn. puzzle, riddle
query[N] คำถาม, Syn. question, inquiry
question[N] คำถาม, See also: ปัญหา, ข้อสงสัย, Syn. enigma, problem, Ant. answer
rhetorical question[N] คำถามเชิงสำนวนโวหาร
no-brainer[SL] คำถามง่าย (ซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดในการตอบ), See also: คำถามตื้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)

English-Thai: Nontri Dictionary
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม
interrogative(adj) เกี่ยวกับการถาม,ปุจฉา,เกี่ยวกับคำถาม
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
wannเมื่อไหร่ (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Wann bist du fertig? เมื่อไหร่เธอถึงเสร็จล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
ที่ไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il habite où? = Où est-ce qu'il habites? เขาอยู่ที่ไหน, Tu vas où en vacances? เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ไหน
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top